Monday, October 8, 2012

ဖန္ဆင္းက ဖန္ဆင္းရွင္ကိုမည္သူဖန္ဆင္းသနည္း

နိဒါန္း။

ေမးခြန္းမ်ားကို၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္ အရွည္ၾကာဆံုးေသာေမးခြန္းလည္းျဖစ္သည္။ သာသနာပတြင္ႀကီးျပင္း လာခဲ့သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လည္း “အဘယ့္ေၾကာင့္ဘုရားမရွိရမွာလဲ” ဆိုသည့္ေမးခြန္းက ႀကီးစိုးခဲ့သည္။ ဘာသာေရးအရနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္။
The LDS church (Mormonism) တို႔က ဘုရားသခင္(Elohim) သည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ဖခင္အျဖစ္တည္ရွိတည္ေနေတာ္မူၿပီးကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူသားမ်ားအျဖစ္ ဤေျမကမၻာတြင္လူ႔အျဖစ္ရွိေန ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တြင္ဘုရားျဖစ္လာၾကမည္။ အျခားေသာ ဘာသာ တရားမ်ားကလည္း ဘုရားကသာဘုရားမ်ားကိုျဖစ္ပြားေစသည္ဟုဆိုၾကသည္။ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ျပႆနာက ပထမဦးဆံုး ေသာျပႆနာျဖစ္ၿပီး၊ သည္ဘုရားက ဘယ္ကေနေရာက္လာသနည္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ဘာသာတရား သည္အေျဖကိုမေပးႏိုင္ပါ။ ခရစ္ယာန္တို႔ယံုၾကည္ခ်က္တြင္ကား ဘုရားတည္ရွိသည္ဟု ခံယူထားသည္။ ထိုၾသ၀ါဒမ်ိဳးကား ျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။ သိပၸံကထိုအရာအတြက္ အေထာက္အမျဖစ္ပါရဲ႕လား။
က်မ္းစာမွအေျဖလႊာ
သမၼာက်မ္းစာ၏ပထမဦးဆံုးေသာစာမ်က္ႏွာတြင္ပင္ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း ကမၻာဦးက်မ္းတြင္ေတြ႕ရသည္။ “အစအဦး၌ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကိုဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏”(က၊ ၁း၁)။ ထိုက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ိန္၊ ေန႔၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ႏွင့္ ကမၻာႀကီးမတည္မီွကပင္တည္ရွိတည္ေနေတာ္မူေၾကာင္းကိုဆိုထားသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္လည္း မ်ားစြာ ေသာေနရာတို႔တြင္ အခ်ိန္ကာလတို႔အထက္၌ ဘုရားသခင္တည္ေနေၾကာင္းျပဆိုထားသည္။
*“ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာ အရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။” (၁ ေကာ၊ ၂း၇)။
* “ေရွးကာလမေရာက္မွီ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ငါတို႔အဖို႔ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ႀကံစည္ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ အညီ ငါတို႔ကိုကယ္တင္၍” (၂ တိ၊ ၁း၉”
*          “ေရွးကပ္ကာလမေရာက္မွီ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူသာအရွင္ဘုရား” (တိ၊ ၁း၂)
*          “ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔သခင္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ယခုမွစ၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ဘုန္းတန္ခိုးအားႏုေဘာ္ႏွင့္ အစြမ္းသတၱိ အာဏာစက္ရွိေတာ္မူေစ သတည္း” (ယု၊ ၁း၂၅)။
ယေန႔ေခတ္သစ္ခရစ္ယာန္ပညာရွင္မ်ားထင္မွတ္မွားၾကသလိုမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္သည္ရူပအရာမ်ားႏွင့္အခ်ိန္ ကာလမ်ားကိုဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေၾကာင္းေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယရာစုႏွစ္တြင္ Justin Martyr ကသူ၏ Hortatory Address to the Greeks စာအုပ္တြင္ေရးသားခဲ့သည္မွာက Plato သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္အတူ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္ အသိပညာကိုရရွိခဲ့သသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
“ကမၻာႏွင့္အတူအခ်ိန္ကာလကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား? စၾကာ၀ဌာႀကီးႏွင့္အတူ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ အတူတကြျဖစ္တည္လာခဲ့ၿပီး၊ ေလာကီသားမ်ားအတြက္ အေျဖစစ္ေနရာယူလာေသာ ေနာက္တြင္ လည္း အတူတကြကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကရပါလိမ္မ့္ည္။ ထိုသို႔ေျပာခဲ့ေသာ Plato သည္သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ သမၼာက်မ္း၏ ပညာတ္ေတာ္ငါးက်မ္းမွသင္ယူေလ့လာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါလား?”

အခ်ိန္ကိုပိုင္သအုပ္စိုးရွင္ဘုရား
အျပစ္တရားမက်ေရာက္မွီတြင္ဘုရားသခင္မည္သည့္အရာမ်ားလုပ္ေနပါသနည္း။ အေျဖႏွစ္မ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ နံပါတ္တစ္မွာ အခ်ိန္ကာလမတိုင္မွီတည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ကမၻာႀကီး ဖန္ဆင္းျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္တည္ရွိေနေသာအက်ိဳးဆက္သာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္အက်ိဳးတရားမ်ားျဖစ္တည္ လာသည္ဟုဆိုၾကသည္မဟုတ္လား သို႔ေသာ္လည္းထိုအဆိုမမွန္ပါ။ အခ်ိန္ကာလမတိုင္ခင္ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းတရား သည္အက်ိဳးတရားကိုျဖစ္ေစႏိုင္မည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင္းအေၾကာင္းတရားမရွိဘဲ အဘယ္အရာမ်ားျဖစ္တည္ႏိုင္အံ့နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ သယမၻဴသံအရွင္ဘုရားသည္ကား ထိုသုိ႔ေသာအေၾကာင္းတရားအက်ိဳးတရားတည္းဟူေသာ ပညာတ္သေဘာ အထက္၊ ပရမတၳသေဘာတြင္ရွိေနသည္ကိုမေမ့သင့္။ ထိုအရွင္သည္ ရူပအရာ၊ အရူပအရာတို႔၏အရွင္သခင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ိန္ကာလသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပညာတ္သေဘာရွိသည့္ေလာကီသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္အားထိုပညာတ္သေဘာျဖင့္တိုင္းတာ၍မရႏိုင္၊ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ ပရမတ္တရား ပင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ပါလား (ေကာ၊ ၁း၁၅-၁၇)။

သယမၻဴသံအရွင္
ဒုတိယအေနႏွင့္အေျဖစကားမွာ ဘုရားျမတ္ရွင္သည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာကာလေပါင္းမ်ားစြာတို႔မတိုင္မွီ တည္ရွိ တည္ေနေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလသည္ ပညာတ္သေဘာတရားမ်ားတြင္ တည္ရွိလည္ပါတ္ကာ အေၾကာင္း တရားႏွင့္ အက်ိဳးတရားတို႔ကိုျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီအႀကံအစည္ေတာ္မ်ားကိုျပဳေတာ္မူၿပီး အခ်ိန္ကာလမရွိေသာကမၻာႀကီးကိုလည္ပါတ္ေစေတာ္မူျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ိန္ကာလ အစ၊ အဆံုးမရွိေသာ ကမၻာႀကီးသည္ ျဖစ္တည္ျခင္းရွိသကဲ့သို႔ အဆံုးလည္းရွိလာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးသည္ အာဒိကႏွင့္ အႏၱိမအရွင္ ဘုရား၏အစီအစဥ္တိုင္းတည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အထက္ပါ စကားစုမ်ားကိုဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့္ပါက မေျပာင္းမလဲတည္ရွိ တည္ေနေတာ္မူေသာဘုရားသခင္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကိုျဖစ္တည္ေစေသာအရွင္အျဖစ္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းျမင္ေတြ႕ေစၿပီး ပညာတ္သေဘာအတိုင္း တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္းမွကင္းလြတ္သည္ကိုျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

မတည္ၿမဲေသာေလာက
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရာတြင္ စၾကာ၀ဌာသည္ထာ၀ရတည္ရွိေနပါက ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ထာ၀ရကာလတိုင္ လမ္းျပကူမရန္မလိုပါ၊ ထို႔အတြက္လည္း ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းအတြက္တည္ရွိေနရန္လည္းမလိုပါ။ ထို႔အတြက္ လည္း ၂၀ ရာစုႏွစ္က ဘုရားမယံုၾကည္သူတို႔က စၾကာ၀ဌာႀကီးသည္ အစရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထာ၀ရတည္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းသာ။  ဘုရားမယံုၾကည္သူတို႔က စၾကာ၀ဌာႀကီးသည္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရွိ ေၾကာင္းကို ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ျဖင့္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာဦးက်မ္း၊ ၁း၁ တြင္ပါရွိမႈကိုလက္ခံေသာ္လည္း ထိုေဖၚျပမႈ ကိုျငင္းပယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထြင္ခဲ့သည္ကာ အလကၤာေျမာက္စြာျဖင့္ “Science” သမုတ္ခဲ့ၾကၿပီးဘုရားတည္ရွိမႈကိုရွင္းထုတ္ ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္မရလာသည့္အဆံုးတြင္ ဘုရားေနရာကိုအျခား(god သို႔မဟုတ္ gods)ျဖစ္တည္မႈမ်ား ျဖင့္ အစားထိုးအသံုးျပဳခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ေလာကတြင္အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားရွိသည္ကိုလက္ခံက်င့္သံုးေန သည့္ကမၻာတြင္ ပညာတ္သေဘာ၏အထက္ ပရမတ္အရွင္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားေစပါသည္။

သိပၸံႏွင့္အခ်ိန္ကာလ
Stephen Hawking, George Ellis ႏွင့္ Roger Penrose တို႔က ကာလ၊ ေဒသႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ကာလသည္ကား ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္အတူျဖစ္တည္လာခဲ့ၿပီး၊ စၾကာ၀ဠာႀကီးႏွင့္ပါတ္သက္ေသာအခါတြင္လည္း ကမၻာႀကီးသည္ ထာ၀ရမဟုတ္၊ အစကနဦးအခ်ိန္ရွိေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ (The Universe is Not Eternal, But Had A Beginning). ထိုသို႔ေသာ အဆိုအမိန္႔မ်ား၏သေဘာတရားကား ကမၻာႀကီးကိုဖန္ဆင္းသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေဒသတို႔လည္းတည္ရွိေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေစသည္မဟုတ္ပါလား။

နိဂံုး။
ဘုရားမည္သည္ကားဖန္ဆင္းခံမဟုတ္သလို၊ လူတို႔မွလည္းဖန္ဆင္း၍မရစေကာင္းပါ၊ ထိုနည္းတူ ကာလ၊ေဒသ တို႔ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍လည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းေအာက္တြင္မရွိ။ သယမၻဴသံအလိုလုိျဖစ္တည္ေတာ္မူပါသည္။ကမၻာႀကီးသည္ အလိုလိုျဖစ္တည္လာၿပီး ထာ၀ရတည္ရွိေနပါက ဆက္လက္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈအတြက္ ထိမ္းသိန္းေစာင့္မသူလိုအပ္သည္က အလိုလိုျဖစ္တည္လာျခင္းကို ျပသေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အလိုလိုျဖစ္တည္လာသည္ႏွင့္ သဘာ၀ဓမၼဟူေသာစကားတြက္ သက္ေသသကၠာယတို႔သည္ယေန႔တိုင္မည္သူမွ်မျပဆိုႏိုင္ပါ။

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္
မွတ္ခ်က္။ ။ If God Created Everything, Who Created God? by Rich Deem  အားျမန္မာမူျပဳသည္။