Wednesday, August 10, 2016

သင္သည္ အစြမ္းအစရွိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သူပါ 
 
 
 
 
 
 
လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အားလံုးက ေလာကတြင္ အသံုး၀င္သူ၊ အသံုးတည့္သူ (သို႔) အက်ိဳးျပဳႏုိင္သူျဖစ္လိုၾကသည္မွာ လူသားတိုင္းေမြးရာပါ စိတ္ေစတနာ အရင္းခံျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ဆိုျခင္းျဖင့္ အားလံုးမဟုတ္ဟု ျငင္းဆန္လိုၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုျငင္းဆန္မႈသည္သာ မွားသြားေပမည္။ လူတုိင္းမွာ ေလာကတြင္အသံုးတည့္လိုမႈကိုေတာ့ လူတုိင္းလိုလားၾကပါသည္။
 
၁။ ကိုယ္စီအစြမ္းရွိသည္။
မွန္ပါသည္။ ေလာကမွာ လူတိုင္းအစြမ္းအစရွိၾကပါသည္။ ထိုအစြမ္းအစက ပညာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးတို႔ျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထား၍ မရႏုိင္သလို၊ ထို ပညာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔မပါရွိသည့္တုိင္ လူတုိင္းမွာ ေမြးရာပါရရွိထားေသာ အခြင့္ထူးပင္ျဖစ္သည္။
လူမဆိုထားႏွင့္ အဟိတ္တိရစၦာန္မ်ားပင္လွ်င္ အစြမ္းအစမ်ားစြာရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ သာဓက အားျဖင့္ ကၽြဲႏြားတိရစၦန္မ်ားတြင္ ေမြးၿပီးသည္ႏွင့္ မၾကာခင္ေလးမွာပင္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ၾကၿပီး၊ ဖားေလးမ်ား ဘ၀ကို မရေသးသည့္တုိင္ အသက္၀င္စတင္လာသည္ႏွင့္ ဖါးေလာင္းမ်ားဘ၀မွာပင္ ေရထဲတြင္ေကာင္းစြာ က်င္လယ္ႏိုင္ၾကသည္မွာ သူတို႔ျဖစ္ျခင္းရွိ အစြမ္းသတၱိတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သူ႔ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အညီဖန္ဆင္းခံလူသားမ်ားအဖို႔ ဆိုဖြယ္ရာမရွိေတာ့။

၂။ လူတိုင္းအက်ိဳးျပဳသယ္ပိုးၾကသည္။
လူတိုင္းအမွန္ပင္ အက်ိဳးျပဳၾကပါသည္။ ယုတ္စြအဆံုး လူဆိုး၊ သူခိုးမ်ားပင္လည္း သူ႔အသိုက္အၿမံဳ လံုၿခံဳရန္၊ လွပတင့္တယ္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအက်ိဳးျပဳၾကပါသည္။ အက်ိဳးမျပဳႏုိင္ေသာသူဟူ၍ ေလာကတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ မရွိပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ထိုသို႔အက်ိဳးျပဳသယ္ပိုးႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ထိုအစြမ္းသတၱိမ်ား အားလံုးကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိအက်ိဳးအတြက္သက္သက္သာ သယ္ပိုးရန္မွ်ျဖင့္ ကန္႔သတ္မထားခဲ့ပါ။ ထို သယ္ပိုး ျခင္းကို ေယရုရွလင္- ယုဒျပည္ - ရွမာရိဆိုသည့္အတုိင္း ဆထက္ထမ္းပိုးျခင္းျဖင့္ ႀကီးစြာေသာအမႈမ်ားကို ျပဳလို ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ဘ၀ကို အခ်ည္းႏွီးဟု မသံုးသပ္၊ မဆံုးျဖတ္မိပါေစႏွင့္။

၃။ အစြမ္းအစျဖင့္သယ္ပိုးျခင္းမဂၤလာ။
အထက္ပါအတုိင္း ရွိထားေသာ အစြမ္းအစမ်ားကို သယ္ပိုးအေစခံျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာမ်ားမွာ ေရတြက္ကုန္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ အမႈငယ္၌ သစၥာရွိေသာေၾကာင့္ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကို အပ္ေပးမည္ဆိုေသာ ကတိစကားေတာ္ကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။
ေလာကတြင္ ကႀကီး ခေခြးေလးမွ ပညာရွင္ပါရဂူဘြဲ႕ကို ရယူေစခဲ့သည္။ A B C မွစတင္ၿပီး B.Ed, M.Ed ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္မဟုတ္လား။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယခုအေစခံေနေသာ ေနရာေလးမွ သည္ - ဟို အနာဂါတ္မွာ အဘယ္အရာျဖစ္လာမည္ကို ပံုေသကားခ်ပ္မသတ္မွတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ လူ႔ဘ၀ ျဖစ္တည္မႈတြင္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာေပးထားပါသည္။

၄။ တည္ရွိေသာ ကတိေတာ္။
သူတစ္ပါးကို ေရေလာင္းေသာသူသည္ ကိုယ္တုိင္ေရေလာင္းျခင္းအက်ိဳးကိုခံစားရမည္ဆိုေသာ ကတိ စကားကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင္သည္ ေလာကတြင္ အစြမ္းအစအျပည့္ရွိၿပီး၊ အမ်ားအက်ိဳးကိုသယ္ပိုးေနသူတစ္ ဦးျဖစ္လွ်င္ ေလာကႀကီးက သင့္အားကူညီမည့္ လက္အစံုမ်ားလည္း အသင့္ရွိေနသည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။
က်မ္းစကားအရဆိုလွ်င္ မီးပ်က္တတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေျခအေနအရ မီးပ်က္သြားလွ်င္ အားလံုးက ဖေယာင္းတုိင္၊ လက္ႏွိပ္မီး စသည္တို႔ကို ရွာေဖြအသံုးျပဳၾကသည္မဟုတ္လား။ ထိုအခါမည္သူကမွ သခင့္အလိုစကားအတုိင္း ေတာင္းဇလားေအာက္တြင္ ဖံုးကြယ္၊ ဖံုးဖိမထားပါ။ အားလံုးျမင္ႏုိင္ဖို႔ အျမင့္တြင္တင္ ထားျခင္းက အျခားအေၾကာင္းအရင္းမဟုတ္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားသြာလာေရးကို ရွင္းလင္းစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔မဟုတ္လား။
ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အစြမ္းအစ၊ အက်ိဳးသယ္ပိုးခြင့္ႏွင့္ အခြင့္လမ္းမ်ားကို ေပးသနားေတာ္မူ ေသာအဘုရားသခင္ႏွင့္ လိုအပ္ေနသူမ်ားက လိုလိုလားလားျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္ကို သတိျပဳမိလွ်င္ သင္သည္ေလာကတြင္ အခ်ည္းႏွီးမဟုတ္။ အစြမ္းအစရွိေသာသူတစ္ဦး၊ တန္ဖိုးရွိေသာသူတစ္ဦး၊ ေကာင္း က်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ့လိုက္ပါႏွင့္။

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္