Saturday, February 18, 2012

ျမင့္ျမတ္အႀကံေတာ္


ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာကို ဘုရားသခင္သည္ ေပးသနားေတာ္မူထားသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာရာတြင္ လူသားမ်ားအတြက္ ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း စီမံကိန္းကို ရွင္းလင္းစြာျမင္ေတြ႕ရပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္းကို တစ္ထိုင္တည္းျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိရွိရန္ကား မျပည့္စံုဟု ၀န္ခံရေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ “ပုဒ္အနက္ ခ်ဲ႕ဖြင့္ကဋီကာ” ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း ခ်ဲ႕ထြင္ေလ့လာပါက ေလ့လာသေလာက္ ခ်ဲ႕ထြင္သေလာက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေလ့လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳ႕ကာ ရိုးရွင္းေစေရး ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာသြားပါမည္။


၁။ ကာလအစဥ္အဆက္မွစီမံကိန္း။
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေခတ္ကာလအားျဖင့္ တိုင္းတာၾကည့္ပါက အာဒံ မွသည္ အာျဗဟံ၊ အာျဗဟံ မွသည္ ေမာေရွ၊ ေမာေရွမွသည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဘုရားလက္ထက္ေတာ္အထိ ဘုရားသခင္သည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လူသားမ်ားအတြက္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႕ဖြင့္ေပးေတာ္မူေသာကယ္တင္ျခင္းလမ္းတြင္ “ပညာတ္ေတာ္” တနည္း “အက်င့္တရား” အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားသူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေလမွ်မေတြ႕ရပါ။ အေၾကာင္းမွာ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ဖခင္ ျဖစ္ေသာ အာျဗဟံသည္ အက်င့္တရားအားျဖင့္ မဟုတ္ ဘုရားသခင္အားကိုးစားျခင္းအားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကိုရရွိခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ အဓိကအေျခခံထားသည္မွာ “ပညာတ္ေတာ္” တနည္း “အက်င့္တရား” အားျဖင့္ လူသည္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟူေသာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမ်ိဳးကို မေတြ႕မျမင္ရပါ။
ထို႕ေၾကာင့္လည္း “The just shall live by faith” ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ရပါသည္ (ေရာမ၊ ၁း၁၇၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၃၈)။ ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္ တြင္ဘုရားသခင္သည္ “ငါတို႔သည္ကား ႏြယ္ေတာ္သားပင္ ဘုရားမ်ိဳးပင္ျဖစ္ၾကေလ၏” ဆိုသည့္အတိုင္း ဘုရား အႏြယ္၀င္ျဖစ္ေသာ (တမန္၊ ၁၇း၂၈) ေလာကီလူသားမ်ားအတြက္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းကို ဖြင့္ေပးရာတြင္ ေက်းဇူးေတာ္တည္းဟူေသာ အရာေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ထိုေက်းဇူးေတာ္ဆိုသည့္အရာမွာ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္မွ မစျခင္း၊ ေဖးကူျခင္းသက္သက္တည္းဟူေသာ ဘုရားကိုယံုၾကည္ကိုးစား ပံုအပ္ရာမွ ျဖစ္လာေသာ ယေန႔အမ်ားသံုး “ယံုၾကည္ျခင္း” တရားအားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းကိုေရာက္ရွိၾကရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း သမၼာက်မ္းစာတြင္ “သို႕ျဖစ္၍ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္၏။ ၾကားနာ ျခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္၏။ သို႕ရာတြင္ လူအေပါင္းတို႕သည္ မၾကားရၾကၿပီေလာ။ အမွန္ၾကားရၾကၿပီ။ သူတို႕၏အသံသည္ ေျမတစ္ျပင္လံုး၌ ႏွံ႕ျပား၍၊ သူတို႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေလၿပီဟုငါဆို၏” (ေရာမ၊ ၁၀း၁၇-၁၈)။

၂။ BC ႏွင့္ AD။
ေခတ္ကာလႏွစ္ခုျခားနားရာတြင္ BC သည္ Before Christ ခရစ္ေတာ္မတိုင္မီဟု အနက္ရၿပီး၊ AD သည္ကား Anno Dominia ငါတို႕သခင္ဘုရားႏွစ္ဟူ၍အနက္ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအခါတြင္ ဓမၼေဟာင္းတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အျပစ္ေျဖရာ၀တ္ အာပါတ္ ေျဖျခင္းကို ျပဳၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္ထိုအာပါတ္ေျဖျခင္းသည္ “တနည္းကား ပညာတ္တရားသည္ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ မဂၤလာအက်ိဳးတို႕၏ ေသခ်ာေသာ ပံုသဏၭာန္ကိုမျပ၊ အရိပ္ကိုသာ ျပသည္ျဖစ္၍၊ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္အားျဖင့္ အထံေတာ္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူတို႕ကို စံုလင္ျခင္းအျဖစ္၌ မတည္ေစ ႏိုင္ရာ။ တည္ေစႏိုင္လွ်င္ ၀တ္ျပဳေသာသူတို႔သည္ တစ္ခါတည္းႏွင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းသို႕ေရာက္ၿပီးမွ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ သံေ၀ဂတရား ရစရာအေၾကာင္းအလွ်ဥ္းမရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုယဇ္တို႕ကို တစ္ခါတည္း ပူေဇာ္၍၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မပူေဇာ္ဘဲေနရၾကမည္မဟုတ္ေလာ့” (ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁-၂)။
လူတို႔၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္တြင္ စံႏႈန္းမမီခဲ့ၾကပါ။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္လည္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားက အားလံုးကိုယ္စား အျပစ္ေၾကြးယၾတာကို ေပးလွဴပူေဇာ္ေတာ္ မူခဲ့ျဖင္း ျဖစ္ပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာအတြင္းမွ ကနဦးဘုိးေဘးယံုၾကည္သူမ်ားကိုၾကည့္ပါက-
၁။ အာေဗလ၊ ၂။ ဧေနာက္၊ ၃။ ေနာဧ၊ ၄။ အာျဗဟံ၊ ၅။ဣဇက္၊ ၆။ စာရာ၊ ၇။ယာကုပ္၊ ၈။ ေယာသပ္၊ ၉။ေမာေရွ၊ ၁၀။ျပည့္တန္ဆာရာခပ္၊ ၁၁။ ဂိေဒါင္၊ ၁၂။ ဖာရက္၊ ၁၃။ရံွဆုန္၊ ၁၄။ ေယဖသ၊ ၁၅။ ဒါ၀ိဒ္၊ ၁၆။ ရွေမြလ၊ ၁၇။ စေသာ သူတို႔သည္လည္း “ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္” ဟူ၍ အထပ္ထပ္ပါရွိပါေသာေၾကာင့္ ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ ဓမၼသစ္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္ဖြင့္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္၊ “ငါလုပ္၍ ငါရသည္” ဟူေသာ၀ါၾကြားစရာအေၾကာင္းမရွိ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္ (ဧဖက္၊ ၂း၈-၉)။
ထို႕ေၾကာင့္အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလႏွစ္ခုလံုးတြင္ လူတို႕သည္ အက်င့္သီလ (ဘုရားမဲ့) အားျဖင့္ မည္သို႕မွ တမလြန္ေနာင္ေရးအတြက္ စိတ္ေအးစရာ လမ္းစရွာ၍မေတြ႕ႏိုင္ပါ။

၃။ ဗီဇအျပစ္ႏွင့္လူသားမ်ားအျဖစ္။
ဗီဇအျပစ္ႏွင့္ရွိေသာလူသည္ မည္သို႕ပင္ စိတ္ဆႏၵရွိေနေစကာမူ တရားေတာ္အတိုင္း အလံုးစံု က်င့္ေစာင့္ ျခင္းငွါ မစြမ္းသာပါ။
“ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္တင္ျခင္းငွါ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္၊ လူသည္ အျပစ္တစ္ေထာင္တြင္ တစ္ခုကိုမွ် မေျဖႏိုင္” (ေယာဘ၊ ၉း၂)။ ဟုဆိုထားပါသည္။
တစ္ဖန္“အကၽြႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္အျပစ္ပါလွ်က္ရွိပါ၏၊ အမိ၀မ္းတြင္ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏” (ဆာလံ၊ ၅၁။၅)။
တစ္ဖန္“ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုသိလွ်က္ႏွင့္ မက်င့္ဘဲေနေသာသူသည္ အျပစ္ရွိ၏” (ယာကုပ္၊၄း၁၇)။
တစ္ဖန္”အဘယ္သို႕နည္းဟူမူကား၊ ပညာတ္တရားအလံုးစံုကို ေစာင့္ေရွာက္သည္တြင္ တစ္စံုတစ္ခု၌ မွားယြင္းမိလွ်င္၊ ပညာတ္တရားအလံုးစံုကို လြန္က်ဴးေသာအျပစ္၇ွိ၏” (ယာကုပ္၊ ၂း၁၀)။
တစ္ဖန္”၀ိညာဥ္ႏွင့္ကင္းေသာ ကိုယ္သည္အေသျဖစ္သကဲ့သို႕၊ အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏” (ယာကုပ္၊ ၂း၂၆)။
အထက္ပါ ဘုရားစကားေတာ္မ်ားကိုၾကည့္ပါက ဗီဇႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာသူသည္၊ ပညာတ္တရားကို လည္း အကုန္အစင္မက်င့္ႏိုင္သလို၊ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ေနေသာ္လည္း မိမိ၏အဇၨ်တၱသဏၭာန္တြင္ အရွိ ကို အရွိအတိုင္း ၾကည့္ျမင္တတ္ပါက၊ လူ႕သေဘာအတိမ္အနက္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ျမင္လာမွာေသခ်ာ လွပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား “စိတ္ႏွလံုးသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏။ အလြန္ယိုယြင္းေသာ သေဘာရွိ၏။ စိတ္ႏွလံုးသေဘာကို အဘယ္သူသိႏိုင္သနည္း” (ေယရမိ၊ ၁၇း၉)။ ဟုဆိုထားသည့္အတိုင္း၊ ေခတ္သံုး စကားပံုအရာ ဆိုရပါလွ်င္ “လူ႕စိတ္သည္ ေမ်ာက္စိတ္ႏွင့္တူ၏” ဟု စိတ္အစဥ္၏ အျဖစ္မွန္ကို ဘယ္ေသာ အခါမွ အၿငိမ္မေနတတ္ေသာ “ေမ်ာက္”ျဖင့္ တင္စားထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ေလာကတြင္ လူ႕စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ၌သာေမႊ႕ေလွ်ာ္တတ္ေၾကာင္း ပါဌိစကားပံုတစ္ခုရွိပါသည္ ၄င္းမွာ “ပါပသမႎ ရမသိမေနာ” စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ၌သာ ေမႊ႕ေလွ်ာ္တတ္၏ ဟုၾကားနာခြင့္ရရွိဘူးပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသည္ “အက်င့္သီလ”အတြက္ စိတ္ဆႏၵရွိေသာ္လည္း လုပ္ႏိုင္၏၊ မလုပ္ႏိုင္၏ကို တရားသေဘာျဖင့္ ေၾကးမႈံျပင္ တြင္မၾကည့္သ၍ အျဖစ္အမွန္ကို မခၽြတ္ဧကန္သိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။


၄။ အရင္းစစ္အျမစ္ေပၚ။
ပညာတ္တရား၊ အက်င့္သီလ၊ ဒါနဘ၀နာ စသည္ စသည္တို႔ျဖင့္ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို မေပးစြမ္း ႏိုင္ေၾကာင္း လူတို႕သိၾကေသာ္လည္း လက္မေလွ်ာ့လိုၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ မိမိဘ၀အမွန္ကို ၀န္မခံလိုျခင္းႏွင့္ မာန အညႊန္႕ကို အခ်ိဳးမခံလိုျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔လူတစ္ဦးသည္ လူႏွင့္လူအခ်င္းခ်င္း အၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားႏွင့္လူ တစ္ဦးခ်င္းအၾကား တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း “ညိဳေသညြတ္က်ိဳးျခင္း၊ မာန္ခ၀ါခ်ျခင္း” သည္မရွိမျဖစ္အမွန္လိုအပ္ေသာအရာပင္ျဖစ္ ပါသည္။
လူတစ္ဦးခ်င္း၏ နာမ္သက္၀ိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အလြန္အဖိုးထိုက္တန္ပါသည္။ “မိမိညီအစ္ကိုကို အဘယ္သူမွ် အလွ်င္းမေရြးႏိုင္။ ေရြးရန္အဘိုးကို ဘုရားသခင္၌ မေပးႏိုင္။ သူတို႕အသက္ ၀ိညာဥ္၏ ေရြးရန္အဘုိးႀကီးလွေပ၏။ သို႕ျဖစ္၍ အစဥ္ရႈံးလွ်က္ေနရမည္။ ေရြးလွ်င္ အစဥ္အၿမဲ အသက္ရွင္ရာ၏။ ပုပ္စပ္ျခင္းသို႕ မေရာက္ရာ” (ဆာလံ၊ ၄၉း၇-၉)။
ထို႕ေၾကာင့္လူသားတို႕သည္ “တစ္ပဲေသာကုသိုလ္”ျဖင့္ တမလြန္ေနာင္ေရးကို ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္တြင္ အဘယ္သို႕ အေပးအယူလုပ္ႏိုင္ပါအ့ံနည္း။ သို႕တိုင္ေအာင္ လူတို႕သည္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးနည္းျဖင့္ “ဘုရား” ကိုအသက္တာမွ ဖယ္ရွားရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀မွသည္ ယေန႔ေခတ္တိုင္ေအာင္ ေလာက၏ ဘုရားတည္းဟူေသာ စာတန္မာရ္နတ္သည္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္၊ ဆည္းရံုးသိမ္းသြင္းေနစဲပင္ျဖစ္ သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ားေသာသူတို႕အသက္တာတြင္ မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိပါလွ်က္ႏွင့္ “အက်င့္သီလ၊ ဒါန၊ ဘ၀နာ” တို႕ကို ဘုရားေနရာအစားထိုးလွ်က္ ရုန္းကန္ေနၾကရျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္အတြက္ ထူးဆန္းေသာအမႈကိစၥမဟုတ္။

၅။ ဘုရားဖက္၍အသက္ရွည္ႏိုင္ၾကပါေစ။
သို႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ေမတၱာရွင္ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေလာကီသားမ်ားအတြက္ တရားေသာနည္းျဖင့္ အသက္လမ္းတံခါးကို ဖြင့္ေပးေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။
“ငါတို႕သည္ အက်ိဳးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္တန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတို႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏” (ေရာမ၊ ၅း၆)။
တဖန္ “ငါတို႕သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႕ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႕အား ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏” (ေရာမ၊ ၅း၈)။
တဖန္ “အေၾကာင္းမူကား ရန္သူျဖစ္လွ်က္ပင္၊ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ငါတို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ၿပီးမွ၊ အသက္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႕ ေရာက္မည္ဟု သာ၍ေျမာ္လင့္စရာရွိ၏” (ေရာမ၊ ၅း၁၀)။
ထို႕ေၾကာင့္ယေန႔ “ေကြးေသာလက္မဆန္႔မီ ဆန္႔ေသာလက္မေကြးမီ” အခ်ိန္ကေလးမွာ ယခုဘ၀ ေနာင္တမလြန္ဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်မႈအာမခံခ်က္ေပးေနေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို သာ၍သက္၀င္ယံုၾကည္၊ သဒၶါဦးညြတ္ခ်ီလွ်က္ ဘ၀အေရးစိတ္ေအးႏိုင္ၾကပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္