Monday, September 25, 2017

ရတနာစစ္ကို ရွာေဖြျခင္း (အပိုင္း - ၃ )


 ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း။
 

          ေဖ့စ္ဘုတ္ (Facebook) သည္ကမၻာႀကီးကို မုန္တိုင္းသဖြယ္ သိမ္းယူ သြားသည္။ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘယ္ေတာ့မွေတြ႔ရေတာ့မည္ဟု မထင္ရေတာ့ ေသာသူမ်ားႏွင့္ တဖန္ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ေစကာ ကြ်နု္ပ္တို၏ေျပာဆိုဆက္ဆံရသည့္ပံုစံကိုပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ လိုက္ သည္။ ယခုအခ်ိန္၌ပင္  သန္းေပါင္း၅၀ဝေက်ာ္ေသာသူမ်ား သည္ထိုလူမႈကြန္ယက္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေနၾက သည္။          သင္လည္းထိုေဖ့စ္ဘုတ္မ်ိဳးရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ ရွိပါက၄င္းကို အသံုးျပဳဖို႔အဓိကေျခလမ္းမွာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္(Profile)တြင္ သင့္စာ မ်က္ႏွာကို စီမံဖန္တီးဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေရးသားျခင္းျဖင့္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကို သင္သည္မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္းေဖာ္ျပေနသလိုပင္။ သင့္ဓါတ္ပံု မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္ေသာစကားစုမ်ားကို တင္ထားျခင္း၊ ႏွစ္သက္ေသာ ဂီတအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား အျပင္ ဘယ္ေနရာတြင္ေနထိုင္သည္၊ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္အလုပ္အကိုင္မ်ား ထိုထက္မကေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုအတိုခ်ဳပ္ေရးသား တင္ျပႏိုင္သည္။ သင့္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွိေသာ က႑မ်ားက သင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ ေသာသူမ်ားကို သင္သည္မည္သို႔ေသာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သို႔) သြယ္ဝွိက္၍ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပဆက္စပ္ေန ေစသည္။
          သို႔ေသာ္အမ်ားစုမွာ အရာအားလံုးကိုမေဖာ္ျပမိရန္ သတိထားလ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိုက္မဲရာက်လိမ့္မည္။ အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ရိုးသားစြာေျပာရမည္ဆိုလ်င္ မိမိအေၾကာင္းကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ မဆိုေဖာ္ျပရန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍လူတိုင္းက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တကယ့္ စိတ္ရင္းကို အတြင္းက်က်ၾကည့္ႏိုင္မည္ဆိုလ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျခား သူမ်ားအား မသိေစခ်င္ေသာအရာမ်ားကို သူတို႔သိၾက၊ ျမင္ၾကေတာ့မည္။
          စာေရးဆရာတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ သာသနာတြင္ ပါဝင္သူျဖစ္ေသာ ဘရီးနမ္မာနင္းက “ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ မိမိကိုယ္ကို မုန္းတီးျခင္းျဖင့္၂၈ႏွစ္တိုင္ လွည့္ပတ္သြားလာၿပီး သာသနာျပဳဧဝံေဂလိဆရာ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း”  ဟုတစ္ခါက ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။
          မိမိကိုယ္ကိုမုန္းတီးစိတ္က မိမိကိုယ္ကိုအလြန္အမင္း ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေဘးေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ စိုးရြံျခင္းမွ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းႏွင့္ အလိုမက်မႈတို႔၏ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ပင္ျဖစ္သည္။


ရတနာစစ္ကိုေတြ႕ရွိျခင္း။
          ဗတိၱဇံဆရာေယာဟန္သည္ လူမ်ားအား သူတို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရျခင္း၏ ျပယုဒ္တစ္ခု အေနျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ အျပင္ပန္းပံုေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ ဗတိၱဇံကိုေပးခဲ့သည္။ သူတို႔၏အျပစ္မ်ားဝန္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လာၾကေသာအခါ ဗတိၱဇံကိုေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေယရႈအား ဗတၲိဇံေပးရန္ မလိုေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာသေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ၿပီး အျပစ္ရွိေသာ သူမဟုတ္ေၾကာင္း မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္မွန္ေသာ သေဘာ တရားကို ျပည့္စံုေစၿပီး၊ ေနာင္ အနာဂါတ္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား စံျပအေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းငွါ ဗတိၲဇံကို ေပးရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ေယာဟန္က ခရစ္ေတာ္အား ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ေပးၿပီး ေယရႈေရမွေပၚထစဥ္အခ်ိန္ သမၼာက်မ္းစာ၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ေသာဂ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ သူ႔အေပၚဆင္းသက္ လာၿပီး ေကာင္းကင္မွ အသံေတာ္အားျဖင့္ “ဤသူကားငါခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာငါ၏ခ်စ္သားေပတည္”ဟုမိန္႔ ေတာ္မူခဲ့သည္။ မွန္သည္။ ထိုသူသည္ေယရႈျဖစ္မွန္း ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့သည္။ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က သူ႔အေပၚထားေသာ သူ႔ေမတၱာကိုျပရန္ႏွင့္ ဘုရား၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစရန္အတြက္ ထင္ရွားေအာင္ အတည္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ေယရႈ၏ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ အျပစ္ စိုးစဥ္းမွ်မရွိျခင္းက ဘုရားသခင္၏ “သင္အားျဖင့္ငါသည္ေက်နပ္အားရျခင္း ရွိရသည္” ဟူေသာစကားေတာ္ကိုၾကားခြင့္ ရေစျခင္းက သူ႔အေပၚတြင္ ေက်နပ္ အားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ထိုအျဖစ္ အပ်က္ကို ထိုေနရာမွာပင္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ခ်န္ထားခဲ့မည္ဆိုက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္လြဲသြားပါလိမ့္မည္။
          ေယရႈကိုျမစ္ေရထဲမွာကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ရစဥ္ကသူ႔မ်က္ဝန္းရွိ ေရမ်ားကို သုတ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏သားေတာ္အေပၚ ေက်နပ္မႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုေၾကျငာလိုက္သည့္အသံကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ၾကားလိုက္ရသလို ေယရႈကမည္သည့္ေနရာသို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဦးေဆာင္ေခၚသြားခ်င္သည္ ကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမင္ေနရသည္။
          သင့္အျပစ္မ်ားအားဝန္ခံဖို႔ရန္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္၍ အသက္ တာအား ကိုယ္ေတာ့္ထံ အပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ မႈလုပ္ေနစဥ္ သမၼာက်မ္းက သင့္ကို ကယ္ႏႈတ္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ဆိုထားသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ မိသားစုဝင္လည္း ျဖစ္ၿပီေၾကာင္းလည္းဆိုထား သည္။ ’’ထိုသူကို လက္ခံသမွ် ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏” (ေယာ၊ ၁း၁၂)။
          သင္ႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္သည္ေယရႈကဲ့သို႔ အျပစ္စိုးစဥ္းမွ်မရွိဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႔တြင္ရပ္ရန္မွာမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ျပဳခဲ့သမွ်သည္ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔အျပစ္အားလံုးဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ စင္ၾကယ္ သြားေစၿပီး၊ ခြင့္လြတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္တြင္ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ခမည္း ေတာ္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရပ္သည့္ အခါတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ၾကည့္ လ်က္ “သင္သည္ငါခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာငါ့သား၊ သမီးျဖစ္တယ္၊ သင့္ေၾကာင့္ငါအၿမဲေက်နပ္ ၾကည္ႏူးရ တယ္”ဟု မိန္႔ဆို ေတာ္မူပါလိမ့္မည္။
          ၃ႏွစ္အရြယ္ တူမေလး အက္ဒီဆင္သည္အံ့ဩဖြယ္လွပ ေခ်ာေမာၿပီး ဂုဏ္ရည္ထက္ျမက္ကာ၊ ျပည့္စံုေသာဘဝကိုရရွိထားသည္။ အလြန္ခ်စ္စရာ ေကာင္းၿပီးလူတိုင္းခ်စ္ခင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္တခါ တရံတြင္ မေကာင္းသည့္ အက်င့္ကလည္းရွိတတ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ သူ႔အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲတေစစိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ခဲ့ရသည့္တိုင္ သူမကိုအၿမဲခ်စ္လ်က္ရွိၿပီး၊ အက္ဒီဆင္သည္သူတို႔ သမီးေလး ျဖစ္ျခင္းကိုအၿမဲေက်နပ္ၿပီးခ်စ္လ်က္ရွိသည္။
          ထိုသို႔ေသာ အႏိႈင္းမဲ့ေမတၲာမ်ိဳးကို သင္သိခ်င္မွသိၿပီး၊ ႀကံဳဘူးခ်င္မွ ႀကံဳဘူးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေသာ သင့္အဖခမည္းေတာ္သည္ ထိုအခ်စ္မ်ိဳးကို သင့္အားအခမဲ့ေပးေနသည္။ သူသည္လာ၍သင့္ကိုယ္ေရး ဖိုင္(Profile)တြင္ မိမိကိုယ္ကိုမုန္းတီးျခင္းသည္ သင့္အတြက္ သူထားရွိေသာ ေဝါဟာရမဟုတ္ေၾကာင္းကို ျပန္ျပင္ေရးသားရန္ျြကလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို အစဥ္ခ်စ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သည္ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ထာဝရတည္ရွိေနပါသည္။  ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား သူ႔သား သမီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ “အရွိအတိုင္၊ အျဖစ္အတိုင္း” ပင္အၿမဲအားရခ်စ္ျမတ္ ႏိုးေတာ္မူ လွ်က္ရွိပါ သည္။


မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း။
          အကယ္၍ ဘုရားသခင္မွ သင့္ကိုယ္ေရးရာဇဝင္(ဏမသ္ငူန)တြင္ သူ႔အႀကံအစည္ေတာ္အတိုင္း သင့္အေပၚ မည္သို႔ရႈျမင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ (Comment) ေရးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုေနရာတြင္ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ိဳးကို ေရးခဲ့ မည္နည္း။
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

          သင့္ကို ဘုရားသခင္မွ မည္ကဲ့သို႔ျမင္ေၾကာင္းကို သင္သိျမင္ေသာ အခါတြင္ သင္ကိုယ္သင္မည္သို႔သံုးသပ္မည္နည္း။

 --ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္..

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္