Monday, July 2, 2012

ခရစၥမတ္တြင္ထူးျခားေသာအသံဆယ္မ်ိဳး (၁)ခရစၥမတ္မဂၤလာအခ်ိန္အခါတြင္ ထူးျခားေသာအသံဆယ္မ်ိဳးကို အတူတကြ  ဆင္ျခင္ေလ့လာ ခြန္အားယူလိုပါသည္။ ယခုလိုခရစၥမတ္အခါ သမယတြင္ ၾကားရေသာ အသံမ်ားေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ လူ႕ဇာတိခံယူျခင္းကို ေတြးျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ခရစၥမတ္ေတးသံ၊ ခရစၥမတ္ ေခါင္းေလာင္း၊ ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္၊ ခရစၥမတ္အမွတ္ရေစမည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားတို႔ကလည္း စိတ္အစဥ္ကို ပို၍တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိသည္။
ထိုမွ်မက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလည္း
“ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရစၥမတ္ျဖစ္ပါေစ”ဟူေသာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္းမ်ားကလည္း ေဝဆာေနပါလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ထူးျခားသည့္ အသံဆယ္မ်ိဳးကိုအတူတကြ ေဝငွလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာအား ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ ၂း၁-၈ တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ ၿမိဳ႕ေနလူမ်ားအသံ။
“အဝတ္ႏွင့္ပါတ္စည္းလွ်က္ ႏြားစားခြက္၌ အိပ္လွ်က္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္ကို သင္တို႔ေတြ႕မည္” စသည့္ ဓမၼသီခ်င္းကို အားလံုး လည္းၾကားဘူး ၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုဓမၼေတးသည္ ထိုတစ္ညတာအၿပီးတြင္ လူတို႔ေမ့ေကာင္းေမ့သြားၾကေပလိမ့္မည္။ “တိတ္ဆိတ္ည သန္႔ရွင္းည” စသည့္ဓမၼေတးသည္လည္း ၿပီးဆံုးသြားေပလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ထိုတိတ္ဆိတ္ညသန္႔ရွင္းညအခါသမယတြင္ ေရာမဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာေခတ္ ကဲသာဘုရင္လက္ထက္တြင္ စုရံုးလွ်က္ရွိေသာ လူမ်ားကိုျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။
ထိုသူတို႔၏စုရံုးေရာက္ရွိေနၾကရျခင္းသည္ ကဲသာဘုရင္၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း စာရင္းေကာက္ေနေသာေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အေရာက္လာကာစုစည္းေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕၏ညခ်မ္း ပဌမဦးဆံုးခရစၥမတ္အခ်ိန္အခါတြင္ရွိေနမည့္ အသံဗလံမ်ားအား စိတ္ကူးတြင္ပံုေဖၚ ၾကည့္ပါ။ ၿငီးတြားျမည္တမ္းျခင္း၊ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း၊ မေက်မနပ္စရာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ တစ္ညတာ တည္းခိုရန္အတြက္ ေနရန္ေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ ခံစားခက္ၾကရမည့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားတို႕က တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ မၾကားခ်င္မွအဆံုးျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ မလာမျဖစ္ေသာအမိန္႔ေတာ္ေၾကာင့္ လာၾကရျခင္း၊ အခြန္အတုပ္ေပးရမည့္အမႈအေရးမ်ားကလည္း မသထာေရဆာျဖင့္ ေပးၾကရသည့္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိုမွ် မက္ရပ္ေဝးမွလာၾကရေသာ္လည္း ေနစရာမရသည္ သာမက အလွည့္ၾကျဖင့္ေစာင့္စားေနရေသာလူအပ္ႀကီးတို႔ကလည္း ဝန္ထုပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ခရစၥမတ္လက္ဦးညခ်မ္းသည္ ယေန႔ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အျမင္ႏွင့္ျခားနား လြန္းလွပါသည္။
စိတ္တိုစရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္သာအခ်ိန္သည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းကုန္လြန္လာကာ ေနေစာင္းသည္ႏွင့္အမွ် အသံဗလံမ်ားကလည္း ၾကမ္းတမ္းလာ သည့္ ဆူပူသံမ်ားကလည္း အေမွာင္ႀကီးစိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဗက္လင္ၿမိဳ႕ကိုလြမ္းၿခံဳေနပါသည္။ ဗက္လင္ၿမိဳ႕မွၾကားရေသာအသံသည္ အဘယ္မွ်အေရးပါေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႕အားအသိေပးႏိႈးေဆာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ ေခတ္ကာလေတြရာစုႏွစ္လြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔၏ ႏွလံုးသားသည္ ေျပာင္းလဲျခင္း ကင္းသည္ကိုျပဆိုေဖၚညႊန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။
သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုး ေနၾကစဲ၊ ဘုရားမဲ့ေနၾကၿမဲ၊ လိုအင္အတိုင္းအမ်က္ေဒါသႀကီးစိုးျခင္း၊ ေလာဘအေသာမသတ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အသက္တာအားျဖင့္ ကယ္တင္ရွင္ကို လိုအပ္ေနၾကၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ဘဝအသက္တာတြင္ေဝခြဲမရဗ်ာပါဒမ်ားျဖင့္ သူတို႔၏ဘဝကိုယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွစ္သြယ္စလံုးကို ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကယ္တင္ရွင္ကိုလက္ခံရန္ဗ်ာမ်ားကာ လြဲေခ်ာ္ေနၾကသည္။ ေလာကအတြက္ ကယ္တင္ရွင္သည္ သူတို႔တည္ေနရာဗက္လင္ ၿမိဳ႕တြင္လူ႕ဇာတိကိုခံယူခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔၏ စိုးရိပ္ေသာကဗ်ာပါဒႏွင့္ ပူမႈဆယ္ကေဋမ်ားေအာက္တြင္သာ အလုပ္ရႈပ္ကာ ကယ္တင္ရွင္ကို ဖူးေတြ႕ ရန္အခြင့္ရွိပါလွ်က္ႏွင့္ လက္တစ္ကမ္းတြင္လြဲေခ်ာ္ေနၾကပါသည္။

 ၂။ ျငင္းပယ္ေသာအသံ။
ျငင္းပယ္ေသာအသံသည္ကား မယ္ေတာ္မာရိႏွင့္ ေယာသပ္အေပၚတြင္ျငင္းပယ္လိုက္ေသာအသံသာျဖစ္သည္။ “အခန္းမရွိ” ဟူေသာစကားသာ ျဖစ္သည္။ ဆင္ျခင္ၾကည့္လိုက္ပါ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ဖြားျမင္ျခင္းကိုမခံရမွီအခ်ိန္ကပင္ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုခံရသည့္အျဖစ္ဆိုး မဟုတ္ပါလား။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ရွင္ေယာဟန္တြင္ျမင္ေတြ႕ရသည္ကား “သူသည္ မိမိေဒသအရပ္သို႕ၾကြလာေသာ္လည္း မိမိလူတို႔သည္လက္မခံ” ဟုဆိုထားျခင္းမဟုတ္ပါလား။ ေသခ်ာေသာအရာတစ္ခုမွာ ဗက္လင္ၿမိဳ႕သည္ ေယာသပ္သာမက မာရိအတြက္ပါ သူတို႔၏ ဘိုးဘြားမ်ား၏ခ်က္ျမဳပ္အရပ္ ေဒသပင္ မဟုတ္ပါလား။

ယုတ္စြအဆံုးဗက္လင္ၿမိဳ႕တြင္ သူတို႔အတြက္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းသာမက၊ အေဒၚ၊ ဦးေလး၊ ဘႀကီး၊ ဘေလး စသည္ျဖင့္ရွိႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ သို႕ေသာ္ယခုကြ်ႏု္ပ္တို႕ၾကားလိုက္ရေသာအသံ သည္ကား သာမညအသံမဟုတ္ အသိမိတ္ေဆြမဆိုထားႏွင့္ “တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္” ကပင္ျငင္းပယ္လိုက္ေသာအရာပင္မဟုတ္ပါလား။ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအားလြယ္ထားရေသာအခါတြင္ မယ္ေတာ္ မာရိႏွင့္ ေယာသပ္တို႔အား လက္ခံရန္မဆိုထားဘိ အိမ္ရိပ္ကိုပင္ နင္းရန္လိုလားၾကေသာ အေျခအေနပင္ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။
သင့္ဘဝအသက္တြာင္လည္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူသြားလာပါက ျငင္းပယ္ျခင္းကိုခံစားဘူးခံစားေပလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအား လက္ခံ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ “စြန္႔လြတ္ျခင္” မွာ မိဘမ်ားအားျဖင့္၊ ဘိုးဘြားမ်ားအားျဖင့္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြ မ်ား ထိုမွ်မက အခ်စ္ဆံုးေသာဘဝလက္တြဲေဖၚမ်ား စသည္ျဖင့္ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ဦးျဖစ္ေသာ ခရစၥမတ္အခါသမယမွာပင္ ထိုသို႕ေသာျငင္းပယ္ျခင္းကို ခံစားရေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႕အားမီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕အသက္တာတြင္ခံစားေနရပါက ခရစ္ေတာ္ ဘုရားသည္ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ခံစားသည္သာမက လက္ကမ္းႀကိဳေဖးမရန္အတြက္ သင့္အတြက္ လက္ေတာ္ကို ဆန္႔တန္း ထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သင့္အားစာနာ ေထာက္ထား ပါသည္။
ပုေရာဖက္ေဟရွာယက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ခရစ္ေတာ္ဘုရားလူ႕ဇာတိခံယူျခင္းမတိုင္မီကပင္ “မထီမဲ့ျမင္ ျပျခင္းကိုခံ၍၊
လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏။ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြ်မ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏။ သူတပါးမ်က္ႏွာ လႊဲျခင္းကို ခံရေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ငါတို႔သည္ မရိုေသၾက”(ေဟရွာယ၊ ၅၃း၃)ဟုဆိုထားပါသည္။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ဖြားျမင္ျခင္း ကိုမခံယူခင္ကပင္ ျငင္းပယ္ျခင္းတရားကို ခံရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအား ဂရုစိုက္ကာ ေစာင္မေသာသူတစ္စံုတစ္ဦးမွ မရွိသည္ကိုေျပာျပေသာ အခါတြင္ယံုၾကည္ပါ။ လက္ခံနားလည္မႈရွိႏိုင္ရန္လည္းဆင္ျခင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ၿငိဳျငင္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္းတို႔ ျဖင့္ အကြ်မ္းဝင္ေသာ အရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာတို႔သည္ သင့္ႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ခံစားေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ခံစားေတြ႕ႀကံဳေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလက္ခံအံ့ေသာငွါ ကိုယ္စားေမတၲာသက္သက္ျဖင့္ လူ႕ဇာတိအျဖစ္ကို ခံယူေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
  
 ၃။ သားဖြားျမင္ျခင္းအသံ။
ဗက္လင္ၿမိဳ႕၏ျမင္ကြင္းသည္ယခုအခါ လြန္စြာမွပင္သန္႔ရွင္း၍ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အျမင္မ်ိဳးျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေတြးထင္ၾကပါသည္။ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်လူေနမႈစနစ္မ်ားလည္းတိုးတက္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကြ်ဲႏြားတိရစၦာန္ မ်ားထားရာတင္းကုပ္မ်ားကို သြားဘူးျမင္ဘူးသူမ်ားရွိမည္ဟုထင္ပါသည္။ အနံ႕အသက္လည္းမေကာင္းသလို၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈလည္းမရွိပါ။ ေလာက၏ကယ္တင္ရွင္ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားသည္ နန္းေတာ္ထဲတြင္ဖြားျမင္ျခင္းမဟုတ္မူဘဲ သည့္ထက္ႏွိမ့္ခ်စရာေနရာလည္း အျခားေသာေနရာတြင္ စိတ္ကူးပံုေဖၚ၍ပင္မရေလာက္ေအာင္ ႏိႈမ့္ခ်စြာျဖင့္ဖြားျမင္ျခင္းကို ခံယူေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏လူ႕ဇာတိခံယူျခင္းကို ပန္းခ်ီဆရာမ်ားကလည္း သန္႔ရွင္းေသာ သူငယ္ေတာ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္မာရိကို ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳ စဖြယ္ အသြင္ျဖင့္ ညခ်မ္းအခ်ိန္အခါကို လွပစြာရာစုႏွစ္မ်ားစြာမွယေန႔တိုင္ေဆးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ပံုမ်ားနည္းတူ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၊ မယ္ေတာ္မာရိ၊ ေယာသပ္တို႔၏ ဦးေခါင္းထက္တြင္ ထိုဖြားျမင္ျခင္းခံယူေသာ ခရစၥမတ္အခါသမယတြင္ ေရာင္ျခည္တန္းမ်ားလည္းထြန္းလင္း ေတာက္ပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသူငယ္ေတာ္ကိုယ္၌ကလည္း ႏြားစားခြက္ထဲမွ မတ္တပ္ရပ္ကာ မိဘႏွစ္ပါးအား ေကာင္းႀကီးလည္းမေပးခဲ့ပါဘူး။ ထိုသို႕ ေမြးေမြးျခင္း မတ္တပ္ရပ္ေသာသူမ်ားကို အဘယ္မည္ေသာမိခင္ေတြ႕ဘူးပါသလည္း။ မယ္ေတာ္မာရိ၏ ေဆးပန္းခ်ီကားတြင္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕၏ အေန အထားႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီ ေထြေသာ ပန္းခ်ီေဆးကားမ်ိဳးကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ တူညီမႈမရွိဟုခံစားမိပါသည္။ ေမြးဖြားစကေလးသူငယ္အား မိတ္ေဆြေတြ႕ျမင္ဘူးသည္မဟုတ္ပါဘား။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ဖြားျမင္ျခင္းပံုႏွင့္ တူညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကြဲျပားေနမႈကို ေကာင္းစြာသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ဘာကိုဦးတည္ေျပာလိုသည္ဟုထင္ပါသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ လူ႕ဇာတိခံယူျခင္းကို သာမန္လူသားတို႔ဖြားျမင္သည့္အတိုင္း သိျမင္ခံစား နားလည္ေစလိုေသာေၾကာင့္ပါ။ ပဌမဦးဆံုး ထိုခရစၥမတ္ညခ်မ္းအခ်ိန္အခါတြင္ ကြ်ႏု္ပ္ေတြးျမင္မိသည္ကာ မယ္ေတာ္မာရိ၏ မိန္းမ တို႔၏လမ္းစဥ္အတိုင္း သားဖြားျခင္းေဝဒနာနဲ႕ ညည္းညဴသံပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသားစင္စစ္မွ လူ႕ဇာတိခံယူစဥ္တြင္ လူသားတစ္ဦးကဲ့သို႕ ဖြားျမင္ ျခင္းကိုခံယူခဲ့သည္မွာ မိခင္တစ္ဦး၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္း သားဖြားျခင္းေဝဒနာကိုလည္းေမ့မထားသင့္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရစၥမတ္အခါသမယသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ထင္မွတ္ထားသကဲ့သို႕ “တိတ္ဆိတ္ည” “ထြန္းလင္းတဲ့ည” “ေအးခ်မ္းတဲ့ည”  မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ထိုညခ်မ္းအခါသမယသည္ သားဖြားျခင္း ျဖစ္ရိုး ျဖစ္စဥ္အတိုင္း “ဟစ္ေအာ္ည” “ေမွာင္မိုက္ည” “ေဝဒနာကိုခံစားသည့္ည” ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူငယ္ေတာ္သည္ လူ႕ဇာတိအျဖစ္ကို သရုပ္ျပျခင္း သက္သက္မဟုတ္ အစစ္အမွန္ “လူ႕အသြင္” ကိုခံယူေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုခရစၥမတ္ည အခါသမယသည္ လြန္စြာမွ အေရးပါေသာ အသံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားကို အမွတ္ရေစအံ့ေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္သင့္ ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိျမင္ယံုၾကည္အံ့ေသာငွါ လူ႕ဇာတိအသြင္ကို ဘုရားျဖစ္လွ်က္ခံယူလာေသာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္အားကြ်ႏု္ပ္တို႕ ဖူးေတြ႕အံ့ေသာငွါ ဖြင့္ျပေတာ္မူရန္ဆင္းျြကခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား အားသိျမင္ေသာသူတိုင္းသည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားအား သိျမင္ေသာသူမ်ား၊ လက္ခံယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအခြင့္ထူးသည္ မည္မွ် အဖိုးအနဂၣထိုက္တန္ပါသနည္း။ ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံသူတိုင္းအား ဘုရားအႏြယ္ဝင္ အိမ္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မရႏိုင္ေသာ မဂၤလာတရားပင္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေသာကပရိေဒဝ၊ ဒုကၡေဒါမနႆ စသည့္စသည့္အနိဌာရံု မေကာင္းမႈျမင္ကြင္းစံုမွ ကယ္လြတ္အံ့ ေသာငွါ ဘုရား သားေတာ္သည္ လူ႕အျဖစ္ကိုေဆာင္ယူေတာ္မူခဲ့ေသာ ခရစၥမတ္အခါကာလျဖစ္ပါသည္။ လူ႕အသြင္ကိုခံယူကာ ႏြားစားခြက္တြင္ အဝတ္ႏွင့္ပါတ္စည္းျခင္းအျဖစ္ကို ခံယူေတာ္မူသည္မက ကြ်ႏု္ပ္တို႕အတြက္ အျပစ္ေျြကးမ်ားကိုပါ ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ရန္ ဘုရားစင္စစ္ ဆင္းျြကလာ ခဲ့ေသာ ခရစၥမတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  ၄။ တိတ္ဆိတ္မႈကိုပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာဘုရားအသံေတာ္။
ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ဝ တိုင္တိုင္ဘုရားသခင္သည့္ လူသားမ်ားအား စကားေတာ္ဖြင့္ျပျခင္းမရွိ ပကတိတိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ပုေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ လူသားမ်ားအား အလိုေတာ္ကိုဖြင့္ျပရန္ ရွာေတာ္မမူေတာ့ဘဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္စကားေတာ္ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္လည္း “ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘိုးေဘးတို႔အား အထပ္ထပ္အနည္းနည္းဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္။ ဤေနာက္ဆံုးကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ငါတို႔အားဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ထိုသားေတာ္ကို အလံုးစံုတို႔၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္းေလာ ကဓာတ္တို႔ကို တည္ေတာ္မူ၏။ ထိုသားေတာ္သည္ ဘုရား သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ျဖစ္၍၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာမိမိအမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႔ကိုမစေတာ္မူေသာသူျဖစ္လ်က္၊ ငါတို႕အျပစ္မ်ားကိုကိုယ္ေတာ္တိုင္အားျဖင့္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္း ၿပီးလွ်င္၊ ျမင့္ေသာအရပ္မွာ တန္ခိုးအားႏုေဘာ္ ေတာ္၍ လက်ာ္ဘက္၌ထိုင္ေတာ္မူ၏” ဟု( ေဟၿဗဲ၊ ၁း၁-၃) တြင္ဆိုခဲ့ပါသည္။
ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါအေဆြ။ ဘုရားသခင္သည္ “တိတ္ဆိတ္ေနသည့္ကာျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ဝ” အားပယ္ဖ်က္ေတာ္မူရန္ ပုေရာဖက္ကို မသံုးဘဲ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္သူငယ္ေတာ္အားျဖင့္ လူသားအားလံုးအေရး ႀကီးျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္ကိုျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ အခါသမယသည္ သိနာေတာင္တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ မိုးခ်ဳန္းသံမ်ားကဲ့သို႕ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ စီရင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်းဇူးတရား ျပဆိုရာအခါသမယပင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပုေရာဖက္ မ်ားအားျဖင့္ တဆင့္စကားေျပာဆိုျခင္းကို အဆံုးတိုင္ေစခဲ့သည္။ ယခုခရစၥမတ္အခါသမယသည္ ဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုဖူးေတြ႕ရျခင္း၊ စကားေတာ္ကိုၾကားနာရျခင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရျခင္းစေသာ အခြင့္ထူးကို ဘုရား သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေပးသနားေသာ ခရစၥမတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အတြက္ေၾကာင့္လည္း “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္၄င္းျပည့္စံုလ်က္ ငါတို႔တြင္ တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ဘုန္းကဲ့သို႔သူ၏ဘုန္းေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ျမင္ရၾကၿပီ” (ေယာ၊ ၁း၁၄) ဆိုထားပါသည္။ တြင္ ပုေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္အထူးေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ လူမ်ိဳးအားျဖင့္၊ ၾကားခံလူအားျဖင့္ စသည္တို႔ မဆိုထားပါ။
တစ္ဖန္  “ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူးေသာ္လည္း။ ခမည္းေတာ္၏ရင္ခြင္၌ရွိေသာ တပါးတည္းေသာသားေတာ္သည္ ဘုရား သခင္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ” (ေယာ၊ ၁း၁၈) ဟုဘုရားသခင္ဖြင့္ျပစကား ဆိုခဲ့ေသာကာလျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားအေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိရွိေစရန္အလို႕ငွါျြကဆင္းေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္တာ တြင္ ထိုခရစၥမတ္အခ်ိန္အခါ သမယအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႕ေသာအသြင္ရွိသနည္းဟု ပေဟဌိရွာစရာ မလိုေတာ့ပါ။ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အားဖြင့္ျပေတာ္မူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကာလ ႏွစ္၄၀ဝ သည္သမိုင္းတြင္ ပေပ်ာက္သြား ခဲ့ၿပီး ဘုန္းေတာ္ကို ႏြားစားခြက္တြင္ ျမင္ေတြ႕ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ ရခဲ့ၾကပါၿပီ။ ဘုရားစင္စစ္သည္ လူ႕အသြင္ကို ေဆာင္ယူေတာ္မူခဲ့ပါၿပီ။

၅။ မ်က္ႏွာမြဲမ်ားအတြက္သတင္းစကားသံ။
ဗက္လင္ၿမိဳ႕အနီး သိုးေက်ာင္းေနေသာသူမ်ားအထံတြင္  အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းကို ေျြကးေၾကာ္ ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္လုကာခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအား ကြ်ႏု္ပ္တို႕အၿမဲၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူငယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ၾကည္ညိဳဖြယ္ျမင္ကြင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕မေတြ႕မျမင္ရပါ ထိုအစား ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ လူထုႀကီးကိုသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းစကားကို ၾကားနာခြင့္ရေသာ သူတို႔သည္ အထက္တန္းလြာလူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ သာမန္အလုပ္ၾကမ္း သမားမ်ားသာျဖစ္သည္။
ထိုေခတ္ထိုကာလ၌ သာမန္လူတန္းစားတို႔သည္ အထက္ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား၏” ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း” မ်ားေၾကာင့္ ဘဝေနျခည္ သန္းခြင့္ သိပ္မရရွိခဲ့ၾကပါ၊ လူအမ်ား၏ အႏွိမ္ခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ပါေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ “ေလာကီသားတို႔ အတြက္” ဆိုသည့္အတိုင္း ထိုသိုးေက်ာင္းသားမ်ားထံကို သတင္းစကား အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ခရစၥမတ္၏အသံမ်ားသည္ ေလာကီ လူသားမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္ေျပးညီ ဝမ္းေျမာက္စရာျဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း၊ အသားအေရာင္၊ အဆင့္အတန္း၊ အနိမ့္အျမင္ခြဲျခားျခင္းမရွိ အားလံုးအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေစျခင္းအလို႕ငွါ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျြကဆင္းေတာ္မူလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ရွင္ဖြားျမင္ျခင္းကို ခံယူေတာ္မူခဲ့ျခင္း အတြက္ေၾကာင့္  ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ မိမိတို႔၏အျပစ္တရားအတြက္ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆိုင္စရာမလိုေတာ့ပါ။ ဤအရာကား ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္း ေကာင္းပင္မဟုတ္ပါလား။

အပိုင္း (၂) ဆက္လက္ဖတ္ရႈေလ့လာပါရန္

Samuel Soe Lwin
ဝန္ခံခ်က္။    ။ အင္တာနက္မွ Ten Strange Sounds of Christmas အားျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။