Wednesday, December 21, 2011

အျမင္ရွင္းလင္းပါေစ                        
    ေလာကတြင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အေထြေထြ ရွိၾကသျဖင့္ မည္သူမွားသည္ မည္သူမွန္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အေရးသည္ လြန္စြာခက္ခဲလွသည္ဟု ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူ ဘုရားသားသမီးမ်ားအဖို႕ မွားသည္ မွန္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အေရးသည္ ရိုးရွင္းစြာျဖင့္ လြယ္ကူလွပါသည္။
          အေၾကာင္းမွာ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ မွန္သည္မွားသည္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူလွ ေသာလမ္းစဥ္သည္ စာေရးသူငယ္စဥ္က ဖတ္ရႈခဲ့ဘူးေသာ ကာတြန္းရုပ္ျပတစ္အုပ္ကို အမွတ္ရ မိေနပါသည္။

          ကာတြန္းရုပ္ျပတြင္ကား-
          လူတစ္ဦးသည္၏ စဥ္းစားပံုမွာ ‘ငါ့ေနရာမွာ ခရစ္ေတာ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ’ ဆိုေသာစကားကေလးျဖင့္ အသက္တာတြင္ သြားလာေနထိုင္ပါသည္။ အဆံုးတြင္ ထိုသူ႕အသက္တာသည္ အသင္းေတာ္၊ ၿမိဳ႕ရပ္ရြာအတြင္းမွ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကူးဆက္သြားရာ အသင္းေတာ္မ်ားႏိုးထသြားၾကသည္အထိျဖစ္သည္။
          အဆံုးတြင္ အျခားအျခားေသာ သင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားက အဘယ္နည္းျဖင့္ လူေတြကိုေျပာင္းလဲရန္ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသနည္း။ အဘယ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ရွိသနည္း စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းၾကရာတြင္ ထိုသူက မရွိပါ။ အထက္ပါအတိုင္း ခရစ္ေတာ္သာဆိုရင္ ဘာလုပ္မလဲဆိုသည့္ အေတြးကေလးတစ္ခ်က္ျဖင့္ ဤသို႕ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုၾကေသာအခါတြင္ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေရး၊ မွန္ကန္ေသာအလင္းအတြက္ အသက္တာတြင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးတို႔သည္ လြန္စြာ ရိုးရွင္းလြယ္ကူလွေၾကာင္းသိသြားၾကရပါသည္။
          စာေရးသူဘ၀အသက္တာတြင္ ထိုဖတ္မွတ္ခဲ့ဘူးေသာ ပံုျပင္ရုပ္ျပကေလးမွ စံနမူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ သို႕မဟုတ္ အတုယူထားလိုက္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

          ၁။ ဘုရားသခင္အတြက္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစမည့္အမႈလား။
          ၂။ မိဘႏွစ္ပါးအတြက္ မ်က္ႏွာပြင့္ေစမည့္အမႈလား။
          ၃။ သမိုင္းေၾကာင္းလင္းေစမည့္အမႈလား။

          ဆိုေသာအခ်က္သံုးခ်က္ကိုသာဦးထိပ္ထားမိခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ မထင္ရွားေသာအသက္တာသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မိဘမ်ားကိုလည္း မ်က္ႏွာမပြင့္လန္းေစသလို၊ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္လည္း အမည္းစက္စြန္းထင္းေစမည့္အမႈမ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား။
          အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ ၾသတၱပၸစိတ္သည္ လြန္စြာအေရးပါလွေသာ္လည္း အက်င့္ပါလာသည့္ေနာက္တြင္ ၾသတၱပၸစိတ္သည္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါ။ ရွင္ေပါလုစကားျဖင့္ ဆိုရပါက ၾသတၱပၸစိတ္ေသေနေသာသူသည္ ‘နာက်င္မႈ’ ‘ခံစားမႈ’ ‘ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ’ ‘မ်က္ႏွာေထာက္ထားမႈမ်ား’ မရွိေတာ့ပါ။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ၿပီးေရာ့ စိတ္ထားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာအခါတြင္ ဘုရားဘုန္းမထင္ရွားသည္သာမက ဘုရားသခင္ေပး ထားေသာ ဘိသိပ္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာတို႔သည္လည္း ယုတ္ေလ်ာ့မွန္းမသိ ယုတ္ေလ်ာ့လာကာ အဆံုးတြင္ ဧလိသည္ သူ႕ဘ၀အသက္တာတြင္မက မိသားစု အသိုင္း၀ိုင္းမွအစ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားပင္ သမိုင္းထက္မွ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရပါသည္။
          တစ္ဦးမေကာင္းတစ္ဦးဆိုေသာ္လည္း စကားပံုတို႔သည္ လံုး၀ဥႆံုမွန္ကန္ျခင္းမရွိပါ။ ဧလိအားျဖင့္ မိသားစုပ်က္သုဥ္းခဲ့ရသလို၊ ေရွာလမုန္တစ္ခ်က္အမွားျဖင့္ တိုင္းျပည္ပ်က္ခဲ့ရပါသည္။
          ယေန႔  ကၽြႏ္ုပ္တို႕အသက္တာအားျဖင့္ ‘မိသားစု’ ‘အသင္းေတာ္’ ‘တိုင္းႏိုင္ငံ’ ‘ဘုရားသခင့္ဘုန္းေတာ္’ မ်ားကို ထင္ရွားေစႏိုင္သလို၊ ရႈပ္ခ်စရားလည္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မည္သူမွားသည္မွန္သည္အဓိကမဟုတ္ ‘မိမိကိုယ္တိုင္’ အမွားထဲတြင္ ၀င္မပါမိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သခင့္ဘုန္းရႈပ္ခ်စရာအေၾကာင္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္စရာမလို အားေပးအားေျမာက္ျပဳရံုျဖင့္လည္း ‘သူခိုးဓါးရိုးကမ္း’ ‘အဆိပ္ပင္ေရေလာင္းျခင္း’ ျဖင့္လည္း စာတန္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား လမ္းလြဲေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။
          ထို႕အတြက္ ရွင္ေပတရုေျပာသကဲ့သို႕ ‘အဘယ္သူကို၀ါးၿမိဳ႕ရမည္နည္းဟု’ေျခာင္းေျမာင္းေနေသာ စာတန္မာရ္နတ္လက္မွ လြတ္ကင္းလွ်က္ သခင့္ဘုန္းေတာ္ လင္းျဖာႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္