Friday, July 22, 2016

သူေတာ္ေကာင္း၏ဆုေတာင္းမႈ (၂)
၂။ တန္ခုိးပါေသာသူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္းျခင္း။
မာရီးယန္ဝဘ္စတာအဘိဓါန္အရ သူေတာ္ေကာင္းဟူသည္ ”ဘုရားသခင္၏သမၼာ တရားႏွင့္ အသက္ရွင္၍ အျပစ္တင္ခြင့္ကင္းေသာသူ”ဟူ၍ ေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရာမ ၃း၁ဝ တြင္ ”ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူမရွိ၊ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ” ”အေၾကာင္းမူကား တရားနာေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ ေျဖာင့္မတ္သည္မဟုတ္။
တရားကိုက်င့္ေသာသူသာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္” (ေရာ ၂း၁၃) ႏွင့္ ”ပညတ္တရားသည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ထင္ရွားေစသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ မေရာက္ရာ’ ‘(ေရာ ၃း၂ဝ) ဟူ၍ ေတြ႕ၾကရသည္။
အျပစ္တရားသည္ ကနဦး၊ ဖန္ဆင္းခံအာဒံအားျဖင့္ ဤေလာကသုိ႔ဝင္ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလုံးအျပစ္ တရားအတိုင္း စီရင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကရသည္။ (ေရာမ ၅း၁၂၊ ၁၈) အျပစ္ ရွိေသာေၾကာင့္ လူတိုင္း ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္တြင္ အသေရပ်က္ၾကရသည္ကား လူမ်ဳိးစုတစ္ဆက္ ႏွင့္တစ္ဆက္ ၾကားတြင္ေျပာင္းလဲျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာေျဖာင့္မတ္ ျခင္း၏စံမမည္ႏိုင္။ ဘုရားသခင္၏ စံႏႈန္းကားေျပာင္းလဲျခင္းကင္းလြတ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ေသာစံႏႈန္းမည္၏ (ေရာ၃း၂၁-၂၃)။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ”လူမည္သည္ကား ပညတ္တရား၏အက်င့္မရွိဘဲယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ သုိ႔ေရာက္တတ္သည္။ ” (ေရာ ၃း၂၈) ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ပညတ္တရားကို ပယ္သည္ မဟုတ္ သာ၍တည္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
(ေရာ  ၃း၃၁)ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ေရာက္လွ်င္ အျပစ္မွ သီးသန္႔ခဲြျခားထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး စင္ၾကယ္ေသာ အသီးအပြင့္မ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားရွင္ထံခစား ဝင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္မညီေသာ မုသား
တရား ဇာတိအသက္တာကို ဖယ္ခြာ၍ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားေတာ္၌ က်င္လည္ၾကရမည္။
ေန႔ညမျပတ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ လက္ေတြ႕အသက္ရွင္ ေသာယုံၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ”ေျဖာင့္မတ္သူ” ဟု အသိ အမွတ္ျပဳကာ ဆုေတာင္းရာတြင္ နားေညာင္း အေျဖေပးဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည္။
ဘုရားေက်ာင္းကန္ တက္ေသာ္လည္း ညီအစ္ကိုခ်င္းမသင့္မျမတ္၊ နာခံ ျခင္းမရွိဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳလ်က္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ႕အၾကား အျပစ္တံတိုင္းကို တည္ေဆာက္ ေနသူ၏ ဆုေတာင္းျခင္း အား ဘုရားသခင္ မည္သုိ႔နားေညာင္းပါအံ့နည္း။အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ အသက္ရွင္ကာ ေမတၱာကိုေရွ႕ထား၍ နာခံေသာသူ၏ဆု ေတာင္းျခင္းကို ဘုရားသခင္က ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ဆုေတာင္းျခင္းဟု သိမွတ္ျပဳလ်က္ တန္ခိုးအစြမ္းႏွင့္ျပည့္စုံရန္ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူသည္။
ရွင္လုကာ ၁၈း၁-၁၈ တြင္ ဇဲြမေလ်ာ့ေသာမုဆိုးမ၏ အသက္တာကို ေတြ႕ရသည္။ လူကိုလည္းအားမနာ ဘုရားသခင္ကိုလည္း မေၾကာက္တဲ့ေရွ႕ေနႀကီးထံ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးရန္လာေသာသူျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္ လူကိုအားမနာ တတ္ျငားလည္း အဆုံးတြင္မုဆိုးမျပႆနာကို ကူညီေပးခဲ့သည္။
တရားသူႀကီးဆိုသည္စကားမွာ ”ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္ရြံ႕၊ လူကို အားမနာတတ္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဤမုဆိုးမသည္ ငါ့ကို ေႏွာင့္ယွက္ေသာေၾကာင့္ သူ႕ဘက္၌ တရားစီရင္မည္။သုိ႔မဟုတ္ အစဥ္လာ၍ ငါ့ကို ပင္ပန္းေစ ေတာ္မူမည္” (လု ၁၈း၈) ဟူ၍ျဖစ္သည္။တဖန္ ”မတရားေသာ ထိုတရားသူႀကီး၏အႀကံကို သိမွတ္ေလာ့၊ ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ေအာ္ဟစ္၍ေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ဘက္၌ တရားမစီရင္ဘဲ ေနေတာ္မူမည္ေလာ၊ ၾကာျမင့္စြာသည္ခံေတာ္မူမည္ေလာ့” (လု ၁၈း၇-၈) ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔အနီးတြင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ယုံၾကည္သူ ဘုရားသားသမီးဟုဆို၍ေန႔ညဥ့္ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳၾကေသာ္လည္း အေျဖ မရသူမ်ားကို ေတြ႕ရေပမည္။ ထိုသူတို႔၏အေျခအေနမွန္မွာ ဘုရားသခင္၏ အျမင္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ေသးသည္ကို သတိျပဳရန္ျဖစ္သည္။
ဖိ ၄း၆-၇ တြင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ”အဘယ္အမႈကိုမွ် စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲအရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာအားျဖင့္သင္တို႔ ေတာင္းပန္လိုေသာအရာမ်ားတို႔ကို ဘုရားသခင္ အား ၾကားေလွ်ာက္ၾက ေလာ့။ ထိုသုိ႔ျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ်ႀကံ၍ မမွီႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ သင္တို႔ စိတ္ႏွလုံး တို႔ကို ေစာင့္မလိမ့္မည္။” ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ အဘယ္မွ်ေသာ ေျဖာင့္မတ္သူျဖစ္ျခင္း၊ ေမတၱာတရား ေရွ႕ထား၍ယုံၾကည္စြာ ဆုေတာင္းျခင္းတို႔ႏွင့္အညီ ရရွိေသာအေျဖတို႔သည္ ထပ္တူထပ္မွ် ပင္ျဖစ္သည္။  ေျဖာင့္မတ္ေသာအသက္တာစံႏႈန္းႏွင့္ ညီလာသည္ႏွင့္ အမွ်ဆုေတာင္းျခင္း၏ အေျဖကို ထပ္တူထပ္မွ်ခံစားကာ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ကိုလည္းထင္ရွား ေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအသက္တာႏွင့္ဘုရားအၾကား ျခားနားေစေသာအျပစ္တံတိုင္းကို ခ်ဳိးဖ်က္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးပါလွၿပီး ဘုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္တြင္ေျဖာင့္မတ္သူ ဟူေသာစံႏွင္ေမတၱာကိုေရွ႕ကထားလ်က္ ယုံၾကည္စြာ ဆုေတာင္းရမည္တို႔မွာ လည္း လြန္စြာအေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ရွိသည္။
၃။ ဆုေက်းဇူးႏွင့္အစြမ္းတန္ခိုး။
ဆုေက်းဇူးသည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္အညီလူတိုင္း ကိုေပးသ နားေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးတရား သက္သက္ပင္ျဖစ္ သည္။ ဆုေတာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သာ၍ ဆႏၵတိုးပြားကာအထံေတာ္တြင္ ဆုေက်းဇူးမ်ားကိုသာ၍ ေတာင္းခံလိုသည္။ အခ်ိန္ တိုင္း၌ မိမိဆႏၵကိုေရွ႕တန္းတင္ကာ ေတာင္းေလွ်ာက္ လိုေကာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ လိုေပမည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ မွန္ေသာအရာမဟုတ္၊ ပ်က္စီးျခင္း သုိ႔သာ ေရာက္ေစသည့္အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမၼာသတိျဖင့္ သတိျပဳ သင့္သည္။
တမန္ေတာ္ ၈ တြင္ ရွိမုန္အမည္ရွိေသာ နတ္ဝိဇၨာသည္ ဖိလပဳထံတြင္တရားကို ၾကားနာရၿပီေနာက္တြင္ လိုက္ပါကာ တန္ခိုး၊ နိမိတ္လကၡဏာအံ့ၾသ ဖြယ္ကုိျမင္ေတြ႕ရသည္။ (တ ၈း၉-၁၃) ေယာဟန္ႏွင့္ ေပတ႐ုတို႔ လက္တင္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ”အကြၽႏ္ုပ္၏ လက္တင္ျခင္းကို ခံရေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံေစမည့္အေၾကာင္းအကြၽႏ္ုပ္ကို အခြင့္ေပးပါ” ဟု ေငြကိုေပးကာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
(တမန္ ၈း၁၇-၁၉)သူ၏ စကားအား ေပတ႐ုမွ ”ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ေငြႏွင့္ဝယ္ယူမည္ဟုအႀကံ ရွိေသာေၾကာင့္ သင္ႏွင့္တကြ သင္၏ေငြသည္ ပ်က္စီး ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ပါေစ။သင္သည္ ဤအမႈအရာႏွင့္ မဆက္ဆံေသာသူျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား သင္၏စိတ္ႏွလုံးသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၌ယခုဆိုးညစ္ေသာ အမႈကို ေနာင္တရေလာ့။ သင္၏ စိတ္ႏွလုံး၌ႀကံစည္ျခင္းအျပစ္ကိုလြတ္ေကာင္းလြတ္လိမ့္မည္ျဖစ္၍ ဘုရား သခင္ကို ေတာင္းပန္ေလာ့။ သင္သည္ ခါးလွစြာေသာ သည္းေျခစြဲသည္ျဖစ္၍ ဒုစ႐ိုက္အေႏွာင္အဖဲြ႕ႏွင့္မလြတ္ေၾကာင္းကို ငါသိျမင္သည္ ” (တမန္ေတာ္ ၈း၂ဝ-၂၃) ဟု ျပန္၍ဆုံးမခဲ့သည္။
ဆုေက်းဇူးဟူသည္ ဘုရားသခင္ကိုေဖာ္က်ဴး၍ လူအေပါင္းတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေစသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းျပမႈေအာက္တြင္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆုေက်းဇူးကိုမေတာင္းေလွ်ာက္မွီ ဦးစြာမ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ႀကီးထြားလာၿပီး ဘုရားသခင္၏တန္ဆာပလာမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္က သူ၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ ဝိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းျပမႈ ေအာက္၌ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းေလွ်ာက္ ေစရန္ အခြင့္ေပးကာ ေတာင္းေသာ ဆုကိုလည္း နားေညာင္းအေျဖေပးေတာ္မူမည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းဖခင္တို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအေပၚတြင္ ဘုရားသခင္က အႀကံအစည္ေတာ္ႏွင္ အညီ အသုံးျပဳသြား သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ကို အံ့ၾသဘြယ္ ထင္ရွားေစၿပီး အခ်ဳိ႕ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားျခင္းမရွိဘဲ ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ၾကသလို အခ်ိဳ႕ကား သြန္သင္ၿမဲသြန္သင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ေမတၱာတရားကို ခံစားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘုရားသခင္သည္ ႀကီးစြာေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေပးေတာ္မူၿပီး အံ့ဖြယ္တန္ခိုး နိမိတ္လကၡဏာ
မ်ားကို ျပဳေစေတာ္မူသည္။
ဖါေရာ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဘဝ၌ ေမာေရွသည္ စိတ္လ်င္ျမန္သူျဖစ္သျဖင့္ဣသေရလ အမ်ဳိးသား အေပၚအႏိုင္က်င့္ေသာသူကို အလ်င္အျမန္သတ္ပစ္လိုက္သည္။ (ထြက္ ၂း၁၂) ဘုရားသခင္၏ သြန္သင္မႈေပါင္းမ်ားစြာကို ခံယူၿပီးေနာက္ကမၻာေပၚတြင္ အနိမ့္ခ်ဆုံးေသာသူျဖစ္လာသည္။ တဖန္ အႀကီးမား ဆုံးေသာယုံၾကည္ျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္၍ ဣသေရလလူမ်ဳိးေတာ္မ်ားအား အဲဂုတၱဳျပည္မွအံ့ၾသဘြယ္ရာ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ေခၚထုတ္ခဲ့သည္။ (ေတာ၁၂း၃)ပေရာဖက္ဧလိယ၏ ဆုေတာင္းျခင္းကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိၾကသည္”ဧလိယသည္ ငါတို႔ကဲ့သုိ႔ ေလာကဓံ တရား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးမရြာမည့္ အေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ဆုေတာင္းေသာ အခါ သုံးႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လပတ္လုံးေျမေပၚသုိ႔ မိုးမရြာဘဲေန၏။
တဖန္ဆုေတာင္းေသာအခါ မိုးေကာင္ကင္သည္မိုးရြာေစ၏။ ေျမႀကီးသည္လည္း မိမိအသီးကိုသီးေလ၏” (ယာ ၅း၁၇-၁၈)။
သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရွိန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခိုးပါ၏ဟု သမၼာက်မ္းစာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဖတ္မိၾကသည္။
သူေတာ္ေကာင္း (ေျဖာင့္ မတ္သူ)၏ခြန္အားႏွင့္တန္ခိုးတို႔သည္ ကဲြျပားၾကသည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဆုေတာင္းလည္းအခ်ဳိ႕မွာ အေျဖကိုမရရွိၾက၊ တဖန္ႀကီးစြာေသာဆုေတာင္းျခင္းမွ အေျဖႏွင့္ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစသည္ကိုလည္းရွိသည္။ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမတၱာ တရားျဖင့္စြန္႔လ်က္ အနစ္နာခံသူတို႔၏ အသက္တာကို ဘုရားသခင္ အားရႏွစ္သက္ ေတာ္မူၿပီးနိမိတ္လကၡဏ ာမ်ားကို ျဖစ္ေစ၍ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစသည္။အစအဦး၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ (သူေတာ္ေကာင္း)မဟုတ္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ ဘုရားအား ကိုးစားယုံၾကည္ၿပီးေနာက္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ (သူေတာ္ေကာင္း) ျဖစ္လာသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တရားကို ၾကားနာခံယူ၍မသမာေသာဇာတိသေဘာကို ဖယ္ခြာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကြၽႏ္ုပ္တို႔စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ႀကီးထြားလ်က္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ (သူေတာ္ေကာင္း) ဘဝကို ရရွိလာေလျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကဲ့သုိ႔ ”ငါသည္ ေန႔တိုင္းအေသခံရ၏” (၁ေကာ၁၅း၃၁) ဟူေသာ ဝန္ခံခ်က္ႏွင့္အညီ ေန႔စဥ္အလင္းတရား၌ က်င္လည္လာသည္ႏွင့္အမွ် သာ၍ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္။အေယာက္တိုင္း မိမိ၏အတိတ္ကာလမွ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ဘုရားရွင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အၾကားထံတိုင္းကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းလား (သုိ႔) ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိျဖိဳဖ်က္သူလားဆိုသည္ကို ဆင္ျခင္သိမွတ္ရန္ ေတာင္းဆို ပါရေစ။
အေယာက္တိုင္း ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ (သူေတာ္ေကာင္း) ကဲ့သုိ႔ ေမတၱာတရား ၌ စြန္႔လြတ္ အနစ္နာခံျခင္း၊ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္နာခံ၍ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို ၾကြယ္ဝစြာခံစားၿပီး မဆိုင္းမတြ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွား ေစသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္နာမျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္းပါ၏။
ဆယ္ျမဴရာယ္စိုးလြင္
ဝန္ခံခ်က္။ ။ Dr. Jaerock Lee ၏  Keeping watch and pray! အားျမန္မာမူျပဳပါသည္။