Monday, July 2, 2012

ေနာက္လိုက္ေသာသူႏွင့္ လိုက္ေနာက္ေသာသူ

  ခရစ္ေတာ္ဘုရားကိုယံုၾကည္လက္ခံသူတိုင္းမိမိတို႔၏ခႏၶာ၊စိတ္၊၀ိညာဥ္သံုးပါးလံုးကိုဆက္ကပ္အပ္ ႏွံျခင္းျပဳၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း “ယေန႔မွစ၍ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္ေတာ္မ၏အသက္သခင္ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္
အေနျဖင့္အုပ္စိုးေတာ္မူပါ၊ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္သံုးပါးလံုးကိုလက္ေတာ္ျမတ္တြင္ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံပါ၏”ဟု ေဆာင္းဆုျပဳၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ခရစ္ယာန္အသက္ရွင္ျခင္းဟူသည္ကား ထိုသို႔ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿပီးေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤေလာကႀကီးတြင္းမွ အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြါသြားျခင္းမ်ိဳးကားမဟုတ္ေသး၊ ေလာကတြင္ ဘုရားေပးထားေသာ ဆုေက်းဇူးအသီးသီးႏွင့္ တိုင္းျပည့္အတြက္၊ လူမ်ိဳးအတြက္၊ သာသနာအတြက္အက်ိဳးျပဳေပးရန္၊ ပါ၀င္ေပးဆက္ကပ္ ရန္အခန္းက႑အသီးသီးရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ဘုရားေပးေသာအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို” သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက “ေစတနာမွန္လဲ ေနရာမမွန္”ေသာေၾကာင့္ “အကူအညီေပးရာမမည္ အပူအပင္ေပးရာမည္”ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူတိုင္းသတိခ်ပ္ရန္လိုအပ္လွပါသည္။

၁။ ေနာက္လိုက္ေသာတပည့္သာ၀ကမ်ား။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က သူ၏သာသနာေတာ္ျမတ္အတြက္ စနစ္တက်ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ေတာ္မူသည္။ ထို႔အတြက္လည္း သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနခ်ိန္မွာပင္ ေနာက္လိုက္တပည့္သာ၀ကမ်ားကို ေခၚယူေတာ္ မူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တပည့္သာ၀ကမ်ားကို ေခၚရာတြင္ “ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့”ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက နည္းဥပေဒသမ်ားကိုေကာင္းစြာခ်မွတ္ေပးထားေတာ္မူသည္။ ၄င္းတို႔မွာ “အၾကင္သူသည္ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္လွ်င္” ဟုအစခ်ီကာ-
က။ မိမိအလိုကိုျငင္းပယ္ရမည္။
ခ။ ကားတိုင္ကိုထမ္းရမည္။
ဂ။ ေန႔တိုင္းအစဥ္ျဖစ္သည္။
ဃ။ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ရမည္။ စသည္ျဖင့္ေတြ႕ရပါသည္။ (ရွင္လုကာ၊ ၉း၂၃)။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ ေနာက္လိုက္တပည့္သာ၀ကမည္သည္ သာမန္လူမ်ားကဲ့သို႔ “ေပါ့ေပါ့စား၊ ေပါ့ေပါ့သြား၊ ေပါ့ေပါ့သမား” မ်ားမျဖစ္သင့္ပါ။
ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ ““သခင့္ဆႏၵကိုေရွ႕တန္းတင္” ထားေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားအျမင္တြင္ မတူထူးကဲ ေသာ သူမ်ားအျဖစ္ျမင္ေတြ႕ေစၿပီးအားက်အတုယူဖြယ္ျဖင့္ သမိုင္းတြင္ စံအျဖစ္ထင္ဟပ္ေစသည္။ အထက္ပါ မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္အတိုင္း “မိမိအလိုထက္ သခင့္အလိုကို ဦးစားေပးျခင္း” “မိမိ၀န္ကိုအဓိက မထားပဲ သခင့္ကား တိုင္ကိုဦးစားေပးထမ္းျခင္း” တို႔ေၾကာင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ေရွ႕ဦးစြာရွာျခင္းေၾကာင့္ လိုအပ္သမွ် ေသာအရာတို႔သည္လည္း ေပးအပ္ေထာက္မျခင္းကိုခံစား၊ စံစားၾကရ သည္”။
ေလာကီတပ္မက္ျခင္း၊ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္မ်ားေရာေႏွာေနသည့္ ေခတ္ကာလတြင္ “ေန႔စဥ္ မျပတ္ေသာ သတိျဖင့္ သခင့္အလိုအတိုင္းအသက္ရွင္ျခင္း”တို႔ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္တြင္းထဲသို႔ မက်ေရာက္၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္သန္သြားလာေနၾကရေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားအျမင္တြင္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ေနရသည္။
“မိမိသြားလိုေသာလမ္းထက္ သခင့္လမ္းစဥ္အတိုင္းသြားလာျခင္း” တို႔ကိုအမွန္ျပဳက ဘုရားသခင့္ ဘုန္းေတာ္သည္ မထင္ရွားပါႏွင့္ဟု မည္သည္ေတြမည္သို႔ပင္ ေအာ္ဟစ္တားစီးေနပါေစ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလာၾကရသည္။

၂။ လိုက္ေနာက္ေသာတပည့္သာ၀ကမ်ား။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ “ကယ္ခၽြတ္ျခင္းအကၽြတ္တရားလမ္း” ကိုလူသားမ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးေတာ္မူၿပီး ေနာက္တြင္ သာသနာအား တပည့္သာ၀ကမ်ားလက္သို႔အပ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သာသနာသည္ ယခင္ေခတ္မ်ားမွ ယေန႔ေခတ္အဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ “ဆင့္ကမ္း”လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ “ယခုဘ၀ ေနာင္တမလြန္ဘ၀အတြက္” လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေအးျမသည့္ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၾကရျခင္းျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္လည္း “ဆြမ္းဆန္တြင္ၾကြက္ေခ်း” ေရာေႏွာပါလာတတ္သည္ကား ေလာကဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားက -
က။ မိမိအလိုကိုျငင္းပယ္ရမည္။
ခ။ ကားတိုင္ကိုထမ္းရမည္။
ဂ။ ေန႔တိုင္းအစဥ္ျဖစ္သည္။
ဃ။ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ရမည္။ ဟုဆိုထားေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ား ရွိသကဲ့  ခရစ္ေတာ္ဘုရားအား “ပါးစပ္ကဘုရားဘုရား လက္ကကားယားကားယား” ဟူေသာ ျမန္စာစကား အတိုင္းျပဳလုပ္ ေနၾကေသာ“လိုက္ေနာက္ေသာတပည့္သာ၀ကမ်ား”ဟုအမည္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္သာသနာသည္ အမည္းကြက္ စြန္းထင္းေနရပါသည္။
ထိုသူတို႔၏အသက္တာတြင္ “မိမိအလိုကိုေရွ႕တန္းတင္ျခင္း” ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ သခင္ ဘုရားအားလူအမ်ားမထီမဲ့ျမင္ျပဳစရာျဖစ္ေစသည္။ ကားတိုင္ကိုမထမ္း “မိမိအလိုကိုထမ္းရြက္ေသာေၾကာင့္”  သခင္ဘုရားသည္ ဘ၀အသက္တာတြင္ “အငယ္အေျမာင္”သဖြယ္ ဘုရားေက်ာင္း၌သာတရား၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရား ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ကား စပ္ဆိုင္ျခင္းမရွိၾက။ “ေန႔စဥ္မဆက္ကပ္ စိတ္ကူးေပါက္ခ်ိန္သာ” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ား အျမင္တြင္ “ငုတ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္”ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ရူးေပါက္၊ စိတ္မၿငိမ္ေသာ လူစုအျဖစ္သာျမင္ေစၿပီး ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကိုလည္း သူတို႔နည္းတူ “လူပ်က္”အျဖစ္သာထင္ေစျမင္ေစျခင္းျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ရႈတ္ခ်စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။
ထိုမွ်မက ေနာက္ေတာ္မလိုက္ပဲ “မိမိအလိုအတိုင္းလိုက္ေလွ်ာက္”ေနေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏႈတ္လွ်ာပါးစပ္က “၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းစကား” ထြက္ဆိုေနေသာ္လည္း လက္ေတြကမွာ “၀မ္းနည္း ဖြယ္ရာ သတင္းစကား” ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ မည္သူမွအေရးလုပ္ကာနားမဆင္လိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း “သတင္းေကာင္း” ဟုဆိုေသာ္လည္း ေလာကီလူသားမ်ားအၾကား၊ သသနာ့သမိုင္းေၾကာင္း၌ “သတင္းမေကာင္း” ေသာ ခရစ္ယာန္၊ အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ သာသနာအျဖစ္ “မျမင္လိုေသာ္ လည္းျမင္ေနရ”  “မၾကားလို ေသာ္လည္းၾကာေနရ”  “၀န္မခံလိုေသာ္လည္း ၀န္ခံေနရ” စသည့္ဒုကၡမ်ားျဖင့္ သာသနာ၀န္မ်ားျဖင့္ပိေနေသာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမ်ားၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ အေရးပါေသာေတာင္းဆိုခ်က္။
ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာတြင္ ဆင္ျခင္စရာအမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ အားလံုးအတြက္ လည္းလြယ္ကူေစသလို၊ သခင့္ဘုန္းလည္းထင္ေပၚေစမည့္ စကားတစ္ခြန္းကိုေမးလိုပါသည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားအတြက္ “ေရႊ” “ေငြ” “ေက်ာက္သံပတၱျမား” “ရာထူး၊ ဂုဏ္ရွိန္” တို႔သည္ အဓိကမက်ပါ။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ေတာင္းဆိုသည္ကား  “အလိုေတာ္သို႔လိုက္ျခင္းသည္ ယဇ္မ်ိဳးကိုပူေဇာ္ျခင္းထက္သာ၍ ေကာင္း၏၊ နားေထာင္ျခင္း သည္ သိုးထီးဆီဥထက္ သာ၍ေကာင္း၏” ( ၁ ရာ၊ ၁၅း၂၂) ဟုဆိုထားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားအတြက္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ သာသနာအတြက္ သင္သည္  ခရစ္ေတာ္ဘုရားအတြက္ ေလာကီသားမ်ားေရွ႕တြင္ “ေနာက္လိုက္ေသာ” သူလား။ သို႔တည္း မဟုတ္ “လိုက္ေနာက္ေသာ”သူလား ဆိုသည္ကို သခင့္ဘုရားေရွ႕တြင္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရန္ စိတ္ရည္သန္၍ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းျဖင့္. .

နာမေတာ္ျမတ္၌

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္