Friday, April 21, 2017

ဧဝကို ဖန္ဆင္းရာတြင္ ဘာေၾကာင့္ အာဒံနံရိုးကို အသံုးျပဳခဲ့သနည္း။


 အာဒံနံရိုးအေၾကာင္းကို က၊ ၂း၁၈-၂၄ တြင္ေတြ႕ရၿပီး အာဒံနံရိုးကိုယူလွ်က္ ဧဝကို ဖန္ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အာဒံကဲ့သို႔ ေျမမႈန္႔ကိုယူၿပီး ဧဝကိုဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း စြာေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဘာေၾကာင့္ နံရိုးႏွင့္ဖန္ဆင္း ခဲ့ရသနည္းဟုေမးခြန္း
ထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တိရစၦာန္မ်ားကို သီးျခားေစျဖင့္ အထီး၊ အမဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း လူသားကိုကား ထိုသို႔မဟုတ္ ထို႔အတြက္လည္း အာဒံက "ယခု ဤသူသည္ ငါ့အရိုးထဲက အရိုး၊ ငါ့အသားထဲကအသားျဖစ္၏။ လူထဲကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို လူမိန္းမဟု ေခၚေဝၚအပ္သည္ဟု ဆိုေလ၏" (က၊ ၂း၂၃)။
ဘုရားသခင္သည္ အာဒံနံရိုးျဖင့္ ဧဝကိုဖန္ဆင္းျခင္းျဖင့္ ထိုသူႏွစ္ဦးတို႔သည္ လူသားခ်င္း ထပ္တူျဖစ္ၿပီး၊ "ႏွစ္လႊာေပါင္းတစ္ရြက္" ဟူေသာ စြယ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းမွ စံုလင္ေသာသူမ်ား အျဖစ္ ထင္ရွား ေစခဲ့သည္။ ဧဝသည္ ဒုတိယသီးျခားဖန္ဆင္းခံေသာလူသားတစ္ဦးမဟုတ္ခဲ့။ အာဒံအတြက္ "ေတာ္ေသာ အေထာက္အမ" ျဖစ္ေစရန္ အာဒံ၏နံရိုးအားျဖင့္ ဖန္ဆင္းခံခဲ့ရသည္ (က၊ ၂း၁၈)။  လူအာဒံကို ႀကီးေသာ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ အိပ္စက္ေစၿပီး "လူထဲကထုတ္ေသာ နံရိုးျဖင့္ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္" ( က၊ ၂း၂၁-၂၂)။ ထို႔ေနာက္ ဧဝအားအာဒံအတြက္ အေထာက္အမျဖစ္ေစဖို႔ ေခၚေဆာင္လာသည္။ စံုလင္ေသာ လူအာဒံ၏ ဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ဧဝသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ေတာ္ေလွ်ာ္ေသာ အေထာက္အမအျဖစ္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ( က၊ ၁း၂၇)။
အာဒံနံရိုးျဖင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ဧဝသည္ အာဒံအတြက္ "ေတာ္ေသာအေထာက္အမ" (က၊ ၂း၂၀) ျဖစ္ သည္။ ထို မူရင္းစကားကို "Help meet" ဟုေတြ႕ရၿပီး၊ KJV တြင္  "Companion who corresponded"  ဟုျပန္ဆိုထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းစကားလံုးတို႔မွာ အေစခံ၊ အကူ၊ အခိုင္းအေစ၊ လက္ေအာက္ ငယ္သား စသည္ျဖင့္ လံုးဝသံတူေၾကာင္းကြဲလည္းမဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မူရင္းေဟၿဗဲစကားအရ azer k'negdo ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ "စြမ္းအားႀကီးေသာ အေထာက္အမေကာင္း" "ပါရမီျဖည့္ဖက္ေကာင္း" အေနျဖင့္သာ သံုးႏႈန္းထားသည္။
အမ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ စစ္သည္တစ္ဦးအသြင္ သံုးႏႈန္းထား သည္။ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ တရား၊ ၃၃း၇၊ ၂၉ ႏွင့္ ထြက္၊ ၁၈း၄ တို႔တြင္ ကယ္ႏႈတ္သူ၊ ပံ့ပိုးေပးသူ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ သံုးထားၿပီး ထိုအသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကိုလည္း သံုးႏႈန္းထား ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇနီးသည္ဟူသည္ ခင္ပြန္းသည္အတြက္ အေထာက္အမေကာင္း၊ ကာကြယ္ေပးသူ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူအျဖစ္ က႑တို႔မွာ က်ယ္ျပန္႔လြန္းလွပါသည္။
အထူးသျဖင့္ "ေတာ္ေလွ်ာ္ေသာ" k'negdo ဆိုေသာစကားလံုးမွာ "ေတာ္ေလွ်ာ္" "သင့္ေတာ္"ဆိုေသာ စကားမ်ိဳးထက္လည္းပိုသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ "ဆန္႔က်င္ဖက္" "မတူညီမႈ" မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ တစ္သားတစ္ကိုယ္တည္းျဖင့္ စံုလင္မႈကိုေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆို ရာတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုလိုျခင္းမဟုတ္၊ စိတ္ပိုင္း၊ ဝိညာဥ္ပိုင္းႏွင့္အရာရာတြင္သက္ဆိုင္ေနသည္။ တစ္ဦး၏စံု လင္ျခင္းမွ တစ္ဦး၏အားနည္းခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ "ကိုင္းကြ်န္းမွီ၊ ကြ်န္းကိုင္းမွီ" သေဘာ ျဖစ္သည္။
လူသည္တစ္ဦးတည္း "မေကာင္း" (က၊ ၂း၁၈)ဆိုရာတြင္ အာဒံႏွင့္ ဧဝသည္ အတူတူရွိေနျခင္းျဖင့္ ႀကီးမား ေသာစြမ္းအင္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုထမ္းရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတည္းမူကား မည္သို႔မွ မစြမ္းသာ။ အာဒံသည္ သာ၍ေကာင္းေသာဘဝကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ နံရိုးကို အဆံုးရံႈးခံဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
ဘာေၾကာင့္ အာဒံနံရိုးကို အသံုးျပဳခဲ့သနည္း။ အေသးစိတ္ေလ့လာေသာအခါတြင္ ေဟၿဗဲစကားတြင္ အံ့ဩစရာ မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။ နံရိုးကို ေဟၿဗဲစကားအရ tsela ဟု (က၊ ၂)ေခၚသည္။ အျခားေသာေနရာတြင္ နံရိုးကို ထိုသို႔သံုးရာတြင္ ဒံေယလ၊ ၇း၅ တစ္ေနရာတြင္သာေတြ႕ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဟၿဗဲတြင္ လံုးဝ ျခားနား ေနပါသည္။ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ tsela ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ ဓ်ငိနဓ ဟုအသံုးျပဳၿပီး ထြက္၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၅ တို႔ႏွင့္ ၁ ရာ၊ ၁၆း၁၃ တို႔တြင္လည္း ထိုသို႔သာထပ္တူအသံုးျပဳထားရာတြင္ မူရင္း "side"  ဟုဆိုလိုေသာ နံရိုးႏွင့္ မည္သို႔မွတူညီမႈ မရွိၾကပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဧဝကို အာဒံနံရိုးမွ ဖန္ဆင္းရာတြင္ နံရိုးအျဖစ္သာသီးသန္႔မဟုတ္ခဲ့။ က၊ ၂ အရ ဧဝသည္ အာဒံ အတြက္ နံရိုးသက္သက္သာမဟုတ္ "အေဖာ္" ဟူ၍လည္းေကာင္း "ဆိုးတူေကာင္းဖက္" ဟူ၍၄င္းဆိုအပ္ ေပ၏။ ထိုသို႔မွန္ပါက အာဒံ၏နံရိုးကိုယူရာတြင္ ဘုရားသခင္မွ "လူထဲကထုတ္ေသာ နံရိုးျဖင့္"  ဆိုရာတြင္ ဘုရား သခင္ သည္မည္မွ် ထုတ္ယူခဲ့သနည္း။ ဧဝသည္ အာဒံထံမွ ထုတ္ယူေသာ အခါတြင္ ထက္ဝက္နီးပါးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အာဒံမွ "ဤသူသည္ ငါ့အရိုးထဲက အရိုး၊ ငါ့အသားထဲက အသားျဖစ္၏" (က၊ ၂း၂၃) ဟုဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ ဧဝအား အာဒံနံရိုးမွ (သို႔) တစ္ျခမ္းထုတ္လွ်က္ဖန္ဆင္းေစေတာ့ ဖန္းျခင္းမွာ ထိမ္း ျမားျခင္း ျဖင့္တစ္သားတစ္ကိုယ္တည္း စံုလင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လာရန္ပင္ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး သည္ အမ်ိဳးသား မ်ားအတြက္ဖန္ဆင္းရာတြင္ "အထက္" "ေအာက္" အတြက္ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္ "အတူ ပါရမီ ျဖည့္ဖက္" ေကာင္းမ်ားအျဖစ္လက္တြဲယွဥ္တြဲၾကရန္ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းတြင္ ၄င္း၊ ဘုရားခသင့္ ႏိုင္ငံတြင္၄င္း အမ်ိဳးသားသည္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားထက္ ပိုမိျမင့္ျမတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ရပါ။ "ေယရႈ ခရစ္၌ ယုဒလူမရွိ၊ ေဟလသလူမရွိ၊ ကြ်န္မရွိ၊ လူလြတ္မရွိ၊ ေယာက်ၤားမရွိ၊ မိန္းမမရွိ ထိုသခင္၌ သင္တို႔ အေပါင္းသည္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ၾက၏" (ဂလာ၊ ၃း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ အတူတကြ ဆိုးတူေကာင္းဖက္ လက္တြဲလွ်က္ "အသက္ရွင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ဆက္ဆံ၍ အေမြခံရေသာသူခ်င္းကဲ့သို႔" ( ၁ ေပ၊ ၃း၇) ျဖစ္ၾကရန္သာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္