Home » » ခရစၥမတ္တြင္ထူးျခားေသာအသံဆယ္မ်ိဳး (၂)

ခရစၥမတ္တြင္ထူးျခားေသာအသံဆယ္မ်ိဳး (၂)၆။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအသံ။
ရွင္လုကာခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္
ထိုသန္႔ရွင္းေသာ ညအခါ သမယ၌ ေကာင္းကင္ထက္ဝယ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ က်ဴးဧျခင္း အသံမ်ားျပည့္လွ်ံ ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။”ထိုေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္
ဗိုလ္ေျခအမ်ားတို႔သည္ခ်က္ျခင္းထင္ရွား၍၊ ေကာင္းကင္ ဘဝဂ္ဝယ္ ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေစသတည္း၊ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း။ လူတို႔အားေမတၲာကရုဏာရွိေစ သတည္း ဟုဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း၍ျြမက္ဆိုၾက၏” (လုကာ၊ ၂း၁၃-၁၄)။
ထိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားမွ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသက္သက္မွ် မဟုတ္ပါ။ ထိုညတြင္ရွိခဲ့ေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ရွင္လုကာမွ သူငယ္ေတာ္အား ဖူးေတြ႕ၿပီးေနာက္တြင္ ဤသို႕ဆက္လက္၍မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္ ” သိုးထိန္းတို႔သည္လည္းမိမိတို႔အားေျပာႏွင့္သည္အတိုင္း ၾကားျမင္သမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာ ကိုေထာက္၍၊ ဘုရားသခင္ကို အံ့ဩခ်ီးမြမ္းလ်က္ ျပန္သြားၾက၏” (ရွင္လုကာ၊ ၂း၂၀)။
ႏြားစားခြက္တြင္ သူငယ္ေတာ္အားဖူးေတြ႕ၾကရာမွ အျပန္လမ္းတြင္ သိုးထိမ္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္အားခ်ီးမြမ္းလွ်က္ ျပန္သြားၾကပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကိုယ္စားယၾတာေပးေခ်ေတာ္မူေသာ သူငယ္ေတာ္ကို ႏြားစားခြက္တြင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမျပဳဘဲ ျပန္မလွည့္သင့္ပါ။ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔အဖို႕အလို႕ငွါ ေကာင္းကင္ထက္ရပ္နန္းကိုစြင့္ၿပီး အနိဌာရံုေလာကသို႕ အသက္စြန္႔လွဴရန္ဆင္းျြကခဲ့သည္” ဟု စာဆိုပညာရွင္တစ္ဦးမွ ဆိုဘူးပါသည္။
ျမင္ေယာင္ၾကည္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို လြန္စြာ ခ်စ္ခင္စံုမက္ေတာ္မူပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ ကိုယ္က်င့္ သီလ၊ ဒါနတရား၊ ဘဝနာတရားမ်ားျဖင့္ မရႏိုင္ေသာ အို၊ နာ၊ ေသျခင္းကင္းရာဘဝကို တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုေပးလွဴကာ ကယ္ခြ်တ္ရာ အကြ်တ္တရားလမ္းဖြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။
“အံ့ဖြယ္ေမတၲာ . . . .  အကြ်ႏု္ပ္အေပၚထားသည့္ေမတၲာ” ဟု ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးက ဖြဲ႕ႏြဲ႕ခဲ့ဘူးပါသည္။ ခရစၥမတ္အခါသမယသည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေက်းဇူး သိတတ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ရြင္ျမဴးျခင္းက်ဴးဧရာကာလ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အဖိုးျဖတ္၍မရေသာ လက္ေဆာင္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အဖို႕အလို႕ငွါ ဘုရားသခင္သည္ ႀကီးေသာမဟာကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ ခရစၥမတ္ကာလတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ျပဳေတာ္မူေသာ မဟာအမႈကိုဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ၾကည္ညိဳသဒၵါပြားျခင္း၊ ကိုးစားျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကိုအသံုးခ်သင့္ ပါသည္။

  ၇။  ဖူးေတြ႔ျခင္းအသံ။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထပ္မံၾကားနာရေသာအျခားအသံတစ္ခုမွာ ကာလတစ္ခုၾကာသြားသည့္ေနာက္မွ အံ့ဩခ်ီးမြမ္းျခင္း အသံျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ရွိမုန္သည္ ေလာက၏ကယ္ခြ်တ္ရွင္ျြကလာျခင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ထာဝရအရွင္ဘုရား သခင္သည္ ရွိမုန္အားကယ္တင္ရွင္ကို မဖူးျမင္ရမီ အသက္ဆီမီးစာ မကုန္ဆံုးရဟု ကတိထားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေတြၾကာေညာင္းလာေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ရွိမုန္သည္ အသက္အရြယ္ပင္ ႀကီးရင့္လာခဲ့ပါၿပီ။
သူသည္ ေစာင့္စားခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမရွိဘဲ ကတိေတာ္ျပည့္စံုလာမည့္ေန႔ကိုသာ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ ေနခဲ့သူျဖစ္သည္။
ေစာင့္စားရျခင္း၏ အေနအထားကိုအားလံုးနားလည္ခံစားမိၾကပါမည္။ နာရီ၊ ေန႔ရက္၊ လ၊ ႏွစ္စသည့္ေစာင့္စားျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆးရံု ေဆးခန္းတြင္ ဘယ္ေန႔ဆင္းခြင့္ရမလဲဟုေသာအေတြးမ်ိဳး၊ ဖုန္းသံျမည္လာမည့္အခ်ိန္နာရီ၊ ဆုေတာင္းထားျခင္းသည္ ႏွစ္ၾကာလာ သည့္တိုင္ေအာင္ အေျဖမရရွိျခင္းမ်ိဳး၊ ေစာင့္စားေနရေသာ္လည္း ေန႔ကိုလစား၊ လကိုႏွစ္စားျဖင့္ ကုန္လြန္လာခဲ့ေသာအခ်ိန္နာရီတြင္ သင္မည္သို႕ ေျဖသိမ့္မည္နည္း။ ခရစၥမတ္ ကာလသည္ ဘုရားသခင္အေပၚတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေနျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ စကားေတာ္တို႔သည္ မုသာမရွိ ပကတိအမွန္ျပည့္စံုလာမည္မဟုတ္ပါလား။ ေစာင့္စားရျခင္းဟူေသာအခ်ိန္နာရီသည္ ကုန္ဆံုး လြန္ေျမာက္ခ်ိန္ အမွန္ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။
သမၼာက်မ္းစာတြင္ၾကည့္ပါက ရွိမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္အား သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လမ္းျပမႈရရွိသည့္အတိုင္း လာေရာက္ခဲ့ သည္မွာ အစဥ္အလာသဖြယ္ မပ်က္မကြက္လာေနသည့္အေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ အရြယ္မေရြး အားလံုးက ရွိမုန္အား သိျမင္ ၾကပါသည္။ လူအစံုမ်ားအၾကားတြင္ အဘယ္သူသည္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္မည္နည္းဟူေသာ ေမွ်ာ္ကိုးရွာေဖြျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေတြပင္ အလီလီေျပာင္းခဲ့ပါၿပီ။  မာရိႏွင့္ေယာသပ္တို႔သည္ သူငယ္ေတာ္ေယရႈအားခ်ီေပြ႕လွ်က္ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာအခ်ိန္လည္း ရွိမုန္မပ်က္မကြက္ သိျမင္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မယ္ေတာ္မာရိလက္ေတာ္တြင္ရွိေသာ သူငယ္ေတာ္အား ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ကယ္တင္ရွင္ ဟုတ္သည္မဟုတ္သည္ကို သိျမင္အံ့ေသာငွါ စစ္ေဆးပါေတာ့သည္။ ရွိမုန္မွ သူငယ္ေတာ္အားဖူးေတြ႕ၿပီးေနာက္ ၾကားရေသာ စကားအရာတြင္ မယ္ေတာ္မာရိ အဘယ္သို႕ ေတြးထင္မည္ကိုလည္း မွန္းဆၾကည့္ပါ “ရႈေမာင္သည္ ေယရႈကိုလက္ႏွင့္ခ်ီပိုက္၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္။ အစိုးရေတာ္မူေသာအရွင္။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္၏ကြ်န္သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာစုေတ့ရေသာအခြင့္ကိုကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလ အမ်ိဳးကို ခ်ီးေျမာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔ကိုလင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ေရွ႔ေမွာက္၌ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ အလင္းတည္းဟူေသာကယ္တင္ေသာ သခင္ကို အကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုယ္မ်က္စီႏွင့္ ျမင္ရပါ၏ ျမြတ္ဆို၏” ( ရွင္လုကာ၊ ၂း၂၈-၃၂)။
ခရစၥမတ္ကာလသည္ ေလာကီလူသားမ်ားအတြက္ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ အေျဖကိုသယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း သတိေပးစကားဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနမႈမ်ားသည္ လြန္ေျမာက္သြားၾကရမည္အမွန္ေပ။ ဘုရားသခင္အား စိတ္ခ်ကိုးစားလွ်က္ စကားေတာ္ အတိုင္း သစၥာရွိေသာ ဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ပါေစ။
  
 ၈။ ေရွးကတိေတာ္မ်ားျပည့္စံုျခင္းအသံ။
ရွင္လုကာ ၁း၇၂ တြင္ ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္၏အဖျဖစ္သူသည္ အာျဗဟံအေပၚတြင္ ဘုရားသခင္ထားရွိေသာ ကတိေတာ္ ျပည့္စံုလာၿပီး ေလာကီလူသားတို႔အား မဟာရန္သူေတာ္လက္မွ ကယ္ခြ်တ္မည့္အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား အသံုးျပဳလွ်က္ လူမ်ိဳးတကာ တို႔အား ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားေစမည္ဟု ကတိေတာ္ထားရွိေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ကယ္တင္ရွင္ဖြားျမင္လာျခင္းသည္ ေရွးဘိုးေဘးမ်ားအေပၚတြင္ထားရွိေသာ ကတိေတာ္မ်ားျပည့္စံုလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကတိသည္  အာျဗဟံ လက္ထက္မွအစအားလံုး အႀကံဳးဝင္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွအစဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္ ( ကမၻာ၊ ၃း၁၅)။ ထိုေနရာတြင္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းကိုလည္းေတြ႕ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုကတိေတာ္သည္ လူသားအာဒံ သို႕မဟုတ္ ဧဝအားေျပာၾကားေနျခင္းလည္းမဟုတ္ ေျြမအား စကားဆို ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာေသာေျြမသဏၭာန္အသြင္ေဆာင္သူကိုအမွီျပဳၿပီးထားရွိေသာ ကတိေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုေျြမသည္ လူသားအာဒံႏွင့္ ဧဝကိုလိမ္ညာလွည့္ျဖားခဲ့ၿပီး ဘုရားကိုလြန္က်ဴးေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ လူသားတို႔သည္ ဘုရားစာေရ၊ တရားစာေရဟူေသာ အမဂၤလာမ်ားကိုခံစားရကာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုအျပစ္တရားေၾကာင့္ေလာကသည္ ေသျခင္းတရားကို ေဆာင္က်ဥ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ေျမြကိုေခၚ၍သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သားယဥ္၊ သားရဲ အေပါင္းတို႔ထက္ က်ိန္ျခင္းကို ခံရ၏။ သင္သည္ ဝမ္းျဖင့္သြား၍ေျမမႈန္႔ကို တသက္လံုးစားရမည္။
သင္ႏွင့္ မိန္းမ ကို၄င္း၊ သင္၏အမ်ိဳး အႏြယ္ႏွင့္  မိန္းမ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကို၄င္း ငါသည္ ရန္ညႇိဳးဖြဲ႔ေစမည္။သူသည္ သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္မည္၊ သင္သည္ သူ၏ဖေနာင့္ကို ႀကိတ္လိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။မိန္းမကိုလည္း သင္၌ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း ေဝဒနာကို ငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္။ပင္ပန္းစြာေဝဒနာကို အလြန္မ်ားျပားေစမည္၊ ပင္ပန္းစြာေဝဒနာကိုခံ၍သားဘြားရမည္၊ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏အလိုသို႔လိုက္၍၊ သူ၏အုပ္စိုးျခင္း ကိုခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ.၏။ေယာက်ာ္းကိုလည္း။ ထိုအပင္၏အသီးကိုမစားရဟုငါပညတ္ေသာ္လည္း။
သင္သည္ မယား၏စကားကို နားေထာင္၍စားမိေသာေၾကာင့္။ ေျမသည္သင္၏အတြက္ က်ိန္ျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ေျမ၏အသီးကို တသက္ပတ္လံုး ပင္ပန္းစြာစားရမည္။ ဆူးပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကိုလည္း သင္အဘို႔ေျမေပါက္ေစမည္၊ လယ္၌ျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကို သင္စားရမည္။ သင္ထြက္ရာေျမသို႔မျပန္မွီတိုင္ေအာင္၊ သင္၏မ်က္ႏွာမွ ေျြခးထြက္လ်က္ အစာကိုစား ရမည္၊ အေၾကာင္းမူကား။ သင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖစ္၍ ေျမမႈန္႔သို႕ျပန္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” (ကမၻာ၊ ၃း၁၄-၁၉)။
ထိုအရာအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထားရွိေတာ္မူေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပုေရာဖက္ျပဳသည့္ အနာဂတဝံစကားေတာ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သားေတာ္သည္ ကားတိုင္ထက္တြင္ အျပစ္ေျြကးယၾတာကိုေပးေျချခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ကယ္တင္ေတာ္မူမည့္ မဟာအႀကံအစည္ေတာ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းတည္းဟူေသာ မရဏာမင္းကို အႏိုင္ပိုင္းခ်ိဳးဖဲ့ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ခရစၥအခါသမယတြင္ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာသည္ စာတန္မာရ္နတ္သာဦးစြာခံစားရျခင္းလည္းမည္သည္။ မာရ္နတ္၏အမႈတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ လူ႕ဇာတိအသြင္ကိုေဆာင္ခဲ့သည္ ထိုအခါ သမယသည္ကား ခရစၥမတ္ဟူေသာအခါကာလတြင္ျဖစ္သည္။

 ၉။ ထုႏွက္ျခင္းအသံ။
ထိုအရာကား ခရစၥမတ္အခါကာလတြင္ ထူးျခားေသာအသံသာျဖစ္သည္။ ထိုအသံေတာ္အား ေသခ်ာစြာနားစြင့္ၾကည့္ပါ။ ထိုအသံသည္ “ညႇင္သာသည္” “သိမ္ေမႊ႕သည္” “အေဝးမွလာေသာအသံျဖစ္သည္”သို႕ေသာ္လည္း ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္သည္ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္သည္။ လူ႕ဇာတိခံယူျခင္းအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးသည့္အရာလည္းျဖစ္သည္။ ထိုအရာကား ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ကရာနီေတာင္းကုန္း ထက္တြင္ ထုႏွက္ေသာအသံလာရာ တူသံမ်ား သာျဖစ္သည္။
ခရစၥမတ္အခါသမယတြင္ ထိုအသံကိုကြ်ႏု္ပ္ၾကားေနရျခင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ အသက္ေတာ္ကိုစြန္႔ရန္အလို႕ငွါ သက္သက္ျြကလာ ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကိုယ္၌ကလည္း ဤအေၾကာင္းအရာကို မိန္႔ျြမတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ “မိမိအသက္ကို စြန္႔၍ လူအမ်ားကိုေရြးျခင္းငွာ ၾကြလာသည္” (ရွင္မႆဲ၊ ၂၀း၂၈)။ တစ္ဖန္]အေၾကာင္းရွိ၍သာ ထိုအခ်ိန္သို႕ေရာက္လာၿပီ} ( ရွင္ေယာဟန္၊ ၁၂း၂၇) ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။
ကားတိုင္ေတာ္အေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ႏြားစားခြက္တြင္းမွာပင္ျမင္လို႔ရေနပါၿပီ။ ရွိမုန္သည္ မယ္ေတာ္မာရိႏွင့္ ေယာသပ္ထံမွ သူငယ္ေတာ္ေယရႈကို ခ်ီယူေတာ္မူေသာအခါတြင္ ရွစ္ရက္သားမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း  “ရႈမာင္သည္လည္း သူတို႔ကိုေကာင္းႀကီးေပး၍ မယ္ေတာ္မာရိအား ဤသူငယ္ကားဣသေရလလူအမ်ားလဲမည္အေၾကာင္း။ အမ်ားထမည္အေၾကာင္း။ လူအမ်ား တို႔၏အႀကံအစည္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါျငင္းခံုစရာျဖစ္မည္အေၾကာင္း ခန္႔ထားေသာသူျဖစ္၏။ ထိုမွတပါး သန္လ်က္သည္ သင္စိတ္ ႏွလံုးကိုခြင္းလိမ့္မည္ဟုျမြတ္ဆို၏ “(လုကာ၊ ၂း၃၄-၃၅) ဟုဆိုခဲ့သည္။
ထိုအရာမ်ားကို ေဟရွာယသည္ ပုေရာဖက္အရာျဖင့္ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ “မထီမဲ့ျမင္ျပျခင္းကိုခံ၍၊ လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏၊ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြ်မ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏၊သူတပါးမ်က္ႏွာ လႊဲျခင္းကိုခံရေသာ သူကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ငါတို႔သည္ မရိုေသၾက။သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆံုးမႈ ႏွိမ့္ခ် ေတာ္မူျခင္းကို၄င္းခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ထင္မွတ္ၾကၿပီ။ ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏။ ငါတို႔၌ၿငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္သူ႔အေပၚသို႔ေရာကႈ္ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏” ( ေဟရွာယ၊ ၅၃း၃-၅)။
ခရစၥမတ္အခါသမယတြင္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းတည္းဟူေသာ အသက္တာသစ္ကိုလည္း ရယူရင္း ကရာနီမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကိုယ္စား ခံေတာ္မူခဲ့ေသာ အသံေတာ္ကိုလည္း ၾကားေယာင္ႏိုင္ပါေစ။ ခရစၥမတ္အခါသမယသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အျပစ္ေျြကးအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပည့္အဝ ေပးေျခရန္အတြက္ ျြကဆင္း လာခဲ့သည္၊ ထိုခရစ္ေတာ္အား ႏြားစားခြက္တြင္ သူငယ္ေတာ္အျဖစ္ အဝတ္ႏွင့္ပါတ္စည္းလွ်က္ရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ အက်ဥ္းတံခါးမ်ားပြင့္လာေသာအသံ။
ထုႏွက္ေသာတူသံမ်ားေၾကာင့္ သင့္လက္ရွိခရစၥမတ္မဂၤလာအခါသမယကို မပ်က္ဆီးေစပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားေသာ အသံပါေသးသည္။ ခရစၥမတ္အခါသမယတြင္ “ညႇင္သာသည္” “သိမ္ေမႊ႕သည္” “အေဝးမွလာေသာအသံျဖစ္သည္”သာမက စစ္မွန္ေသာအျခား အသံရွိေနပါေသးသည္။ ထိုအသံသည္ကား အျပစ္ဝဲဩဃတြင္ နစ္မြမ္းေနေသာ အျပစ္ႏြံအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေထာင္တံခါးဖြင့္လစ္ျခင္း အသံျဖစ္သည္။
ခ်ည္ေႏွာင္မႈမွ လြတ္ထြက္မႈေပးေသာ အသံျဖစ္သည္။ လူသားတို႔ဆင္ႏြဲေလတိုင္း အရံုႈးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရေသာ သခၤါရတိုက္ပြဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား ေအာင္ျမင္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းယူလာေပးခဲ့ပါသည္။ အို၊ နာ၊ ေသျခင္းတို႔ႀကီးစိုးရာကမၻာမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သူ အားလံုးအား မအို၊ မနာ၊ မေသရာတည္းဟူေသာ နန္းအမတကို ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မဂၢင္ေဖါင္ကူတိုးပင္ျဖစ္သည္။ “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ အသက္လည္းျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏” ( ေယာဟန္၊ ၁၄း၆)။ ေသျခင္းမာရ္ကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အျပစ္၏ေက်းကြ်န္အျဖစ္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရေသာသူမ်ားအား လြတ္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဝိညာဥ္မ်က္စိကန္းသူတို႔ အတြက္ဝိညာဥ္မ်က္စိကိုလည္းဖြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ခရစၥမတ္အခါသမယတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေသာအသံကိုလည္းေသခ်ာစြာနားဆင္ၾကည့္ပါ။ထိုအသံကားအို၊နာ၊ေသျခင္း ကင္းရာ ျမတ္နန္းအမတေရႊျပည္ခရီးအတြက္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။  ခရစၥမတ္အခါသမယတြင္ ေသျခင္းမာရ္ကိုေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ပို႔ေဆာင္ ေတာ္မူသည့္တစ္ခုတည္းေသာ အသက္လမ္းသာျဖစ္သည္။
စစ္မွန္ေသာခရစၥမတ္၏ အသံမ်ားကို မိတ္ေဆြၾကားႏိုင္ခြင့္ရပါၿပီလား။ ထက္ေကာင္းကင္ယံမွ ထြက္ေပၚလာေသာအသံ၊ ကယ္ခြ်တ္ရွင္ ၾကြလာခ်ိန္တြင္ထြက္ေပၚလာေသာအသံ၊ ေသျခင္းမာရ္ကိုေအာင္ျမင္ေသာအသံ။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ကြ်ႏု္ပ္နားစြင့္ေနေသာအသံသည္ အျခား အျခားေသာ ခရစၥမတ္ဘိုးဘိုး၏ ေခါင္းေလာင္းသံလည္းမဟုတ္၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးလွ်က္ ျြကလာေတာ္မူေသာအခါတြင္ “အခ်ိန္တန္ ၿပီ သည္ႏွစ္ခရစၥမတ္မွာ အိမ္ေတာ္ကိုျပန္လာပါေတာ့” ဆိုသည့္ သခင္ဘုရား၏ စကားသံကိုသာ ကြ်ႏု္ပ္သာ၍ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါသည္။
မိတ္ေဆြအသင့္ရွိၿပီလား?
သည္ႏွစ္ခရစၥမတ္အသံကိုေသခ်ာစြာနားစြင့္ေနမိပါရဲ႕လား? ခရစ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပရန္အသင့္ရွိ ေနပါရဲ႕လား? သခင္ဘုရား၏ေခၚျခင္းကိုၾကားမိပါရဲ႕လား? ထိုအရာတို႔သည္ ယေန႔လည္းျဖစ္ႏိုင္သလို၊ စစ္မွန္ေသာ ခရစၥမတ္ ႏွစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုအရာတို႔သည္ကား ခရစၥမတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အသံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ထည့္သြင္းျခင္းမရွိခဲ့ေသာ အျခား အသံတစ္ခု က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုအသံကား သင့္အျပစ္မ်ားမွ ေနာင္တႏွင့္အတူ သခင္ဘုရားေရွ႕တြင္တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္လိုက္ပါဟု ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ သည္ႏွစ္ ခရစၥမတ္မွာ ခရစၥမတ္အရွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူ ယခုဘဝေနာင္ဘဝထာဝရလက္တြဲကာ ဘဝေအာင္ပန္းဆင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

Samuel Soe Lwin
ဝန္ခံခ်က္။    ။ အင္တာနက္မွ Ten Strange Sounds of Christmas အားျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

Facebook

အကြိုက်များသောပို့စ်များ

ယေရှုရှင်အား တိုင်တည်ခြင်း

  အာဝဇ္ဇန်းရွှင်ရွှင် ဥပမာဥပမေယျတွေဖြင့်  ဟောပြောသွန်သင်  အလွှာခွင်ဆင့်စုံတို့  သဘောပေါက်နားလည် လက္ခံလွယ်ကျင့်သုံး  အကျိုးကျေးဇူးရာထောင်  က...

 
Created By Samuel Soe Lwin | Distributed By Grace Church-Yay Tho