Tuesday, August 30, 2016

စိတ္မည္ေသာ မဂၤလာစမ္းေရ

လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပႆနာရွိၾကသည္။
ခံစားမႈအတိုင္းအတာကို တုိင္းတာ၍မရႏိုင္သလို ခံစားမႈကိုကား မည္၍မည္မွ်ေပါ့သည္၊ ေလးသည္ဟုလည္း မဆိုႏိုင္ၾက။
ခံစားမိၿပီဆိုကတည္းက သတ္မွတ္ေဘာင္ (သို႔) ဥေပကၡာျပဳႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာကိုလြန္လာၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ခံစားၾက ရပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ လူ႔၏ျဖစ္တည္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားကို မေမ့အပ္ေတာ့။ လူကိုဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေသာအခါ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဟူ၍ရွိသည့္အနက္ ခံစားမႈသည္ လူတစ္ဦး၏ျဖစ္ျခင္း၊ တည္ရွိျခင္းတြင္ ဆုေက်းဇူးအေနျဖင့္ပါရွိလာပါသည္။


၁။ စိတ္သာပဓါန။
ျမန္မာစကားတြင္ “စိတ္သာရွင္ေစာ ဘုရားေဟာ”ဟု လူတစ္ဦးဘ၀ႏွင့္ အနာဂါတ္တို႔သည္ စိတ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေနၿပီး စိတ္က သာဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပဆိုထားပါသည္။ ထိုနည္းတူ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ၾကည့္ပါက “လူသည္ မိမိစိတ္ႏွလံုးရွိသည့္အတုိင္း ႏႈတ္ျမြတ္တတ္၏” ဟုဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦး၏ဘ၀ျဖစ္ျခင္းတြင္ စိတ္သည္ အဓိကက်လွၿပီး ဘ၀ကိုသေဘၤာျဖင့္ ႏႈိင္းလွ်င္ စိတ္သည္ တက္ႏွင့္မျခား၊ ရြက္ႏွင့္မျခား နားေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း “ႏွလံုးသည္ အသက္၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ႏွလံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့”ဟုဆို ထားပါသည္။]

၂။ စိတ္၏ စြမ္းပကား။
ခံစားခ်က္သည္ စြမ္းပကားလြန္စြာႀကီးမားလွသည္။
သို႔ေသာ္အမ်ားစုမွာ မိစိတ္ကို မည္သို႔ ထိန္းေက်ာင္းရမည္၊ ျပဳစုရမည္၊ တည့္မတ္ရမည္ကို သတိမမူမိၾကပဲ ျဖစ္လာမွသာလွ်င္ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ၾကရသည္။
ထိုစိတ္၏ လႈံေဆာ္မႈေၾကာင့္ သာမာန္လူတစ္ဦးမွ လူသတ္သမား (သို႔) အသက္ကယ္ဆယ္ေပးေသာသူ ျဖစ္သြားႏုိင္သလို။ ထိုစိတ္ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးအား ဘ၀ကို ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲခ်သြားေစႏုိင္သလို (သို႔) အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေအာင္လည္း တြန္းတင္ႏိုင္သည္ကို အားလံုးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၃။ စိတ္၏အေျပာင္းအလဲ။
မိမိတို႔စိတ္အစဥ္အား ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း မည္သို႔အစာေကၽြးသနည္း။
ထိုသို႔ေမးလွ်င္ အထူးအဆန္းသဖြယ္ အံ့ၾသျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ရွိေကာင္းရွိေနေပလိမ့္မည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔စိတ္အား မသိမသာ ေန႔စဥ္ ေကၽြးေမြးျပဳစုေနၾကပါသည္။
ထိုသို႔ ေကၽြးေမြးျပဳစုသည့္အတုိင္း စိတ္အစဥ္ႀကီးထြားလာပါသည္။ ျမန္မာစကားပံုတြင္ ၾကားဘူးပါလိမ့္မည္ “ေက်းညီေနာင္” တို႔သည္ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး၊ ေက်ာင္းသကၤန္းနီး ေက်ာင္းသကၤန္းအလိုက္ သူတို႔ “ၾကား” “သိ” “ျမင္” “စားေသာက္” “ထိေတြ႕မႈ” မ်ားက ဘ၀ကို ပီျပင္စြာထုဆစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္အား ေန႔စဥ္ မည္သည့္အရာျဖင့္ ေကၽြးေမြးေနသနည္း။ ဂရုျပဳရန္လိုအပ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားက “ျပင္ပမွလာေသာအရာက လူကိုညစ္ညဴးေစသည္”ဟုဆိုျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္အား မည္သည့္အရာျဖင့္ ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးေနသည္ကို သတိျပဳမိေစရန္ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ စိတ္၏မာယာ။
လူတို႔သည္ မိမိစိတ္ကို မိမိႏုိင္သည္ဟုဆိုၾကသည္။
က်မ္းစကားအရေျပာရလွ်င္ “စိတ္ႏွလံုးသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏” ဟုဆိုထားသည္။ ျမန္မာစကားတြင္ “လူ႔စိတ္က ေမ်ာက္စိတ္ႏွင့္တူသည္”ဟုသာဓကမ်ား ခ်ျပထားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိစိတ္အစဥ္ကို မည္သို႔ေသာအခါမွ ၿပီးစလြယ္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္မထားမိပါေစနဲ႔။ တစ္ပါးသူ လွည့္စားျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏွစ္သက္ၾက မခံယူလိုၾကေသာ္လည္း ကိုယ္တုိင္ စိတ္၏မာယာ၌ အလိမ္ခံေနၾကရသည္ကိုေတာ့ လူတုိင္းမသိႏုိင္ၾကပါ။

၅။ ျဖဴစင္ေသာစိတ္။
မိမိတို႔စိတ္အား မည္သို႔ျဖဴစင္ေစမည္နည္း။
ေခတ္ပညာမည္သို႔ပင္ တိုးတက္လာေနပါေစ စိတ္၀ိညာဥ္ ျဖဴစင္ေစမည့္ နည္းပညာတို႔ကို မထုတ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာ ေတာ္ျမတ္၌ ေတြ႕ျမင္ရသည္က “မွန္သည္ မမွန္သည္ကို သိျခင္းငွါ ကၽြႏု္ပ္စိတ္ကို စစ္ေၾကာေတာ္မူပါ”ဟု ဆာလံဆရာဆိုခဲ့ျခင္းမွာ လူသားတို႔ စိတ္ကိုျဖဴစင္ေစဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင့္ စကားေတာ္ကသာလွ်င္ တတ္ႏိုင္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျဖဴစင္ေသာစိတ္ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ဖို႔မွာ “တရားဖက္ျခင္း” “ဘုရားဖက္ျခင္း” မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိပါ။
“ကၽြဲႏြား တိရစၦာန္မ်ားကို ယဥ္ပါးရန္ အခ်ိန္လိုအပ္သည္” မွန္လွ်င္ စိတ္အစဥ္ကို ယဥ္ပါးျဖဴစင္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ေပး တတ္ရမည္၊ အခ်ိန္ယူတတ္ရမည္သာမက ထိုသို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးတတ္သူျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။

၆။ စိတ္ (သို႔) မဂၤလာစမ္းေရ။
စိတ္သည္ ဘုရားေပးေသာ ဆုလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
မည္သို႔အသံုးျပဳၾကမည္နည္း။
ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္သည္ အသက္တာတြင္ အခရာက်လွပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္အစဥ္အား မဂၤလာစမ္းေရအျဖစ္ေျပာင္းလဲေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ၾကည့္လွ်င္-
အာျဗဟံ (သားကို ေပးလွဴသည့္တုိင္ ယံုၾကည္ျခင္း သရဖူေဆာင္းခဲ့သူ)
ဒါ၀ိဒ္ (ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား သိုးၿခံထဲမွကိုယ္ေတာ္ေရြးခဲ့ၿပီဟု ၀န္ခံခဲ့သူ)
ရုသ (က်ိန္ျခင္းခံရသူအျဖစ္မွ သမိုင္း၀င္လာခဲ့သူ)
ဧသတာ ( ဣတၳိယပင္ျဖစ္လင့္ကစား လူမ်ိဳးႏွင့္ တုိင္းျပည္အေပၚတြင္ ၾသဇာေညာင္းျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ့သူ)
ေယာသပ္ (ကၽြန္ဘ၀မွ ပလႅင္ထက္သို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သူ)
ေရွာလု (ဘ၀ကို စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသူမွ ေလာကတြင္ ေအာင္ႏိုင္သူဟုေၾကြးေၾကာ္ႏုိင္ခဲ့သူ)
ဗာနဗ (မိအသက္တာ စည္းစိမ္ဥစၥာျဖင့္ တစ္ပါးသူအား ေဖးမလွ်က္ သမိုင္းထင္ရွားခဲ့သူ)
စသည့္သူအားလံုးတို႔သည္ သူတို႔စိတ္ကို ဘုရားအားျဖင့္သာ တည့္မတ္ေစၿပီး မဂၤလာစမ္းေရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၾကၿပီး သူတစ္ပါးအက်ိဳးမ်ားစြာကို သယ္ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထိုနည္း၄င္းေကာင္းပင္ ေန႔စဥ္ စိတ္ကို တရားႏွင့္ယဥ္ပါးေစလွ်က္၊ ဘုရားႏွင့္အစဥ္နားခိုလွ်က္ မဂၤလာ စမ္းေရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ပူျပင္းလွေသာ ဘ၀သဲကႏၲာရရွိ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေအးျမမႈကိုေပးႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။
ထိုထက္ထူးျမတ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမွာ တစ္ပါးသူအက်ိဳး သယ္ပိုးမည္ဟုစိတ္ဆႏၵရွိသူမ်ား အတြက္ဘုရားသခင့္ ကတိေတာ္ ခြန္အားေပးခ်က္မွာ“ငါ၏နာမည္ျဖင့္ တစ္ပါးသူအား ေရတစ္ခြက္ကိုပင္ ေပးအံ့ ထိုသူသည္ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစရ”ဟုဆိုထားပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္