Tuesday, February 7, 2012

ျပစ္ေကၽြးမွလြတ္ကင္းရာ


သမၼာက်မ္းစာတြင္လူသားမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အျပစ္၏သေဘာသဘာ၀ကို ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားေဖၚျပထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

၁။ ဗီဇအျပစ္ (Sin)။
ထိုႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားတြင္ လူတိုင္းသိတတ္၊ ျမင္တတ္၊ ေျပာတတ္ၾကသည္မွာ အမွတ္ ၂ ျဖစ္ေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုသာ ၾကည့္ျမင္တတ္ၾကၿပီး၊ ဗီဇအျပစ္တည္းဟူေသာ ေမြးရာပါအျပစ္ကို သတိမမူမိၾကသလို၊ အေရးတယူလည္းသိပ္မလုပ္ၾကပါ။ 

     “အကယ္စင္စင္ အကၽြႏုပ္သည္ ေမြးစကပင္အျပစ္ပါလွ်က္ရွိပါ၏၊ အမိ၀မ္းတြင္ ပဋိသေႏၶစြဲစဥ္ပင္ အျပစ္ပါလွ်က္ရွိပါ၏” (ဆာလံ၊ ၅၁း၅) ဟုသမၼာက်မ္းစာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုအျပစ္တရားသည္ကား ရွင္းလင္းေစရန္ သာဓကျဖင့္ ျပဆိုရပါက လူသည္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ေမြးရာပါအျဖစ္ အျပစ္တရား ( ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ) တရားတို႔သည္ အမိ ၀မ္းတြင္းမွ အေမြဆက္ခံၿပီး သည္ေလာကတြင္ ေရာက္ရွိလာၾကရသည္။ ထိုအျပစ္ ဗီဇသေဘာသဘာ၀သည္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ကုသိုလ္၊ ေကာင္းမႈ၊ အက်င့္၊ သီလ၊ တရားေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ထိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ပေပ်ာက္မသြားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား ရင္းမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းတရားမွာ ကနဦး လူသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္အားလြန္က်ဴးရာမွ အျပစ္တရားကို စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀မွ ဆင္းသက္လာေသာ လူသားအားလံုးတို႔သည္ “ဘမ်ိဳးဘိုးတူ” ဆိုသည့္အတိုင္း “ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ဝင္ ၍၊ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏” (ေရာမ၊ ၅း၁၂)။ ဟုအတိအလင္းဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ ဗီဇအျပစ္တရားသည္ လူတိုင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိ မိစဥ္ဖဆက္မွ ဆင္းသက္လာေသာျဖစ္သည္။
“အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” (ေရာမ၊ ၃း၂၄)။

၂။ ဒုစရိုက္အျပစ္ (Sins)။
လူတိုင္းသိေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္ (Sins) ကိုကား လူတို႔သည္ လက္ေျခတို႔ကိုမလႈပ္မယွက္ျဖင့္ တားဆီးျခင္း၊ ႏႈတ္ကိုပိတ္ကာ ၀စီပိတ္က်င့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ေစာင့္ထိမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူျမင္သူျမင္ျဖစ္ေသာ ဒုစရိုက္ (Sins) အျပစ္ကို တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လူတို႔မျမင္တတ္ေသာ္လည္း အနႏၱတန္းခိုးေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္သည္ကား လူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို အစဥ္ သိျမင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊ ကာယကံ စသည္တို႔မွ ျပဳေလသမွ်အလံုးစုံတို႔ကိုသိျမင္လွ်က္ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူသည္ မည္သို႕ပင္ ကာယကံ၊ ၀စီကံတို႔ကို ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း “လူ႔စိတ္သည္ ေမ်ာက္စိတ္ႏွင့္တူ၏” ဟူေသာ စကားပံုအတိုင္း မေကာင္းမႈတြင္သာ က်င္လည္ေနတတ္ၾကသည္ကို သမၼာက်မ္းစာ၌ “စိတ္ႏွလံုးသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏။ အလြန္ယိုယြင္းေသာ သေဘာရွိ၏။ စိတ္ႏွလံုးသေဘာကုိ အဘယ္သူ သိႏုိင္သနည္း။” (ေယရမိ၊ ၁၇း၉) ဟုအတိအလင္း ဆိုထားပါသည္။

၃။ အျပစ္တရား၏ရလဒ္။
ထို႔ေၾကာင့္လူတို႔သည္ ဒုစရိုက္အျပစ္တရားအား အတတ္ႏိုင္ဆုံးက်င့္ႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္တရား၏ အဖိုးအခအျဖစ္ ေသျခင္းတရားျဖစ္ေၾကာင္း “အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း” (ေရာမ၊ ၆း၂၃)ဟုဆိုထားပါသည္။ ထိုသို႕ဆိုရာတြင္ ပင္မအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ဗီဇအျပစ္တရားေမြးရာပါကိုသာ ဦးတည္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္လာေသာ ဒုစရိုက္အေပါင္းတို႔သည္ ဗီဇတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားမွ အရင္းခံအျမစ္တြယ္ ကာ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ၌ “အပင္” “အရြက္” “အပြင့္” “အသီး” စသည္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ျခင္း ႀကီးထြားကာ ရွင္သန္အခက္ေ၀ေစေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
“ဇာတိပကတိအက်င့္တို႔သည္ ထင္ရွားၾက၏။ ထုိအက်င့္တို႔မူကား၊ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ ညစ္ၫဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ သူတပါးကိုျပဳစားျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းကဲြျပားျခင္း၊ သင္းခဲြျခင္း၊ သူ႔အက်ဳိးကိုျငဴစူျခင္း၊ လူအသက္ကုိသတ္ျခင္း၊၊ ယစ္မ်ဳိးကိုေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ ပဲြလုပ္ျခင္းမွစ၍ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ေပတည္း။ ထိုသို႔ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရၾကဟု အထက္က ငါေျပာႏွင့္ခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ယခုပင္လည္း ငါေျပာႏွင့္၏။” (ဂလာတိ၊ ၅း၁၉-၂၁)

၄။ အျပစ္တရားအတြက္အေျဖ။
ထိုသို႕လူတို႔သည္ အျပစ္တရားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ဗီဇအျပစ္၊ ဒုစရိုက္အျပစ္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ မည္သို႕ေသာ အေျခအေနအျပစ္အမ်ိဳး အစားပင္ ျဖစ္ေနပါေစ။ ဘုရားမပါဘဲ မိမိအစြမ္းအစျဖင့္ တမလြန္ေနာင္ေရးကို အလြတ္ရုန္းေနပါက “အျပစ္သံသရာ၀ဲၾသဃ”တြင္ ဆံုးစမထင္ နစ္မြမ္းေနၾက ရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက အျပစ္ရွိေသာ ေလာကီလူသားမ်ားအတြက္ လူ႕ဇာတိကိုခံယူကာ ဖြားျမင္သန္႔စင္ျခင္းကို ယူေဆာင္လာေသာ အခါသမယအား ခရစၥမတ္ (ဘုရားႏွင့္လူေပါင္းစည္းေရး) ကာလဟု သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေစခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္တရားအတြက္ အျပစ္ေၾကြးယၾတာကိုေပးေခ်ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ ေသျခင္းမာရ္ကိုေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္လည္း ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားက “ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။ ငါ့ကိုယံုၾကည္၍ အသက္ရွင္ေသာသူ ရွိသမွ်တိုိ႔သည္လည္း ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္” (ေယာဟန္၊ ၁၁း၂၅-၂၆) ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ခ်စ္ေသာစာရႈသူအတြက္ လူသားမ်ားသည္ အျပစ္တရားမွ လြတ္ၿငိမ္းရန္အေရးသည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ လူသားမ်ား အတြက္ အေျဖျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက “ငါသည္လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ အသက္လမ္းျဖစ္၏ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္ သူမွ်ခမည္းေတာ္ထံသို႕မေရာက္ရ”(ေယာ၊ ၁၄း၆) ဟုမိန္႔ဆိုထားပါသည္။ေလာကီလူသားမ်ား၏ အျပစ္တရားအတြက္အေျဖရွင္သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ထိုေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားအား လက္ခံ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ယခုဘ၀၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀အတြက္ ရတတ္ေအးကာ ဘ၀ခရီးႏွင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္