Wednesday, September 20, 2017

ရတနာစစ္ကို ရွာေဖြေတႊ႕ရွိျခင္း (အပိုင္း - ၂)ရတနာစစ္ကိုေတြ႕ရွိျခင္း။
          ခရစ္ေတာ္ကို သင္မည္မွ်ယံုၾကည္သည္ကို တစ္ခါမွမစဥ္းစားမိျခင္းမ်ိဳး လည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ တတ္ပါသည္။ ရွာေဖြႏိုင္သေလာက္ သင္သည္ ေပ်ာ္ရြင္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္လံုၿခံဳမႈတို႔ကိုရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္အမွန္ တကယ္ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အရာကို သင့္စိတ္၌ဆာေလာင္ေနဆဲျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ေမ်ာ္လင့္မႈမ်ားစြာထက္ပိုေသာ အရာမ်ား ဘဝတြင္ေတြ႔ရေသာ္လည္း မသိႏိုင္၊ မစဥ္းစားနိုင္ေသာ အရာမ်ားလည္းရွိေနတတ္ပါသည္။  
                             
၄င္းမွာ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ သင္ေတြ႔ရေလ ့ရွိေသာ တစ္လမ္းေမာင္း ခရစ္ယာန္အခ်ိဳ႕ႏွင့္အလြန္ တူသေယာင္ရွိသည္။သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ လံုးဝမတူေအာင္ျပဳမူေန ပါက အကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းက ခရစ္ယာန္အသက္တာျဖစ္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ထိုသို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ဆႏၵရွိမလားဆိုသည္ကိုပင္ မသိႏိုင္ဟု သင္၌ ထို အေတြးမ်ိဳးရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္ ဟူေသာ စကားမ်ိဳးေျပာရန္ အသက္မပါဘဲ၊ ၿငီးေငြ႔စြာျဖင့္ အသင္းေတာ္၏အမႈေတာ္ျမတ္၌အဆံုးထိ သင္အခ်ိန္ေပးလွ်က္ လံုေလာက္စြာပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ေနေလာက္သည္။
          ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိက သင္သည္ခရစ္ယာန္ကိုသေရာ္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ား ကို လံုေလာက္စြာၾကည့္မိၿပီးေနာက္ သူတို႔သရုပ္ေဆာင္ သကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္တည္ေနက ထိုသို႔ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ခ်င္ပါဟု သင္အလြယ္တကူေတြးေတာဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သင့္ကို အျပစ္ တင္ရႈတ္ခ်တတ္ၿပီး တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ဖူး ျခင္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္သင့္စိတ္ကိုေအာက္ဆံုးထိ ေရာက္ေအာင္ သင့္အျပစ္ႏွင့္အမွားမ်ားကိုေဖာ္ျပလွ်က္ ရိုက္ခ်ိဳးပစ္ျခင္း မ်ိဳးႏွင့္ သင့္စိတ္ထဲ၌ အကယ္၍ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ထိုသို႔ျဖစ္ပါကခရစ္ယာန္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ဟူေသာ အေတြး မ်ိဳးဝင္ေရာက္လာျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိနိုင္ပါသည္။
          အကယ္၍၄င္းမွာ တစ္ခုမွအစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူးဆိုက မည္သို႔ထင္ပါ သနည္း။ အကယ္၍ ထိုအရာမ်ားသည္ မူလအစစ္အမွန္ဆီသို႔ ေရာက္ရန္ အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိ ခပ္ေပါေပါအတုအေယာင္ တစ္ခုသာျဖစ္လ်င္ သင္မည္သို႔လုပ္မည္နည္း။ အကယ္၍ ေယရႈေျပာေသာ အစစ္အမွန္သည္ အမွန္ တကယ္ျဖစ္ၿပီး ထိုထက္မက သာ၍ေကာင္းေသာအရာျဖစ္လွ်င္ မည္သို႔ ျပဳမည္နည္း။
          ေယရႈက "သင္ႏွင့္စကားေျပာေနေသာ ငါသည္ေမရွိယပင္ျဖစ္သည္" ဟုဆိုခဲ့သည္။
          အမ်ိဳးသမီးသည္ ေရအိုးကိုခ်ၿပီး ဘဝတြင္ ေမတၱာမွန္ျဖင့္ ခ်စ္ေသာ သူကိုေတြ႔ရသျဖင့္ ဝမ္းသာ အားရျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ထဲေျပးဝင္သြားၿပီး အကြ်ႏု္ပ္ျပဳဘူး သမွ်ေသာအမႈအရာတို႔ကို ထုတ္ေဘာ္ေသာ သူကိုလာ၍ ၾကည့္ပါ။ ထိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္မွန္လိမ့္မည္ေလာဟု ေအာ္ဟစ္လ်က္ေျပးဝင္သြားသည္။ ရြာထဲ၌ေန ေသာသူ မ်ားစြာတို႔သည္ အားလံုးေရွာင္ၾကဥ္ထားေသာ ထိုအမ်ိဳးသမီးေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာရတနာကို မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႔ရွိကာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

စိတ္အားထက္သန္ေသာရွာေဖြမႈ
          စစ္မွန္ေသာ ဘုရားရတနာစစ္ကို သိျမင္ႀကံဳေတြ႔ရန္အေရး စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့မႈကိုႀကံဳဘူးပါသည္။ သင္လည္းႀကံဳဘူးပါလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္သည္ သင့္ဝန္းက်င္၌ ေသေနေသာဘာသာေရး (သို႔)  ေၾကာင္သူေတာ္ မ်ားသာရွိေနမည္ဆိုက သင့္ကိုေအာ့ႏွလံုးနာေစပါလိမ့္မည္။ ခန္မွန္းၾကည့္ရ မည္ဆိုလွ်င္ သင္သည္လည္း ထိုရတနာစစ္ကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ရန္ ဆာေလာင္ ေနလိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။
          ကြ်န္ေတာ့စိတ္တြင္ ဆာေလာင္ေနခဲ့သည္။ တကယ္ဘဲ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ဝန္းကိုစိုက္ၾကည့္ၿပီး ထိုသခင္၏ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို သိခ်င္ျမင္ ခ်င္မိပါသည္။ ထိုဇာတ္လမ္းထဲသို႔ဝင္သြားၾကည့္ၿပီးထို အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ေယရႈႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ခ်င္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္၏ အျပစ္မ်ား၊ နာၾကင္မႈမ်ားႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပၿပီး ရင္ဆိုင္ခ်င္ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္ေတာ္၌ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေစျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေျမာက္ ျခင္းကိုေပးပိုင္သည္သာမက၊ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္အရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မျဖစ္မေနေတြ႔ဆံုရပါမည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာကို ရွာရမည့္အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္ရွာေနေသာအေျဖမ်ားစြာမွာ ကိုယ္ေတာ္၌သာ ရွိေနသည္ကို သိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
          သို႔ေသာ္ထိုအရာမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ကြ်န္ေတာ္သည္ အတု အေယာင္တစ္ဦး၊ ခပ္ေပါေပါ လိုက္လံတုပသူတစ္ဦးအျဖစ္ေနရျခင္းအေပၚ ပင္ပန္းေနပါၿပီ။ အမွန္တကယ္ ရတနာအစစ္ကိုသာ ဖူးေတြ႔ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ အစစ္မွန္လည္းျဖစ္ခ်င္လွသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ႀကံဳၿပီး ေသခ်ာေျပာဆိုလွ်က္ ကိုယ္တိုင္ စစ္မွန္ေသာဘုရားရတနာကို ေတြ႔ခဲ့ သည္ဟုေျပာၾကည့္ခ်င္သည္။
          ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုစစ္မွန္ေသာအရာကိုလိုက္လံရွာေဖြေနပါသည္ သင္ေကာအဘယ္သို႔နည္း။

​ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္...


နာမေတာ္ျမတ္၌

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္​