Monday, October 1, 2012

လူတိုင္းေကာင္းၾကသည္


နိဒါန္း
ယေန႔ေခတ္တြင္အမ်ားစုလက္ခံထားၾကသည္မွာလူတို႔သည္အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ႕သာဆိုးသြမ္းေနေၾကာင္းဆိုၾကသည္။က်မ္းစာက ထိုအရာကိုလံုးလံုးျဖင့္
အေျဖေပးထားသည္။ လူသည္အတၱဆန္သူ၊ ကိေလသာ၊ တဏွာ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို႔ႏွင့္ မကင္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးသည္ႏွင့္စတင္ကာ ျပဆိုေၾကာင္းကသက္ေသအျဖစ္ျပဳထားသည္။ ထိုအခ်င္းအရာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူသည္ ကိုးကြယ္ရန္အရွင္သခင္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းထင္ရွားေစသည္။ “လူတိုင္းေကာင္းၾကပါတယ္” ဆိုေသာစကားအဓိပၸါယ္မွာ သူတို႔သည္ ကိုးစားမႈျပဳရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဘုရားကို မလိုအပ္ေၾကာင္းျပသေနျခင္းသာျဖစ္သည္။လူ႔အျဖစ္သရုပ္မွန္
လူ႔သမိုင္းေၾကာင္းကိုသံုးသပ္ၾကည့္ပါက လူသတ္မႈမ်ားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ Adolph Hitler ကလူသန္းေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ဂ်ဴးမ်ားကိုသတ္သည္မွာ ဒုတိယစစ္ပြဲအႀကိဳမွ စစ္ပြဲအဆံုးတိုင္ျဖစ္သည္။ Joseph Stalin ကလူေပါင္း ဆိုဗီယက္လူထု သန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကိုသတ္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၂၉-၁၉၃၉ ထိတိုင္ျဖစ္သည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရပင္ တရားမွ်တျခင္းမရွိခဲ့ပါ။Mao Tse-tung ကလည္း တရုတ္လူမ်ိဳး သန္းေပါင္း ၃၄-၆၂ သန္းၾကားကို တရုတ္စစ္ပြဲျဖစ္သည့္ ၁၉၃၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၄၀ႏွစ္မ်ားတြင္ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ Marxist  ၀ါဒီေခါင္းေဆာင္ Pol Pot ကလည္း ကေမၻာဒီးယား၊ ကမ္ပူခ်ားတို႔တြင္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ၁.၇ သန္းခန္႔ရွိေသာမိမိလူမ်ိဳးကိုပင္ျပန္သတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ပြဲသည္ တရားမွ် တမႈမရွိေသာစစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္လူတိုင္းသည္အျဖစ္သရုပ္မွန္အရမေကာင္းဘူးဆိုသည္ကိုဆင္ေျခေပးလိုမႈမ်ားလည္းရွိေပမယ္။“မ်က္ကန္းမ်ားအၾကားတြင္ မ်က္လံုးတစ္လံုပိုင္ဆိုင္သူသည္ မင္းသား”ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေျခလက္အဂၤါစံုသူဟုကား မေခၚဆို ႏိုင္ပါ။ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ကား Adolph Hitler လမ္းစဥ္ကိုသေဘာတူၾကၿပီး သူႏွင့္အတူပူးေပါင္းကာ “ဂ်ဴးပေပ်ာက္ ေရး”ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီ
လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္မ်ားက ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီသည္ အျပစ္ဗီဇသေဘာႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာတြင္းသို႔ စီးဆင္းျပန္႔ႏွံ႕ခဲ့သည္။ “အတူစံ”စနစ္သည္ကြန္ျမဴနစ္၏လမ္းစဥ္လက္ကိုင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို ျဖန္႔ကားေနျခင္း၊ သိမ္းသြင္းေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ Marxism ၀ါဒီသမားမ်ားကဲ့သို႔လည္းစစ္ပြဲကိုဖန္တီးေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္အဓိကညြန္ျပလိုသည္မွာ ရရွားတို႔သည္ “တန္းတူညီမွ်၀ါဒတူညီတဲ့ေျမ”ဟူေသာစကားကိုပင္ ကြန္ျမဴနစ္ ေအာက္မွ ထပ္မံညြန္းဆိုလိုပါသည္။ ကြန္ျမဴနစ္၏အဓိကလမ္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ၊ လူတိုင္းကိုယ္စီကိုယ္ငွ မွ်ေ၀ခံစား ရန္ျဖစ္သည္။ ၾကားရသည္မွာလြန္စြာအားရဖြယ္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ကိုကား ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္သာ ပထမရာစုႏွစ္ကက်င့္သံုးခဲ့ၾကပါသည္(တမန္၊ ၂)။ ကြန္ျမဴနစ္၏အဓိကျပႆနာသည္ ဒႆနေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္း မွာ“စိုက္ပ်ိဳးသေလာက္မခံစားရျခင္း”ဆိုသည့္သာတူညီမွ်ဟူေသာအျမင္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္မစိုးရိမ္ပါနဲ႕ သင္သည္ “စိုက္သည့္အတိုင္းရိပ္သိမ္းခြင့္”ရွိပါသည္။
လူတိုင္းထိုေနရာမွရပ္တည္ၿပီး ရုပ္လံုးေဖၚၾကည့္ေသာအခါတြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တာ၀န္အသီးသီး ရွိၾကေသာ္လည္း ပ်င္းရိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္တာ၀န္ပိုင္းစစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ “မူးယစ္ေသာက္စားမႈ” ကို ၄၀% ၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ၅၀% ေက်ာ္ကိုေတြ႔ရွိၾကရသည္။ အျပစ္ဗီဇႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လူထုႀကီးတြင္ ထိုသို႔ေသာအေျခ အေနေၾကာင့္ စီးပြားပ်က္ကပ္ေဘးဆိုက္ေရာက္မႈသည္ အဆန္းတၾကယ္မဟုတ္ေတာ့။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်ရႈံးရျခင္းမွာ အျခား ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ လူ႔သရုပ္မွန္ျဖစ္သည့္ ဗီဇအျပစ္ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ အျပစ္ေျဖလြတ္ျခင္းတန္ခိုအားျဖင့္ ကနဦးအသင္းေတာ္တည္စကပင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါ သည္ (တမန္၊ ၂)။

အနီးမွလူမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၀န္းက်င္တြင္ၾကည့္ပါက မည္သူမွ “စိတ္ဆိုး၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ” စသည့္ အကုသိုလ္စိတ္ထားမ်ားကို မလို မုန္းထားၾကပါသည္။ ကိုယ္တိုင္လည္းမျပဳလိုသလို၊ တစ္ပါးသူျပဳမူျခင္းကိုလည္း မလိုလားၾကပါ။သို႔ေသာ္လည္း လူတို႔သည္ “စိတ္ႏွင့္ကိုယ္မကပ္” လုပ္ေဆာင္မိတတ္ၾကသည္သာ။ ထိုသို႔ဒုစရိုက္ကိုျပဳၿပီးသူတိုင္း ၀မ္းသာျခင္းမရွိ“ငါဘာ့ေၾကာင့္လဲ” ဟူေသာအေတြးျဖင့္ေနာင္တရ၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရသည္။
မိဘမ်ားသည္သားသမီးမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္ဦးတည္ျပဳစုၾကသည္။သို႔ေသာ္“ဘမ်ိဳးဘိုးတူခ်ိဳနဲ႔ကားကား” ဆိုသည့္အတိုင္း အခ်ိန္တန္ေသာအခါတြင္လည္း ဗီဇျပလာၾကသည္မွာ “လူတိုင္းေကာင္းပါသည္”ဆိုေသာ စကားႏွင့္ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မၾကာေသးမီက လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးသာသနာကို သြားရာတြင္ “ျပည့္တန္႔ဆာ”  “မူးယစ္ေက်းကၽြန္” “ေဆးသမား” စသည္ျဖင့္ေတြ႕ရၿပီး၊ သူတို႔၏ကနဦးရည္ရြယ္ခ်က္သည္ကား ထိုသို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုဘ၀သို႔ေရာက္ရွိသြားၾကရသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုက ေမးစရာမွာ အဘယ္သူမွ ဆိုးသြမ္းလိုခ်င္မႈ မရွိၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ဆိုးသြမ္းေနၾကျခင္းက “လူသည္ အစမေကာင္းသျဖင့္ အေႏွာင္းမေသခ်ာျခင္း” သာျဖစ္သည္။

စိတ္ပညာျဖင့္စန္းစစ္ျခင္း
စိတ္ပညာရွင္ Solomon Asch ကလူမ်ားစြာကို ေလ့လာေသာအခါတြင္၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး လူမႈကိစၥအ၀၀တို႔တြင္ “ၾသတၱပၸ” စိတ္အရ “မွန္သည္ မွားသည္”ကိုသိၾကေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ “မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ” ဆိုေသာစကားျဖင့္ ဘ၀ကိုေရဆုန္ေမ်ာေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ မွားမွန္းသိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ “ေရေပၚဆီ”ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္ကိစၥမ်ားတြင္ တရားသေဘာအရမွားေနမွန္းသိ ေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္မူ “ေခ်ာ္လဲေရာထိုင္” ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ေတြ႕ရသည္။
`          ေလာကနိယာမမ်ားအရ လူ႔ဘ၀သည္ ဒဂၤါးျပားႏွင့္တူလွပါသည္။ မွန္သည္မွားသည္ကို ခ်ိန္ၾကည့္ေသာအခါတြင္ “ေခါင္းႏွင့္ပန္း”သာရွိၿပီး၊ ၾကားေနမရွိပါ။ သင္သည္ “ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္” ျဖစ္ပါသလား။ မျဖစ္ပါက မျဖစ္ျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္အတိုင္းသာခံယူျခင္းက ဘ၀တြင္ အေနေျဖာင့္ရေပလိမ့္မည္။

နိဂံုး။
လူတိုင္းသည္ “မုန္းတီးမႈ” “ဆူပူမႈ” “မေကာင္းမႈ” “ဒုစရိုက္”မ်ားကို မုန္းၾကေသာ္သည္မွာ အဆံုးမရွိပါ။ “မေကာင္း သူပယ္၊ ေကာင္းသူကယ္” ဆိုေသာစကားပံုရွိေသာ္လည္း ထိုမေကာင္းသူကိုပယ္ျခင္းကပင္ အကုသိုလ္မဟုတ္ပါလား (ေယာ၊ ၁၆း၂)။ “ဆင့္ကဲသီအိုရီ”သည္ လူတစ္ဦးတိုင္းအတြက္ “စီရင္မႈ” ဆိုသည့္ တမလြန္အေရးကိုပလပ္ၿပီးျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္အရ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေတာ္မူျခင္းျဖင့္ “လူသစ္၊ စိတ္သစ္” ျဖင့္ ယခုဘ၀ ေနာင္၀ကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္းကတိေတာ္ေပးထားလွ်က္ရွိပါသည္ (၂ ေကာ၊ ၅း၁၇)။
နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္
န္ခံခ်က္။ ။”People are Basically Good” – Evidence to the Contrary by Rich Deem အားျမန္မာမူျပဳသည္။