Tuesday, September 18, 2012

ခ်င့္ခ်ိန္တိုင္းတာ ေတြးၾကည့္စရာ
လူတိုင္းလူတိုင္းက “ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမည္” ဟူ၍ ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ကား ထိုစကားလံုး လွလွ ကေလးသည္အံမ၀င္ခြင္မက်“ခြက်က်”ျဖင့္ ေလထဲတြင္အိပ္ေဆာက္သည့္ႏွယ္ ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေကာင္းတာ လုပ္ရင္  ေကာင္းတာရမည္
ဆိုေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ မရွိသည္ကို လက္ေတြ႔က်က်ျဖင့္ ဤသို႔ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

၁။ အခ်ိန္။
အခ်ိန္မည္သည္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိပါသည္။ “အခ်ိန္သည္ တန္ဘိုး”  “အခ်ိန္သည္ ေငြ”  “အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္” စေသာ စကားပံုမ်ားကို သိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ၊ ယေန႔ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမည္ဆိုသည္ကိုပင္ သိေသာ္ျငား လည္း “မိမိတို႔၏၊ စားေရး၊ ေနေရး၊ ၀တ္ေရး၊ ထိုင္ေရး “ စေသာ အေရးမ်ားစြာအတြက္ အခ်ိန္သည္ အစဥ္ခိုးယူေနေလသည္ကိုအားလုံးက သိေသာ္လည္း “ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်း” ဟူ၍ ဆိုကာ တမလြန္အေရးကိုကား လူတို႔သည္ ဘ၀တြင္ “အဓိကေနရာ” မေပးေတာ့ပဲ “သာမညေနရာ” တြင္ေပးကာ ယခုဘ၀အတြက္ပင္ ေကာင္းတာရဘို႔အေရး ေကာင္းတာမ်ားကိုပင္ မနည္း ႐ုန္း ကန္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ေနာင္တမလြန္အေရးကိုကား အခ်ိန္မေလာက္ငွေသာေၾကာင့္ “ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမည္” ဆိုျငားလည္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေတာ့။

၂။ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း။
“မရွိလို႔ မလွဴ၊ မလွဴလို႔မရွိ” ဆိုေသာ စကားသည္ သမ္ၼာက်မ္းစာ၌ အတိအလင္းပင္ဆိုထားေလသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိကအခ်က္အေနျဖင့္ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ တမလြန္ေနာင္ေရးကိုကား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မရႏိုင္ေၾကာင္းကိုကား ယံုၾကည္သူတိုင္း ေကာင္းစြာ သိရွိရန္ လုိအပ္ေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား “သင္၏ ကုသိုလ္သည္ ငါ့၏ ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္၌ ညစ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္ တူၾက၏” “သင္၏ ကုသိုလ္ သည္ သင္၏ အျပစ္ကို မကာႏိုင္ရာ” စေသာ တရားစကားတို႔သည္ကား အထူးသတိျပဳသင့္ေသာ ထာ၀ရ ဘုရား၏ စကားေတာ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအမႈျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ ဘ၀ေနာင္တမလြန္အေရး အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အမကို မေပးစြမ္းႏိုင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ “ ငါတို႔သည္ကား ႏြယ္ေတာ္သားပင္ ဘုရားမ်ိဳးပင္ျဖစ္ၾကေလ၏ ” ဆိုေသာ စကားအတိုင္း ဘုရားႏွင့္ လူသည္ ျပန္လည္၍ သင့္ျမတ္ေပါင္းစည္းျခင္း မရွိေသးသ၍ ျပဳဘူးသမွ်ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတို႔သည္ ညစ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္သာ တူညီေနၾကေလသည္။

၃။ အက်င့္သီလေဆာက္တည္ျခင္း။
အက်င့္သီလသည္ အထက္ပါ စကားရပ္အတိုင္း ေကာင္းေသာ အက်င့္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေကာင္းသည္ဆိုေသာ အက်င့္တရားတို႔သည္ လံုေလာက္ျခင္းငွါ မစြမ္းသာပါ။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ “ အျပစ္မပါပဲႏွင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ” ဟူ၍ ဆိုထားသည္ကို ေလာကီစကားပံုတို႕၌ကား “ အကုသလံ ကုသလံ” ကုသိုလ္မလာမွီ အကုသိုလ္ အရင္လာေလသည္ ထို႔ေၾကာင့္လည္း “ဘဲလင္း ဘဲေခ်” ကုလား ေရခပ္သည္ႏွင့္ ကုလား ဖင္ေဆးေရသည္ ေလာက္ငွမႈကား ရွိရဲ့လား? ဆိုေသာ လူႀကီးသူမတို႔၏ စကားအတိုင္းပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အက်င့္သီလတို႔သည္ ေလာက္ငွမႈ ရွိမရွိကုိ လူတိုင္းတြင္ရွိေသာ ၾသတၲပၸ စိတ္က ပိုသိပါသည္။

၄။ လူမစြမ္းဘုရားမ။
လူမစြမ္းနတ္မဟူေသာ စကားပံုကို လူတိုင္းၾကားဘူးၾကပါလိမ့္မည္။ ေလာကတြင္ “မသန္းစြမ္းသူမ်ား” ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ႀကံဳျမင္ဘူး ၾကေပမည္။ အမွန္အားျဖင့္ “ မသန္မစြမ္း” ဟူေသာ စကားကိုသာ အစဥ္သံုးၾကေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ မသန္သလို၊ မိမိ မစြမ္းမွန္းသိေသာ တနည္း မိမိအျဖစ္မွန္ကို အရွိအတိုင္း လက္ခံက်င့္သံုးေသာ သူတို႔အတြက္မူကား ၊ စိတ္ဓါတ္က်စရာမလို၊ သူတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ လမ္းစဥ္တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲေတြ႔ေနရၿပီး ေလာကတြင္ သူတို႔အတြက္ ကူညီေစာင္မမႈမ်ား အစဥ္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း “လူမစြမ္းနတ္မ” ဟူ၍ ဆိုထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ တမလြန္ေနာင္ေရးအတြက္၊ “ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမည္” ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ အက်င့္သီလ၊ စေသာ အရာတို႔ျဖင့္ မလံုမေလာက္ျဖစ္ကာ မစြမ္းသာသည့္အျဖစ္ကို သိပါက။ “ကၽြႏု္ပ္မစြမ္းေသာ္လည္း ဘုရားမ” ေတာ္မူပါလိမ့္မည္။

၅။ အခြင့္သင့္မသင့္။
ထိုစကားကို အျခားအျခား သဒၵါနည္းလမ္းျဖင့္ၾကည့္ပါက၊ အနာဂါတ္ကာလ ကိုသာၫႊန္ျပေနပါသည္။ ပစၥဳပၸန္ မဟုတ္သလို၊ အတိတ္ကာလကိုလည္း မၫႊန္ျပဆိုပါ။ အထူးသျဖင့္ ထိုစကားလံုးကို သံုးစြဲသူတို႔သည္ တမလြန္ေနာင္ေရး အတြက္ ေျပာဆိုရာတြင္ လက္ေတြ႔ကာလကို မဆိုသာပဲ အနာဂါတ္ကာကိုသာ တြင္တြင္ ဆိုေနတတ္ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ တမလြန္ေနာင္ေရးအတြက္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာ၊ ေဒသ၊ အခြင့္အခါေကာင္းသည္ မနက္ျဖန္၊ သျမန္နက္ခါ၊ ေနာင္.. ေနာင္.. ဆိုေသာ ကာလကို မၾကည့္ပဲ “ မနက္ျဖန္ေန႔ကို အမီွျပဳ၍ မ၀ါႂကြားႏွင့္ ” ဆုိေသာစကားအတိုင္း၊ မနက္ျဖန္ မဆိုင္း ယခုအခ်ိန္ အခါေကာင္းကာလတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကို ကုိးစားယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ “ေနာင္အေရးကို အသင့္” ရင္ဆိုင္ၾကပါစို႔ဟု တုိက္တြန္းေရးသားလိုက္ပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္