Tuesday, September 25, 2012

လူငယ္ႏွင့္ေခတ္သစ္ကမၻာေလာကတြင္ရင္ေသြးတစ္ဦးေမြးဖြားလာ သည္ ႏွင့္ ထိုရင္ေသြးငယ္၏ အသိုင္းအဝိုင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားက ရင္ေသြးငယ္အား  အလိုလို ပံုသြင္းရန္တာဆူေနၿပီးျဖစ္သည္။ ရင္ေသြးငယ္သည္ ႀကီးျပင္းအရြယ္ ေရာက္လာေသာအခါတြင္ ထိုပါတ္ဝန္း က်င္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအတိုင္း အေလ့အက်င့္ရေနၿပီး သာျဖစ္သည္သာမက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လည္းလုပ္ ေဆာင္ ေနၿပီးျဖစ္သည္။      
           ယေန႔ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္အဖက္ဖက္တြင္ တိုးတက္ ျခင္းႏွင့္အတူ ရႈပ္ေထြး မႈမ်ားအၾကားတြင္အသက္ရွင္ ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚတတ္ေသာ သူတို႔ မူကား၊ အတိတ္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ရင္း၊ ပစၥဳပၸန္ကိုအေျခ တည္ကာ၊ အနာဂါတ္ကိုအသင့္ အေန အထားျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကသည္။ ယေန႔ လူငယ္အမ်ားစု သည္ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအၾကားတြင္ နစ္မြန္းေပ်ာ္ ဝင္ေနၾက သည္။ ေခတ္ကာလသည္အထူးသျဖင့္ လူငယ္ မ်ားအေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖင့္အက်ိဳးတရား မ်ားစြာကိုအတု အေယာင္ျပကာဆြဲေခၚေနသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ ေဆးဝါး၊ အရက္ေသစာ၊ လုယက္ ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္အမႈ၊ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္း စသည္ တို႔ျဖင့္ ဘဝနစ္မြန္းေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္သည္ လူငယ္မ်ားအဖို႔ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ရိုးသားတည္ၾကည္မႈႏွင့္ ဘဝလံုၿခံဳမႈကို အငမ္းမရ ေဖြရွာ ေနၾက သည္။
မ်က္ေမွာက္လူငယ္တို႔က “မနက္ျဖန္အတြက္ ေျမာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့” ဟုႏႈတ္က်ိဳးကာေရရြက္ေန ၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အနီးတြင္ ေျမာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ လူငယ္မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုသို႔လူငယ္မ်ားဘဝတြင္ ရႈပ္ေထြးေနၾကရျခင္းသည္ အမွတ္တရားပင္ မဟုတ္ပါ လား။ “ငါ့ဘဝမွာငါသာသခင္” “သေဘာတိုင္းျပဳမူပါ” “ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ရတာ” “ငါႏွင့္ငါသာႏိႈင္းစရာ”  ဟူေသာစကားသည္ ယေန႔ လူငယ္မ်ားအၾကား လက္သံုး တည့္ကာ မင္းမူေနေသာစကားမ်ား ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္းယေန႔ကမၻာႀကီး၏ဆိုးညစ္မႈ ကိုျမင္ေတြ႔ေသာ လူငယ္ မ်ားစြာလည္းရွိေနပါေသးသည္။ သူတို႔သည္ကမၻာႀကီးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ ျခင္းျဖင့္ သာယာလွပေသာကမၻာ့ အိမ္ႀကီးကိုတည္ ေဆာက္ရန္ ဆိုင္းျပင္း ေနၾကပါသည္။ သင္သည္လည္း ထိုသူတို႔ကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးကိုသိျမင္တတ္ပါက သင္သည္ေလာကႀကီးအတြက္ ေပးစြမ္းမည့္အခန္း က႑က ဘယ္က႑လည္း၊ ဘယ္လိုနည္းမ်ိဳးျဖင့္ သင့္ ကမၻာႀကီးတိုးတက္စည္ပင္ေအာင္လုပ္မလည္း။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ မညီမွ်မႈမ်ား “ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္”ျဖစ္သည္။   ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ဆထက္ထမ္းပိုး ခ်မ္း သာလာၿပီး၊ ဆင္းရဲ သူမ်ားကလည္း သာ၍ဆင္းရဲတြင္း နက္လာၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သြားလာရာ ေနရာ တိုင္းတြင္ မတရားမႈမ်ား၊ လိမ္ညာမႈမ်ား၊ မုသားစကားကိုသြင္သြင္ သံုး ေနမႈမ်ား၊ မုသား မပါလကၤာမေခ်ာဆိုကာ ဘုရား စကားကို မ်က္ကြယ္ျပဳသူမ်ား၊ လဘ္စားမႈမ်ား၊ ရက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း စသည္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ဒီေရအလားတိုးပြားလာ ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳး သားမ်ားအၾကားခြဲျခားမႈမ်ားကလည္း ေျပာမဆံုးႏိုင္ ေတာ့။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသင္းေတာ္မ်ားအၾကားၾကည့္ ပါကလည္း ဂိုဏ္ဂနအခ်င္း ခ်င္းအၾကားမသင့္ျမတ္မႈမ်ား၊ သံသယထားမႈမ်ား၊ မနာလိုမုန္းတီးခ်င္းမ်ား၊ နားလည္ မႈမရွိျခင္းမ်ားကလည္း အသင္းေတာ္၊ ဂိုဏ္းဂနမ်ား အၾကား၊ လုပ္ေဖၚ ေဆာင္ဖက္မ်ားအၾကားတြင္ ေရတြက္ ၍ပင္မရေတာ့။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဆုေတာင္းၾကသည္၊ က်မ္းစာသင္တန္းသြားၾကသည္၊ ဓမၼညီလာခံမ်ား တက္ေရာက္သည္၊ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားလည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အသက္တာတြင္ သမၼာက်မ္းစာအေျခခံေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာရွိ ေၾကာင္း ေလာကႏွင့္ ေလာကသားမ်ားအားမျပႏိုင္ၾက။ ထိုအျဖစ္ဆိုး၊ စနစ္ဆိုးမ်ားကို ယေန႔လူငယ္မ်ား လက္ထက္တြင္ခ်ိဳ႔ဖဲ့ကာ အႏိုင္ယူႏိုင္ၾကရေပမည္။
လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးနီး ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ေပး ထားေသာ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္မ်ား၊ ဂီတမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားကိုပင္ေမ့ ေပ်ာက္လွ်က္ရွိ ၾကၿပီး။ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ ဘိုးဘြားႏွင့္ အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ ေနၾကသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မဟာအမွား မ်ားအားျမင္တတ္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ျမတ္ႏိုးထိုက္ ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္ အလာ ေကာင္းမ်ားလားလည္း တိုးတက္ စည္ပင္ေအာင္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ၾကရေပမည္။
“ယေန႔လူငယ္ မနက္ျဖန္ေခါင္းေဆာင္” ဆိုေသာ စကားပံုအတိုင္း လြဲမွား ေနေသာအရာမ်ားကို စစ္ေဆး ျခင္းျပဳၿပီး အနာဂါတ္လွပေစရန္မွာ လူငယ္မ်ား အတြက္ ပခံုးေျပာင္းတာဝန္ျဖစ္လာပါၿပီ။ ယေန႔ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားသည္ မွားယြင္းေသာႏိုင္ငံေရး အျမင္မ်ား ေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာ လမ္းေပၚတြင္ေရာက္ရွိ ကုန္ၾက သည္။ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ ထိုအမွားမ်ားကိုျမင္ၿပီး ျပဳျပင္ျခင္းမရွိပါကကြ်ႏု္ပ္တို႔ အနာဂါတ္သည္ မည္သို႔ေသာနည္းႏွင့္မွ သာယာလွပေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္မ်က္စီဖြင့္ၾကည္ပါက ေဈးဆိုင္မ်ား၊ စတိုးဆိုင္ မ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ား စသည္တို႔ သည္ မယံုၾကည္သူမ်ား၏ ဆိုင္ခန္း၊ ဆိုင္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အသင္းေတာ္ရွိလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေျြခးနည္းစာျဖင့္ ရရွိထား ေသာေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ကာရာ အိုေက၊ ႏိုက္ကလပ္၊ ဘီယာဆိုင္၊ မူးယစ္ေဆးဆိုင္မ်ား သြားေရာက္ကာ ဘဝကိုနစ္မြန္းမွန္းမသိ နစ္မြန္းေနၾက သည္။
“အလုပ္ဟူသမွ်ဂုဏ္ရွိစြ”ဟုေလာကီသား မ်ားက လက္ကိုင္စြဲကာ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ယေန႔အသင္းေတာ္ရွိ လူငယ္မ်ားသည္၊ အလုပ္တြင္သာ ႀကိဳးစားအားစိုက္မည့္အမႈအစား “ရိုးသားေနရင္ငတ္မည္” ဟု တစ္လြဲထင္ကာ မေကာင္းမႈမ်ား၌သာ အားစိုက္ေန ၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္မရွိဘဲ၊ စားမည္၊ ေသာက္မည္ ဆိုေသာအသက္တာျဖင့္ ေနထိုင္ပါက မည္သို႔ေသာ လူမ်ိဳးႀကီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာသူ၊ ျြကယ္ဝေသာသူျဖစ္လာ ႏိုင္စရာရွိပါမည္နည္း။
ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါကလည္း ေဆးလြန္ ၍ေရွာ့ျဖစ္သြားျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေပၚျခင္း စသည္တို႔သည္ အထူးအဆန္းသတင္းမ်ားမဟုတ္ေတာ့။ ယေန႔ထိုသို႔ ေသာ ကမၻာႀကီးထဲတြင္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားလွ်က္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာ လူငယ္ဆရာဝန္မ်ား၊ လူငယ္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ လူငယ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူငယ္က်မ္းတတ္မ်ား အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ စာရိတၲ ပိုင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္ေျခေတာ္ရာတြင္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ လူငယ္မ်ားလိုအပ္ေနသည္။
လူငယ္တိုင္းသည္မိမိတို႔ကိုဘုရားေပးထား ေသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ၊ ယဥ္ ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရပါမည္။ ထိုသို႔ဆိုျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမည္၊ ေတာ္ လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမည္၊ သူေဌးသူျြကယ္ျဖစ္ ရမည္ဟုမဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ေက်ာင္းသား၊ အိမ္ေထာင္သည္၊ အလုပ္သမား၊ ေနာက္လိုက္ ငယ္သား စသည္တို႔ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိရွိသည့္ ေနရာတြင္ ဘုရားေပး ထားသည့္ေနရာတိုင္းအတြက္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနပါသည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္က သင့္အတြက္ဘာလုပ္ေပးမလဲဟု မေမးပါႏွင့္ ထိုအစား ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ သင္ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲသာ ေမးပါ” John.F.Kennedy ၏စကားသည္ လြန္စြာအတု ယူစရာေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ တိုင္း သည္ မိမိ ဝန္းက်င္တြင္ရွိေနေသာ မတရားမႈမ်ားႏွင့္  ဆူပူမႈမ်ားအတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုသာ အာရံု စိုက္အေလးထား လုပ္ေဆာင္သင့္လွသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ကိုၾကည့္ပါက ဘုရား အသံုးေတာ္ခံမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။Lenine သည္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္အတူ မေကာင္းႀကံေသာအခါတြင္ သူ၏ဆႏၵမွာ ရရွာလူငယ္မ်ား ထံသြားရန္သာ စကား ဆိုခဲ့သည္ “လူငယ္မ်ားထံသြားပါ၊ ဗံုးကိုဘယ္လိုလုပ္ရမည္ကိုသင္ျပၿပီး လူဘယ္ လိုသတ္ရ မည္ကိုသိျမင္ေအာင္ႏိုင္ေစ၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကိုလည္း တိုးပြားေစရန္ျပဳပါ” ဟုဆိုခဲ့သည္။
Adolf Hitler သည္လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ ဝိညာဥ္ကိုအရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသစ္ကို ထူေထာင္ ခဲ့သည္။ Mao Tseton  သည္လည္းလူငယ္မ်ားျဖင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံအား ေမွာက္လွန္ခဲ့သည္သာ။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္လည္းသူ၏သာသနာ ေတာ္အတြက္ တပည့္ သာဝကမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေသာ အခါတြင္ အမ်ားစုမွာ ငယ္ရြယ္ေသာ လူမ်ားပင္ မဟုတ္ ပါလား။ သူတို႔သည္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ရန္၊ ဆက္ကပ္ရန္၊ လံုးဝေနာက္ေတာ္ လိုက္ရန္ေခၚျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိဘဝကိုမိမိျပန္ၾကည့္ျမင္ တတ္သကဲ့ သို႔ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈကိုလည္း မျပတ္ၾကည့္ျမင္ သင့္သည္။Linen, Mao Tsetong,Adolf Hitler တို႔၏ေနာက္လိုက္ၾကေသာ သူမ်ားသည္ သူတို႔ ကိုယ္ သူတို႔ စူပါစတားမ်ား အျဖစ္ေျြကးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္၊ ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔ သည္အမွန္စင္စစ္ စူပါ စတားတန္းဝင္မ်ားမဟုတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏နယ္နိမိတ္အတြင္၌ “ဝါးလံုးေခါင္းထဲလသာျခင္း” သာျဖစ္ၾကသည္။
သူတို႔ေျြကးေၾကာ္သကဲ့သို႔ ကမၻာစူပါစတား တန္းဝင္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ေနာက္လိုက္ မ်ားမွသာတတ္စြမ္းႏိုင္ခြင့္၊ ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ ရွင္ေပါလု ဘာေျပာခဲ့သည္ကို နားစြင့္ၾကည့္ပါ “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတို႔ကို တတ္စြမ္း ႏိုင္၏” (ဖိ၊ ၄း၁၃)။
ရွင္ေပါလုသည္ သာမန္လူသားမဟုတ္ခဲ့။  သူသည္ေတြးေခၚပညာရွင္၊ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ပညာတတ္၊ ေရာမလူမ်ိဳး၊ ဂုဏ္ရွိန္ သတင္းေက်ာ္ေဇာ ေသာသူ၊ တန္ခိုး၊ အာဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူျဖစ္၍ လူတိုင္းသူ႕ ေနာက္သို႔လိုက္ေနၾကရသည့္သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုသို႔ေသာလူစားမ်ိဳးသည္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားအား မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ဖူးေမ်ာ္ခြင့္ ရရွိၿပီးေနာက္ တြင္“ငါသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္စြမ္းႏိုင္၏” ဟုသာဆိုႏိုင္သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ရွင္ေပါလုအတြက္ျဖစ္ေသာ ထိုခရစ္ေတာ္ ဘုရားသည္ သင့္ႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္ တို႔အတြက္ အသက္ထင္ရွား တည္ရွိတည္ေနေတာ္မူၿမဲျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား  ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုန္း၊ တန္ခိုး၊ အာႏုေဘာ္မ်ားကို ကိုင္စြဲၿပီးကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကမၻာေလာကႀကီးအားျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ပါသည္။
ယံုၾကည္သူအားလံုးတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား ေပးသနားေတာ္မူေသာ လူသစ္၊ ဘဝသစ္၊ စိတ္သစ္တည္း ဟူေသာ အသစ္ေသာအသက္တာျဖင့္ ေလာကႀကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္သန္ကာ အလင္းေဆာင္ ေစရန္ အလိုရွိ ပါသည္။ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား အတြက္ ဦးထိပ္ထားရွင္သန္ေသာ ခရစ္ယာန္လူငယ္၊ ေမာင္မယ္မ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ေသာ အသံမ်ား ထြက္ေပၚ လာရန္ အမွန္လိုအပ္ေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာအတိုင္း အေစမခံဘဲ၊ အသက္မရွင္ဘဲႏွင့္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အစဥ္ အလာသည္ ျဖစ္ႏိုင္ ဖြယ္ မရွိ။
ေလာကတြင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားသာသနာ ျပဳေတာ္မူစဥ္က ဝမ္းေျမာက္ ဖြယ္ရာဧဝံေဂလိ သတင္း တရားကိုေဟာေျပာျခင္း၊ နာမက်န္းသူကို က်န္းမာ ေစျခင္း၊ ဆာမြတ္ေနသူကိုေကြ်းေမြး ျခင္း၊အပယ္ခံမ်ား အား ႏွစ္သိပ့္ျခင္း၊ အထီးက်န္သူမ်ားအတြက္ အေဖၚ ျပဳေပးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ အားငယ္ သူကိုရဲရင့္ေစျခင္း စသည္တို႔သာမက တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ေျခကိုပင္ ေဆးေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုအရာတို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအား မေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကပါ၊ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္ေမ့ေလွ်ာ့လ်က္၊ ကိုယ္က်ိဳး စြန္႔ကာ အသက္ရွင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုေျခေတာ္ ရာအား မလိုက္ေလွ်ာက္သင့္ေပဘူးလား။
ယေန႔ဆိုညစ္ေနေသာေလာက ကမၻာႀကီး ထဲတြင္ ဆက္ကပ္ေသာ ခရစ္ယာန္လူငယ္အလုပ္သမား၊ ဆရာဝန္၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္၊ စီးပြားေရးသမား၊ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္၊ တရားေဟာ ဆရာ၊ ေရွ႕ေန၊ တရားသူႀကီးတို႔ကို ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ထိုအစြမ္း အစမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားလက္ကိုကိုင္စြဲကာ အသက္ရွင္မည္ဆိုပါက အဘယ္ မွာ လွ်င္ ဘုရားဘုန္းေတာ္မထင္ရွားရွိပါအံ့နည္း။ “ေလာကႀကီးသည္သင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားျဖင့္ တိုင္းတာကာ မွတ္ေက်ာက္တင္ေသာ္လည္းခရစ္ေတာ္ ဘုရားမူကား သင္၏ အေစခံျခင္းအမႈမ်ားကို ၾကည့္မွတ္ လွ်က္မွတ္ေက်ာက္တင္သည္” ဟုJohn Stott  ကဆိုခဲ့ သည္။
စိုးညိဳေအာင္ (ကံပုလဲ)