Home » » သူေတာ္ေကာင္း၏ဆုေတာင္းမႈ (၁)

သူေတာ္ေကာင္း၏ဆုေတာင္းမႈ (၁)


”သုိ႕ျဖစ္၍ သင္တုိ႕အခ်င္းခ်င္း မိမိတုိ႕၏အျပစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပဝန္ခံ၍ အခ်င္းခ်င္းအတြက္ ဆုေတာင္း သျဖင့္ သင္တုိ႕၏ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္။
သူေတာ္ေကာင္း၏ ဆုေတာင္ပဌါနာ အလြန္တန္ခုိးပါ၏။ ဧလိယသည္ ငါတုိ႕နည္း တူသာမန္ လူသားျဖစ္ေပသည္။ သူသည္ မုိးမရြာေစရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဆုေတာင္းေသာအခါ ကမၻာေျမေပၚသုိ႕ သုံးႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လတုိင္တုိင္
မုိးမရြာဘဲေန၏။ ေနာက္တဖန္ဧလိယဆုေတာင္းေသာအခါ ေကာင္းကင္မွမုိးမ်ားရြာခ်လာ သျဖင့္ ေျမဆီလႊာသည္ အသီးအႏွံမ်ားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ၏။ (ယာ ၅း၁၆-၁၈)”
၁။ က်န္းမာျခင္းအတြက္ဆုေတာင္းျခင္း။
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဒုကၡအလယ္၌ဆုေတာင္း ခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ ရရွိေသာ အေျဖမ်ားအနက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေသာအခ်ိန္ ဟူ၍ေတြ႕ရသည္။ တဖန္နာမက်န္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ အတူတကြ ဆုေတာင္းၾက သည့္နည္းတူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေသာအေျခမွ က်န္းမာသူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသည့္အခ်ိန္လည္း ရွိခဲ့သည္။
ေဟၿဗဲ ၁၁ တြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သတိေပးထားသည္မွာ ”ယုံၾကည္ျခင္းသည္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ မျဖစ္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိသိမွတ္ စဲြလန္းျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ တဖန္ ယုံၾကည္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္ ၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏုိင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္ကုိ၄င္း၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိရွာေသာသူကား အက်ဳိးေပးေတာ္မူသည္ကုိ၄င္း ယုံၾကည္ရမည္” (ေဟၿဗဲ ၁၁း၆) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ကြဲျပားျပဆုိရာတြင္ ”ဇာတိယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ဝိညာဥ္ ယုံၾကည္ျခင္း” ဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးေတြ႕ရၿပီး၊ ဇာတိယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေတြးေခၚခ်က္ ႏွင့္ကုိက္ညီ ေနသေရြ႕ဘုရားစကားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ယုံၾကည္ႏုိင္သည္။ ထုိယုံၾကည္ျခင္း ကားဘဝ အသက္တာတြင္ ေျပာင္းလဲလာေစရန္ အစြမ္းသတၱိမရွိ။ အျခားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္”ဝိညာဥ္ ယုံၾကည္ျခင္း” သည္ကားကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အေတြးအေခၚအယူ အဆတို႔ႏွင့္မကုိက္ညီ ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားစကားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးကုိယုံၾကည္ ျခင္းျဖင့္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာတြင္အံ့ၾသဖြယ္ရာတန္ခုိးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကုိဒိ႒ကုိယ္ေတြ႕ခံစားကာယုံၾကည္သူတုိင္းအတြက္အရာရာသည္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိလာပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ”ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔၌ ျဖစ္အံ့ေသာနိမိတ္ လကၡဏာဟူမူကား၊ ငါ၏နာမကုိအမွီျပဳ၍ နတ္ဆုိးတုိ႔ကုိ ႏွင့္ထုတ္ေပး ၾကလတံ့၊ထူးျခား ေသာဘာသာစကားမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေျပာၾကလတံ့။ ေျမြတုိ႔ကုိ ကုိင္ဖမ္း ႀကလတံ့၊ေသေစ တတ္ေသာအဆိပ္အေတာက္ကုိ ေသာက္စားလွ်င္ ေဘးဥပါဒ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကလတံ့၊ မက်န္းမမာေသာသူတုိ႔အေပၚမွာ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သည္”(မာကု ၉း၂၃) ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ တဖန္ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါဆုိသည္ကား သင္တုိ႔သည္
ဆုေက်းဇူးကုိ ရမည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ေတာင္းသမွ် တုိ႔ကုိ ရၾကလိမ့္မည္”(မာကု ၁၁း၂၄) ဆုိသည္။ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကုိပုိင္ဆုိင္၍ တန္ခုိးေတာ္ကုိ ခံစားရန္အဘယ္သုိ႔နည္း။ အရာရာထက္ဦးစြာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သတိရသင့္ သည္ကား ”ထုိလက္နက္အားျဖင့္၊ လူတုိ႔၏ အႀကံအစည္တုိ႔ကုိ¤င္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ သိေသာပညာကုိဆီးတားေသာ မာန္မာနတုိ႔ ကုိလည္းေကာင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ေမွာက္လွန္၍ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏စကားကုိ နားေထာင္ ေစၾက၏ ”(၂ေကာ ၁ဝး၅) ဆုိေသာ ရွင္ေပါလု၏စကားပင္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔၏သမၼာတရားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသိတရားအလင္းသည္ ထင္ရွားေစၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာအားလုံးကုိ ခဝါခ်ၿပီးအထံေတာ္တြင္ႏွိမ့္ခ် ၍ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ အသက္ရွင္ရမည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ဇာတိအရာ မ်ားကုိ ခဝါခ်သည္ႏွင့္အမွ် ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ႀကီးထြားရွင္သန္လာကာ ဝိညာဥ္ ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာယုံၾကည္ျခင္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ရေပလိမ့္မည္။
ဝိညာဥ္ေရးယုံၾကည္ျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ဘုရားသခင္ေပးသနားေသာယုံၾကည္ျခင္း၏ အတုိင္း အတာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ (ေရာ ၁၂း၃) ႏႈတ္ကပါတ္ ေတာ္တရားကုိၾကားနာရာမွ ခရစ္ေတာ္အား မိမိ၏ အသက္သခင္အျဖစ္ကုိးကြယ္ ခ်ိန္တြင္ယုံၾကည္ျခင္း သည္ မုံညွင္းေစ့ပမာျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဘုရားေက်ာင္းကန္ သြားျခင္း၊ၾကားနာျခင္း၊ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ျပဳလာသည့္ႏွင့္ အမွ် ႀကီးထြားကာ သန္႔ရွင္းသူမ်ားျဖစ္လာၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက ယုံၾကည္ျခင္းႀကီးထြားလာ သည္ႏွင့္အမွာ ယုံၾကည္သူတုိ႔မွာ ျဖစ္လတံ့ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာ၌ဝုိင္းရံကာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည္။
နာမက်န္းေသာသူတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းျပဳရာတြင္ ထုိယုံၾကည္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ဆုေတာင္းသမႈ ျဖစ္ရမည္။ မႆဲ ၈း၅-၁၃ တြင္ ေတြ႕ရေသာတပ္မွဴးတြင္ေျခလက္ ေသေနေသာငယ္သားအတြက္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားထံ ေရာက္လာေသာ အခုိက္သူ၏ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္အညီ ထုိအခုိက္တြင္ပင္ ခရစ္ေတာ္၏စကားအတုိင္း ငယ္သားသည္ က်န္းမာခဲ့သည္။
ထုိေၾကာင့္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ နာမက်န္းေသာသူအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးေသာအခါ သံသယ မရွိ၊ ရင္ထဲမွာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ အတုိင္း ေတာင္းဆု ျပဳရမည္။
”ေတာင္းလွ်င္ ရမည္၊ သုိ႔ရာတြင္ ေတြးေတာျခင္းမရွိဘဲ ယုံၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ေတာင္းရမည္။ေတြးေတာျခင္းရွိေသာသူသည္ကား၊ ေလခတ္၍ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ လိႈင္းတံပုိးႏွင့္တူ၏။ ထုိသုိ႔ေသာသူသည္ စိတ္ႏွခြရွိေသာသူ ျပဳေလသမွ်တုိ႔၌ မတည္ၾကည္ေသာ သူျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္မွတစုံတခုကုိ ရမည္ဟု မထင္မမွတ္ေစႏွင့္ ” (ယာကုပ္ ၁း၆-၇)။
ခုိင္ခန္႔၊ တည္ၾကည္ေသာယုံၾကည္ျခင္းမ်ဳိးတြင္ ေမတၱာတရားျဖင့္ နာမ က်န္းသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ သည္ ႏွစ္သက္အားရေတာ္ မူၿပီးဘုရားသခင္က ႀကီးမားေသာအမႈကုိ ျပဳေတာ္မူသည္။ နာမက်န္းျခင္းသည္ အျပစ္အက်ဳိး ဆက္ ျဖစ္ျပီး ဘုရားရွင္သည္ အနာေရာဂါကုိ ၿငိမ္းေစေသာ အရွင္ျဖစ္သည္(ထြက္ ၁၅း၂၆) အားေလ်ာ္စြာ အခ်င္းခ်င္းျပစ္မွားမိေသာ အရာမ်ားအတြက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ပါက ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္လြတ္ျခင္းႏွင့္အတူက်န္းမာျခင္းကုိ ေပးေတာ္မူသည္။
ေမတၱာတရားကုိအရင္းခံ၊ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ဆုေတာင္းေသာအခါတြင္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္သည္ ထင္ရွားၿပီးဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားလာျခင္းကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဒိ႒ကုိယ္ေတြ႕ ခံစားလာၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သူေတာ္ေကာင္း၏ဆုေတာင္းမႈ အပိုင္း (၂) တြင္ဆက္ရန္….
ဆယ္ျမဴရာယ္စိုးလြင္
ဝန္ခံခ်က္။ ။ Dr. Jaerock Lee \ Keeping watch and pray! အားျမန္မာမူျပဳပါသည္။

Facebook

အကြိုက်များသောပို့စ်များ

ယေရှုရှင်အား တိုင်တည်ခြင်း

  အာဝဇ္ဇန်းရွှင်ရွှင် ဥပမာဥပမေယျတွေဖြင့်  ဟောပြောသွန်သင်  အလွှာခွင်ဆင့်စုံတို့  သဘောပေါက်နားလည် လက္ခံလွယ်ကျင့်သုံး  အကျိုးကျေးဇူးရာထောင်  က...

 
Created By Samuel Soe Lwin | Distributed By Grace Church-Yay Tho