Tuesday, August 30, 2016

လူတိုင္းပိုင္သည့္ မဂၤလာ အခြင့္အလမ္း
ဘ၀တြင္ လူတိုင္း မိမိစိတ္တိုင္းၾက ျဖစ္လိုၾကသည္။ ရယူပိုင္ဆိုင္လိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ထိုသို႔ျဖစ္မလာရေကာင္းလားဟူ၍ စိတ္ဓါတ္က် စိတ္ပ်က္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္ သူဟုဆိုၾကသူမ်ားပင္ မၾကာမၾကာညီးတြားေလ့ရွိၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့မႈျပဳလွ်င္ ခြန္အားျပည့္ ၀ေစလာသည္သာမက လက္ရွိဘ၀ႏွင့္ အနာဂါတ္ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ စိတ္ခ်မႈကိုေပးေနပါသည္။ သို႔တိုင္ ေအာင္ “ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ” ဆိုသည့္အတုိင္း လူအမ်ားစုတို႔မွာ သတိမမူမိေသာေၾကာင့္ လက္တစ္ကမ္းတြင္ ရွိေနေသာ ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးေနၾကရသည္။

၁။ လူသားႏွင့္ ေလာကဓံတရား။
“လူတစ္ဦးပူမႈရယ္က ဆယ္ကုေဋ”ဟု ျမန္မာစကားပံုရွိပါသည္။ ေလာကတြင္ လူတိုင္းလူတိုင္း အျပစ္တရားေၾကာင့္ ထိုေလာကဓံတရားကို မလြဲမေသြရင္ဆိုင္ၾကရပါမည္။ မည္သူမွေရွာင္လြဲမရနုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားေတာ္ျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္ ကတိေတာ္တစ္ခ်က္ကိုမွ်သာ ျပန္ၿပီး ဆင္ျခင္မိလွ်င္ “အာမခံခ်က္” ကိုျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားဘ၀ကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ သူတို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဲ့ သို႔ပင္ လူသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေလာကဓံတရားရွစ္ပါးကို အမွန္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾက ရသည့္တိုင္ သူတို႔သည္ ေလာကဓံတရားေအာက္တြင္ သူတို႔မက်ရႈံးခဲ့ၾကပါ။
ရွင္ေပါလုက “ေကာင္းစားျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ၾကြယ္၀ျခင္း၊ ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း” တို႔ႀကံဳရသည့္အထဲမွာပင္ “အရပ္ရပ္အရာရာတို႔တြင္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ငါသင္မိၿပီ” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျဖင့္ သူသင္ယူခဲ့ရရျခင္းအား “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္စြမ္းႏုိင္၏” ဟုႀကံဳး ၀ါးလွ်က္ ေလာကဓံတရားကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂။ လူသားႏွင့္ အခြင့္အလမ္း။
လူသားတိုင္း မိမိဘ၀ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ယူပိုင္ခြင့္မရရွိၾကသည္ကို ၀န္ခံၾကရမည္။ ထိုသို႔မရေသာေၾကာင့္ ဘ၀ကို အရႈံးေပးရန္မလို။ အေၾကာင္းမွာ “လူတုိင္း မိမိဘ၀ကို စီမံပို္င္ခြင့္ရွိထားသည္” မဟုတ္ပါလား။ ရွင္ေပါလုအပါအ၀င္ က်မ္းစာထဲမွ သူမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ သူတို႔ဘ၀ကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ ပို္င္ခြင့္မရွိခဲ့ၾက။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေပၚ၊ ႀကံဳေတြ႕ရေသအမႈအရာမ်ားထဲတြင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္၊ မည္သို႔ ဘ၀ကိုပံုေဖာ္ၾကမည္ဟူေသာ “စီမံႏိုင္ခြင့္” ကိုေတာ့ရရွိထားၾကပါသည္။
ဥပမာ - ေယာသပ္သည္ အ၀တ္ခၽြတ္လွ်က္ ေပါတိဖာဇနီးအလိုကိုလိုက္မည္လား၊ အ၀တ္ကို ခၽြတ္ပယ္ၿပီး ဘုရားအလို ကိုလိုက္မည္လားဆိုသည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိထားပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ထိုအထဲမွာပင္ ဘုရားအလိုကိုေရြးခ်ယ္လွ်က္ ဘ၀ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖင့္ ဘ၀ကို “အေျမာင္လင္ငယ္” ဘ၀ျဖင့္ မတိမ္ျမဳပ္ခဲ့ဘဲ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္သူအျဖစ္ထင္ရွားသူတစ္ဦး အျဖစ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး။
ဘ၀တြင္ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစေတာ့ လူတုိင္း မတူညီေသာအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ၾကရမည္မွာ “ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲေပ”။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုႀကံဳရေသာ ေလာကဓံတရားကိုၾကည့္လွ်င္ “ငါသည္ သင့္အက်ိဳးနည္းေစျခင္းငွါ ႀကံစည္ေသာအႀကံအစည္မဟုတ္” ဟု ဘုရားသခင္မွ ဆိုထားလွ်င္ ထိုျဖစ္စဥ္ ေနာက္တြင္ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကလည္း ရွိေနမည္ကို သတိျပဳသင့္လွပါသည္။
ထိုအရာကို ေကာင္းစြာနားလည္းခဲ့သည့္အတြက္ ရွင္ေပါလုက “ထိုအမႈခပ္သိမ္းတြင္ႀကံဳသည္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာအခြင့္ကိုရရွိၾကသည္”ဟုဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔ စဥ္အမႈအရာမ်ားကို “အဆိုးအားျဖင့္ အရႈံးမခံႏွင့္ အေကာင္းအားျဖင့္ အႏုိင္ယူပါ”ဟု ဘုရားသခင္ မိန္႔မွာထား ပါသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ “တစ္ပါးသူမွ ရန္ျပဳျခင္းခံရၿပီ” ဆိုပါစို႔။ သူ႔အား လက္တုန္႔ျပန္မည္လား၊ အေၾကာင္း ရင္းရွာမည္လား၊ သည္းခံျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ဘ၀ကိုေရွ႕ဆက္မည္လား။ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာေရြးခ်ယ္ ခြင့္ရွိေနပါသည္။ လက္တုန္႔ျပန္လွ်င္ အက်ိဳးရလဒ္မွာ ရံုးေရာက္ဂါတ္ေရာက္ျဖစ္မည္။ အေၾကာင္းအရင္းရွာ လွ်င္ျပႆနာရင္းျမစ္ကိုသိလာႏိုင္သည္။ သည္းခံျခင္းျဖင့္ဘ၀ကိုေရွ႕ဆက္လွ်င္ သင့္သီလ၊ သမာဓိႏွင့္ ျဖဴစင္မႈတို႔ ပိုမိုထင္ရွားလာမည္။

၄။ ဘ၀အေျဖ။
ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘ၀၏ ဒုကၡျပႆနာ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္သာမက၊ ပူမႈဆယ္ကုေဋမ်ား အားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္မွာ အေျဖရွိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲတြင္ၾကည့္ေသာအခါ “ထမ္းရြက္ရေသာ ၀န္တို႔ကို ထာ၀ရဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ခ်ထားေလာ့၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအား အစဥ္အၿမဲ လႈပ္ရွားေစေတာ္မမူရာ” ဟုဆိုထားပါသည္။
“ေလာကဓံတရား”ဆိုသည္မွာ အသံုးခ်တတ္လွ်င္ ဘ၀ေလွခါးမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး၊ မသံုးမခ်တတ္သူအဖို႔ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႏွင့္ ႏြံပုံႀကီးသာျဖစ္ေပသည္။
စာေရးသူ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ သာဓကပေဒသာ စာအုပ္မွ ဥပမာတစ္ခုကို ေျပာျပလိုပါသည္။
တစ္ခါက သမင္ေလးတစ္ေကာင္အား မနာလိုစိတ္ရွိေသာ ညီအစ္ကိုမ်ားက မုဆိုးေထာင္ထားေသာ က်င္းထဲသို႔ပစ္ခ်ၿပီး အစေဖ်ာက္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ ထိုသိုက်င္းထဲသို႔ခ်ၿပီးေနာက္ သမင္ေလးအား ေျမျမဳပ္ ႏုိင္ဖို႔ အေပၚမွာေျမစာခဲမ်ားကို ပစ္ဖို႔ၾကသည္။ ထိုသို႔ပစ္ဖို႔ၾကေသာ္လည္း သမင္ေလးသည္ က်င္းထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ျခင္းမရွိပဲ က်င္းႏႈတ္ခမ္းေပၚသို႔ ေဘးကင္းစြာျဖင့္တက္လာႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းမ်ာ သူ႔အေပၚသို႔ ပစ္ခ်ေသာ ေျမစာခဲမ်ားကို ဒီအတုိင္းထမ္းရြက္မထားပဲ ခါခ်လွ်က္ ေျချဖင့္တက္နက္းခဲ့ရာမွာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသာဓကအတုိင္းပင္ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ေလာကဓံတရားမ်ားအား ထာ၀ရဘုရား ေျခေတာ္ရင္းသို႔ ခ်ထားအပ္ႏွံၾကမည္ဆိုလွ်င္ -------
“ထိုအမႈခပ္သိမ္းတို႔ကို ခံရသည္တြင္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ၾက၏”
“အရပ္ရပ္ အရာရာတို႔တြင္ ငါသင္မိၿပီ”
“ငါသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္စြမ္းႏုိင္ၿပီ”ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆိုႏိုင္ပါၿပီ။

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္