Monday, May 31, 2010

ဘုရားျမတ္ရွင္

၁။ ဘုရားရွင္ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ား။

ဘုရားရွင္ႏွင့္စပ္ႏြယ္၍ မွားယြင္းေသာခံယူခ်က္မ်ားရွိၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔အတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ကိုေဖၚျပရပါ လွ်င္-

က။ Atheism ဝါဒကား ဘုရားမရွိဟူ၍ခံယူယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ဘုရားမရွိဟု မိုက္ေသာ သူသည္ ထင္တတ္၏ (ဆာလံ ၁၄း၁ )။
ခ။ Agnosticism ဝါဒကား ဘုရားရွိသည္ကို၄င္း၊မရွိသည္ကို၄င္း မသိႏိုင္ဟု ခံယူခ်က္ကို ဆိုလိုသည္။
ဂ။ Polytheism ဝါဒကား ဤေလာကတြင္ ဘုရား ေျမာက္ မ်ားစြာ ရွိသည္ဟူ၍ခံယူ ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁း၂၃ )။

ဃ။ Pantheism ဝါဒသည္ကား အရာအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားျဖစ္သည္ ဟူ၍ ဆိုကာ ယံုၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊။
င။ Liberalism ဝါဒသည္ကား လူတိုင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ျဖင့္ ျခားနားစြာ ကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း အားလံုးသည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကိုသာ ကိုးကြယ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ဘုရားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ မွန္ကန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း။

'ဘုရားသည္ တစ္ဆူတည္း ျဖစ္၍'ဆိုသည္ႏွင့္အညီ တန္ခိုးေတာ္အစ ညာဏ္ေတာ္ အစံုတို႕ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုၿပီး အရာခပ္သိမ္းကို ဘုန္းေတာ္ အတြက္ ဖန္ဆင္း၍ လူသားတို႔အား သူ၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခဲ့သည့္ အရွင္ျဖစ္သည္။ကယ္တင္ျခင္း လမ္းကို လည္း ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး အိုနာေသျခင္း ကင္းရာ ထာဝရ ကာလ အထိ လူႏွင့္ ဘုရားေပါင္းစည္းစံေပ်ာ္ရန္ အႀကံေတာ္ ျမတ္ ရွိေတာ္မူ၏။

၃။ ဘုရားရွင္အားသိကြ်မ္းျခင္း။

လူတိုင္းေမြးရာပါ နာမ္အသိ စိတ္ျဖင့္ ဘုရားကို ရွာေဖြၾက ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကဤနာမ္အသိစိတ္ကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈၿပီး ဘုရားမဲ့ျဖင့္ အသက္ရွင္ ၾကသလို၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုရားရွင္အား သိရန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြၾကပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ ဘုရားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ အေတြး အေခၚတို႕သည္ မွားယြင္းေသာ ေနရာမ်ားမွ ျဖစ္တတ္ၾက၍ သမၼာ သမၼတ္ က်သည္ဟူ၍မဆိုႏိုင္ပါေလ။ အခ်ိဳ႕က ရိုးရာ ဓေလ့ကိုအေျခခံ၍၄င္း ၊ အခ်ိဳ႕က ပုဂၢိဳလ္ တဦးဦးတို႕၏ သြန္သင္ခ်က္ တို႕အားျဖင့္၄င္း ဘုရားအေၾကာင္းကို သိရွိၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတို႕၏ အစြမ္း အစတြင္အေျခခံကာႏွစ္သက္သေဘာက်ရာ အတိုင္းဆံုမွတ္အျဖစ္ စြဲကိုင္ယံုၾကည္ ၾကသည္။ေျမာက္မ်ား လွစြာေသာ သူတို႕က လူတိုင္းမိမိတို႕၏ရိုးသားစြာ ပံုေဖၚျပ ထားေသာဘုရားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ယံုၾကည္မႈသည္မွန္ကန္သည္ ဟုဆိုတတ္ၾက၏၊ သို႕ပါေသာ္လည္း ဤေတြးေခၚႀကံဆခ်က္တို႕သည္ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားစြာ ျဖစ္တည္ လာေသာေၾကာင့္ အဘယ္ကဲ့သို႕ မွန္သည္ ဆိုႏိုင္ပါအံ့နည္း။ တိရိစၦာန္ တေကာင္ သည္အမဲေရာင္ဟု ဆိုေျခက အျဖဴမရွိႏိုင္ သကဲ့သို႕ လူေတြ ယံုၾကည္ထားသည့္ အတိုင္း ဘုရားႏွင ့္စပ္လွ်ဥ္းေသာ အယူအဆမွန္ပါက အျခားအရာ တို႕သည္ အမွန္မည္သို႕မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။ ကြဲလြဲျခားနားေသာ ထိုယံုၾကည္ခ်က္ တို႕တြင္ဘုရားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အဘယ္ အရာက စိတ္ခ် ယံုႏိုင္ပါေတာ့ အံ့နည္း။
တစ္ဆူတည္းေသာဘုရား သည္ဤဩကာသေလာက၊ သတၱ ေလာက၊အသခၤါရေလာကတို႕ကို ဖန္ဆင္း ခဲ့ပါကသူ၏အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ အရာမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႕ သိရွိေစလို ေပမည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားတို႕အား သိႏိုင္ေစရန္ ဘုရား၏ အျဖစ္ေတာ္။ ထားရွိေတာ္မူေသာ ေမတၱာေတာ္။ ကရုဏာေတာ္။ ေက်းဇူးေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ အျဖာျဖာတို႕ကို နည္းလမ္းသံုးသြယ္ျဖင့္ ဖြင့္ျပေတာ္ မူထားပါသည္။

(က) သဘာဝတရားျဖင့္ ဖြင့္ျပျခင္း။
(ေရာမ ၁း၁၉-၂၀) တြင္ ဖတ္ရႈ ပါက 'အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား။ သိအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႕သည္ လူတို႕တြင္ထင္ရွားလွ်က္ရွိ၏၊ ဘုရားသခင္ သည္ သူတို႕အားျပေတာ္မူၿပီ။ အဘယ္ သို႕နည္း ဟူမူကား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကို ေထာက္ရႈသျဖင့္၊ ထာဝရ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရား သခင္၏ အရာတို႕သည္ ကမၻာတည္သည့္ ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလွ်က္ရွိၾက၏၊ ထို႕ေၾကာင့္သူတို႕သည္ ကိုယ့္အျပစ္ကို မဖံုးႏိုင္ရာ 'ဟူ၍ဆိုထားသကဲ့သို႕ (ဆာလံ ၁၉း၁ - ၆) တြင္ လည္း 'မိုးေကာင္းကင္ သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ ကို ၾကားေျပာ၍ မိုးမ်က္ႏွာက်က္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပသ၏' ထို႕ေၾကာင့္ ေလာကဓါတ္ တည္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၾကယ္၊ နကၡတ္တာရာ ႏွင့္ အရာအားလံုး၏ အံ့ဩဘြယ္ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘုန္းအာႏု ေဘာ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားရွိေၾကာင္းကို ရိုးသားစြာ ၾကည့္ရႈ သူတိုင္း ျမင္ေတြ႕ နားလည္ ႏိုင္ေပသည္၊ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာတို႕က ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေသာဘုရားရွင္ တည္ရွိေန ေၾကာင္းကို ညႊန္ျပသည့္ နည္းတူ ဘုရား ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္း သိနားလည္ရန္၊ အသက္ရွင္ရန္ နည္းစနစ္ မ်ားကိုေတာ့ လူသားတို႕အားေဖၚျပႏိုင္စြမ္း မရွိၾက ပါေလ။

(ခ) ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖြင့္ျပျခင္း။
'ဘုရားျမတ္ရွင္၏ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလာကသို႕ ေစလႊတ္၍ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္အား ေဖၚက်ဴး ခဲ့ပါသည္။ ဤႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ သည္လည္း၊ လူ႕ဇာတိအျဖစ္ ခံယူ၍ ခမည္းေတာ္၌ရွိေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ ဘုန္းကဲ့သို႕ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ကို ငါတို႕သည္ျမင္ရၾကၿပီ '
ဟူ၍ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္က ဆိုခဲ့သည္
( ေယာ ၁း၁၄)။ တဖန္ခရစ္ေတာ္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ဖိလိပၸဳ အား'ငါ့ကို ျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္၏} (ေယာ ၁၄း၉) ]ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲႈ ရွိေနလွ်က္; ဟူ၍လည္း တမန္ေတာ္ႀကီး ေပါလုက(၂ ေကာ ၅း၁၉) တြင္ အတိအလင္းဆိုခဲ့ေလသည္။

(ဂ) သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျဖင့္ ဖြင့္ျပျခင္။
သမၼာက်မ္းစာျမတ္႔ကား 'ဘုရားရွင္၏ စကားေတာ္ ' ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းဆိုထားပါသည္၊ဤ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကိုနာ၍ က်င့္ေစာင့္ေသာသူသည္ ျမတ္စြာေသာ မဂၤလာရွိသည္'ဟု ခရစ္ေတာ္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္ ( လုကာ ၁၁း၂၈)၊ သမၼာက်မ္းစာ အစဦးဖြင့္ဆိုခ်က္ကား 'အစအဦး၌ဘုရားသခင္သည္'ဟူ၍ (၁၀) ႀကိမ္တိုင္တိုင္၊ ေနာက္စကားစုတို႕၌ကား တဖန္ဘုရားသခင္ မိန္႕ေတာ္မူသည္'ဟူ၍ ေဖၚျပပါရွိၿပီးသမၼာက်မ္းစာ တအုပ္လံုး တြင္ ဘုရားရွင္၏ အႀကံအစည္ႏွင့္ အလိုေတာ္ကိုလူသားမ်ားအား ဖြင့္ျပ ထားေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႕ သည္ ယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ယံု၍ နာမေတာ္အားျဖင့္အသက္ကို ရမည္ အေၾကာင္းဤမွ်ေလာက္ ေရးထားလွ်က္ ရွိ၏ (ေယာ ၂၀း၃၁)။
ေဖါက္ျပန္ျခင္းကင္းေသာ ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ကပါတ္သမၼာက်မ္းျမတ္ သည္သာ ဘုရားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ သိရွိႏိုင္ရန္ လံုေလာက္စိတ္ခ်ရေသာ အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္၊ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား ဤေလာကသို႕ ၾကြလာခဲ့စဥ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႕မရွိၾကပါ၊ ဖန္ဆင္းျခင္း အရာမ်ားက တည္ရွိေသာ ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္အာႏုေဘာ္ေတာ္ကိုသာျပၿပီး၊ ဘုရားရွင္၏ မဟာေက်းဇူးကရုဏာေတာ္ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာတို႕ကို ေဖၚျပျခင္းမရွိပါ။

ဘုရားရွင္သည္ သူ၏အျဖစ္ေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္အဂၤါရပ္မ်ား အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ သိရွိေစလို သျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္အား ျဖင့္ ေဖၚျပဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ဘုရားရွင္ ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ အရာမ်ားကို စိတ္ခ် ယံုၾကည္သိႏိုင္ၾကေလေတာ့သည္မွာ ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးမဟာ သက္သက္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
ဘုရားရွင္သည္သူ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူသားတို႕အား သိရွိေစရန္ ေလးဖက္ေလးတန္မွာရွိေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာမ်ားအားျဖင့္၄င္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္၄င္း၊ တဖန္ဘုရားရွင္၏ စကားေတာ္ျဖစ္သည့္ အမွား အယြင္းမရွိႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္း အားျဖင့္၄င္း၊လူသားတို႕အား ဖြင့္ျပခဲ့သည္မွာ စိတ္ခ်အားကိုး ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေလ ေတာ့သည္၊ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ယံုၾကည္ရမည့္အရာ၊ လိုက္နာရမည့္ အရာမ်ားအားလံုးတို႕အတြက္ သမၼာ က်မ္းစာသည္တခုတည္းေသာ ကြ်ႏု္ပ္ တို႕၏ စိတ္ခ် အားကိုး ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္ဟုဆိုႏိုင္ေပ သည္။

၄။ ဘုရားရွင္၏အျဖစ္ေတာ္။

အခ်ိဳ႕က ဘုရားအား အသြင္ သဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုလုပ္ၾကသည္။ ေရွးေခတ္ ဂရိတ္ လူမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ ဘုရားဆိုတာက လူေတြကဲ့သို႕ပင္ ခံစားမႈရွိၿပီး၊ အျပစ္ သေဘာလည္း ပါရွိတဲ့ဘုရားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ၾကၿပီး သည္သာမက၊အခ်ိဳ႕ေတာ့ ဘုရား ဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ မဟုတ္တဲ့ စြမ္းအားတခုအျဖစ္ လက္ခံ ယံုၾကည္ ထားၾကၿပီး၊ သိရွိ နားလည္ရန္လည္း လံုးဝဥႆံုမရွိဟူ၍ ယံုၾကည္ ထားၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ ကေတာ့ဘုရားရွင္ဟာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးလည္း ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ရန္ တိတိက်က် ေဖၚျပ ထားပါတယ္။

က။ နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေသာဘုရား၊
'ဘုရားရွင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာသူတို႕သည္၊ နံဝိညာဥ္ ႏွင္႕၄င္း၊သစၥာႏွင့္၄င္း၊ ကိုးကြယ္ ရမည္'ဟူ၍ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ (ေယာ ၄း၂၄ )။နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ သည္ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကဲ့သို႕ ရုပ္ခႏၶာ မရွိပါ ေသာ္လည္း၊သမၼာက်မ္းစာက ကြ်ႏု္ပ္တို႕ နားလည္ႏိုင္ ေစျခင္း အလို႕ငွါ 'ထာဝရ ဘုရားသည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႕ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၏၊ သူတို႕ေအာ္ဟစ္ သံကိုလည္း နားေထာင္ ေတာ္မူ၏' ( ဆာလံ၃၄း၁၅) ဟူ၍၄င္း၊ 'ေအာ္ဟစ္သံကို နားေထာင္ ေတာ္မူပါ'( ဆာလံ ၈၈း၂ ) 'လက်ၤာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ လက္ရံုးေတာ္ ' ( ဆာလံ ၉၈း၁) စသည္ျဖင့္သံုးထားျခင္းသည္ မႏုႆေဗဒ သေဘာအရ သံုးစြဲထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ခ။ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာဘုရား။
ကြ်ႏု္ပ္တို႕ပံုမွန္ အားျဖင့္ ရုပ္ခႏၶာအား ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအျဖစ္ ေတြးေခၚေလ့ရွိပါသည္။ကိုယ္ခႏၶာ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာမသန္စြမ္းေသာသူမ်ားသည္ လည္း မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္လွ်က္ပါေလ။ဤနည္းအတိုင္းပင္ လူသည္ ဤေလာကမွဘဝတပါးသို႕ ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အျဖစ္ကား တည္ရွိေနျမဲပင္ျဖစ္သည္၊ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း၏ အသိညာဏ္ စိတ္၊ ဆႏၵတို႕ပါဝင္သည္၊ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္ တို႕၏လည္း ထိုအျဖစ္ေတာ္မွ်ား ပါဝင္ေန သည္။

( ၁ ) အသိညာဏ္ရွိျခင္း။
ဘုရားရွင္သည္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ စဥ္းစား ေတြးေခၚစြမ္းရွိေတာ္မူ၏ 'လာၾကတရား စီရင္ၾကကုန္အံ့'ဟူ၍ႈ ေဟရွာယ ၁း၁၈ တြင္ကြ်ႏု္ပ္တို႕အား ဖိတ္ေခၚေနပါသည္၊ တဖန္ (ေဟရွာယ ၅၅း၈-၉) တြင္လည္း 'ငါ၏ အႀကံအစည္ သည္ သင္တို႕၏ အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ၊ ငါ၏ အႀကံအစည္သည္ သင္တို႕၏ အႀကံအစည္ထက္သာ၍ျမင့္၏' ဟူ၍ အတိအလင္း ပေရာဖက္ ေဟရွာယ ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂) ခံစားႏိုင္ေသာစိတ္ရွိျခင္း။
(ဆာလံ ၂၁း၉) တြင္ ' အမ်က္ ေတာ္'ကို၄င္း၊ (ကမၻာဦး ၆း၆) တြင္ 'ဝမ္းနည္းေတာ္မူျခင္း' ကို၄င္း တဖန္ (တရား ၂၈း၆၃) 'ထာဝရဘုရား ေပ်ာ္ေမႊ႕ ေတာ္မူျခင္း' ႏွင့္ ဆာလံ ၁၁း၄ တြင္ ထာဝရဘုရား၏'ကရုဏာေတာ္' ျပည့္ဝျခင္းကို၄င္း သိျမင္နားလည္ႏိုင္ ပါသည္။

( ၃ ) ဆႏၵအလိုရွိျခင္း။
(ဒံေယလ ၁၁း၁၆)တြင္ဘုရားရွင္ သည္သူ၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည့္ နည္းတူ (ေရာမ ၁၂း၂ )တြင္ 'ေကာင္းျမတ္ ေသာအရာ၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာအရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိေသာအရာ' မ်ားကို ရွင္ေပါလုက ညႊန္ျပယံုသာမက ဘုရားရွင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ အလိုေတာ္ တို႕သည္ 'ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ အားျဖင့္၄င္း၊ကိုယ္ေတာ္ အဘို႕ငွါ၄င္း ျဖစ္ၾက၏'(ေရာမ ၁၂း၃၆ ) ဟူ၍ ဆိုထားပါသည္။

ဘုရားရွင္၏စစ္မွန္ေသာ နိယာမသေဘာတရားကား လူတို႕တြင္ ထင္ရွားေနသည္။လူသည္အျပစ္ေၾကာင့္ က်ဆင္းခဲ့ၾကရေသာ္လည္း၊ အသိညာဏ္၊ စိတ္၊ ဆႏၵတို႕သည္ တည္ရွိေနၿမဲပင္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားရွင္၏ အျဖစ္ေတာ္ကား စံုလင္ေနၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ဘုရားရွင္၏ အျဖစ္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူျခင္းခံရေသာ လူတို႕သည္ ထိုအရည္ အေသြးမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ သာလွ်င္ ဘုရားႏွင့္ လူသားစပ္ၾကား တူညီေသာ ျဖစ္ျခင္းျဖင့္အျပန္အလွန္ အျြကမ္းတဝင္ ရွိႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဂ။သံုးပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္ မူေသာဘုရား၊
သံုးပါးတစ္ဆူအျဖစ္ တည္ရွိ ေသာ္လည္း တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၄င္းမွာမူရင္း ေဟၿဗဲစကား 'Elohim 'ဆိုေသာ စကားလံုးမွာ အမ်ားကိန္း နာမ္စား ျဖစ္ၿပီး၊ဘုရားဆိုေသာအနည္း ကိန္းျဖင့္သာ တည္ရွိပါသည္။သို႕ျဖစ္လွ်င္ 'ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခမည္းေတာ္တစ္ပါး၊ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္တစ္ပါး၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တစ္ပါး၊ သက္ေသခံ သံုးပါးရွိ၍ထိုသံုးပါးတို႕သည္ တလံုးတဝ တည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏ 'ဟူ၍ (၁ ေယာ ၆း၇) တြင္ ဆိုထားပါသည္။

( ၁ ) ခမည္းေတာ္ ဘုရား။
ေျမာက္မ်ားစြာေသာသမၼာ က်မ္းခ်က္တို႕သည္ ခမည္းေတာ္ အား ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖၚညႊန္း ၾကေလသည္။ (ေယာ ၆း၂၇၊ ဧဖက္ ၆း၂၃၊ ဖိ ၂း၁၁) စသည္တို႕တြင္ အစရွိသျဖင့္ အတိအက် ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ေပသည္။

( ၂ ) သားေတာ္ဘုရား၊
(ရွင္ေယာဟန္ ၁း၁း) တြင္ 'ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္' သည္ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူႈ ထိုႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ လူ႕ဇာတိအျဖစ္ခံယူကာ ငါတို႕တြင္ တည္ေနေတာ္မူသည္ဟု ေယာ ၁း၁၄ တြင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအား ညႊန္းဆို ထားသည့္ အတြက္ (ေယာ ၂၀း၂၈) တြင္ 'ေသာမက လည္း၊ အကြ်ႏု္ပ္၏ အရွင္၊ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ပါ တကား'ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေလ၏ 'ငါတို႕ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ဘုန္းအသေရ ထင္ရွား ေပၚထြန္းျခင္း ကို၄င္း၊ငါတို႕သည္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္'ဟူ၍ (၂ တိ ၂း၁၃) တြင္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား ျဖစ္ျခင္းကို အထင္အရွား သမၼာက်မ္းစာက ေဖၚျပထားေလသည္။

( ၃ ) ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား။
(တမန္ေတာ္ ၅း၃-၄) တြင္ ရွင္ေပတရုက အာနနိ ႏွင့္ ရွဖိေရ တို႕၏ အမႈတြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္အား လိမ္ညာ ျခင္းသည္ ဘုရားကို လိမ္ညာျခင္းဟု ေျပာသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထင္ရွားေစပါသည္၊ ရွင္ေပါလုက ေကာရိႏသဳအသင္းေတာ္ရွိ ယံုၾကည္ သူမ်ား အားဘုရားရွင္ က်ိန္းဝပ္ရာ ဗိမၼာန္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုဗိမၼာန္၌ ဝိညာဥ္ ေတာ္ဘုရား က်ိန္းဝပ္ေၾကာင္း ( ၁ ေကာ ၃း၁၆-၁၇)တြင္ဆိုသည္ကို ေထာက္ရႈျခင္း အားျဖင့္ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုထားေလသည္။တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားသည္ သန္႕ရွင္း စံုလင္ေတာ္မူသည့္ အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဟုဆိုထားရာတြင္ ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေစသည္။

( ၄ ) တစ္ဆူတည္းေသာဘုရား။
သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအျဖစ္ သမၼာက်မ္းစာက ဖြင့္ျပေသာ္လည္း၊ ဘုရားသံုးဆူဟူ၍လံုးဝမသြန္သင္ပါ၊ သံုးပါတစ္ဆူတည္းေသာဘုရားအျဖစ္ သြန္သင္ထား၏။ ဣသေရလ တို႕၏ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ကိုၾကည့္ပါက 'အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊နားေထာင္ေလာ့၊ ငါတို႕၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ တစ္ဆူတည္းေသာထာဝရ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၏'( တရား ၆း၄ ) ဟူ၍ သာျဖစ္ေလသည္။ (၁ ေကာ ၈း၄ ၊ဂလာ ၃း၂၀၊၁ တိ ၂း၅ ) စသည္တို႕တြင္လည္း ဘုရားသည္ ဧကန္အမွန္ တစ္ဆူတည္း မွတပါး အျခားသြန္သင္ခ်က္းမ်ိဳးမရွိပါ။

( ၅ ) သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၏ အျဖစ္ေတာ္။
ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဟူေသာ အမည္နာမတို႕သည္ တစ္ဆူတည္း ေသာ ဘုရားအား အမည္သံုးမ်ိဳးျဖင့္ေခၚေဝၚ သမုတ္ထားရံုမွ်သာမဟုတ္ပါ၊ သံုးပါး သည္တစ္ပါးႏွင့္ တစ္ပါး သီးျခားစြာ ျဖစ္တည္ေတာ္မူေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး ပင္ျဖစ္ပါသည္။ဤအရာအတြက္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ ၏ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူၿပီးေနာက္ ေရမွေပၚထစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ ထက္မွ မိန္႕ေတာ္ မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႕ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားစသျဖင့္ သံုးပါး တစ္ဆူဘုရား၏ အျဖစ္ေတာ္ကိုက႑တခုစီ၊ ပုဂၢိဳလ္တဦးစီ အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကပါသည္ ( မႆဲ ၃း၁၆-၁၇)။

( ၆ ) အျဖစ္ေတာ္ျခင္း တူညီေသာ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား။
သံုးပါးတစ္ဆူအျဖစ္တည္ရွိေနေသာ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ၊ ပုဂၢိဳလ္ တဦးျခင္း အျဖစ္၌လည္း ဘုရားပင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ သံုးပါးေသာ ျဖစ္ျခင္းတို႕သည္တူညီၾကၿပီး၊ ဘုရားဂုဏ္အဂၤါေတာ္တို႕ျဖင့္တည္ရွိ တည္ေနေတာ္မူပါသည္၊ ထိုတူညီျခင္းကို မဟာေစခိုင္းခ်က္တြင္၄င္း (မႆဲ ၂၈း၁၉) ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးျခင္း( ၂ ေကာ ၁၃း၁၄ ) တြင္၄င္း ရွင္းလင္း စြာ ျဖစ္တည္ေနမႈကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။

( ၇ ) သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။
အျဖစ္ေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္တို႕တြင္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တို႕သည္ တူညီၾက ေသာ္လည္း၊ လုပ္ေဆာင္ရာက႑ တို႔တြင္ကား သီးျခားစီေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါသည္ 'သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္...ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္...သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ မိတ္သဟာယ' ဟူ၍ က႑မ်ားကို ခြဲျခား ကြဲျပားစြာ ေတြ႕ျမင္ ရပါသည္၊ ကယ္တင္ျခင္းတြင္ၾကည့္ပါက၊ ခမည္းေတာ္၏ အႀကံအစည္ေတာ္၊ သားေတာ္ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားမွဒုတိယ ေမြးဖြား ျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ မိသားစုအျဖစ္ ယွဥ္ျပရာတြင္ ဖခင္၊ သား ( ခရစ္ေတာ္) ႏွင့္ အေစခံ ( ဝိညာဥ္ေတာ္) ဟူ၍ ၄င္းျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ႊTrinity ဟူေသာ သံုးပါး တစ္ဆူ စကားလံုးကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ လံုးဝမေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ တူညီေသာ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ေတြျဖင့္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား အျဖစ္ေတာ္ ကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္သြန္ သင္ထားပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဟူေသာသြန္သင္ခ်က္သည္ အသက္ႏွင့္ အမွ်လြန္စြာမွအေရးပါလွၿပီး၊ သမၼာ က်မ္းစာ၏ သြန္သင္ခ်က္အရာမ်ားမွ ေသြဖယ္သြားပါက ထိုသူအား အျခား အျခားေသာ ဩဝါဒသြန္သင္ခ်က္ အမွားမ်ားသို႕ က်ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူအျဖစ္တည္ရွိေနေသာ ဘုရား၏ အျဖစ္ေတာ္ကား အကြ်ႏု္ပ္တို႕ လံုးဝဥႆံု နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း၊ ကန္႕သတ္မႈေဘာင္ အတြင္းမွာသာ ရွိေသာကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ညာဏ္ပညာသည္ ဘုရားရွင္၏ သမၼာတရားကို ကုန္စင္ေအာင္ နားလည္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ရန္ကား မေလွ်ာ္ကန္၊ မသင့္ျမတ္လွပါ။

၅။ ဘုရားရွင္၏ဂုဏ္အဂၤါေတာ္မ်ား။

ဘုရားရွင္သည္ မႏိႈင္းယွဥ္ မၾကံစည္အပ္ေသာဂုဏ္ထူး ဝိေသသ တို႕ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏၊ ဘုရား၏ ဂုဏ္အဂၤါ လကၡဏာေတာ္မ်ားထဲမွ လူသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ပိုင္ဆိုင္ ထားပါသည္။ (အနည္းငယ္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၊အနည္းငယ္မွ်ေသာ ညာဏ္ပညာ စသည္တို႕ျဖစ္သည္) ဘုရားရွင္မွာကား အနႏၱ အႏိႈင္းမရွိ၊ ေစ့စပ္ စံုလင္ ေတာ္မူေလသည္။

က။ အနာဂတံသညာဏ္ေတာ္၊
ဘုရားရွင္သည္ အတိတ္၊ ပစၥပၸန္၊ အနာဂါတ္ စေသာ ကာလ သံုးတန္ကို သိျမင္ေတာ္မူေလသည္။ သူ၏ ဖန္ဆင္းျခင္း အရာမ်ားကို၄င္း (သုတၱံ ၃း၁၉-၂၀ ) ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ထျခင္း ထိုင္ျခင္းကို ဒိဗၺစကၡဳဟူေသာ သူ၏ ညာဏ္ေတာ္ျဖင့္၄င္း၊ ေျပာျခင္း၊ ဆိုျခင္းကို ဒိဗၺေသာတ ဟူေသာ အရာ ကားအာရံုအားျဖင္၄င္း သိကြ်မ္း ေတာ္မူေလသည္ ( ဆာလံ ၁၃၉း၁-၄)၊ဘုရားရွင္၏ ညာဏ္ေတာ္သည္ကား အတိုင္းအဆမဲ့ပင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ (ဆာလံ ၁၄၇း၅၊ တမန္ေတာ္ ၁၅း၁၈)။

ခ။ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ျဖစ္ျခင္း။
ဘုရားရွင္သည္ အရာခပ္သိမ္း တို႕တြင္ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ အာျဗဟံအား ဘုရားရွင္က'ထာဝရဘုရား မတတ္ႏိုင္ေသာအမႈ တစ္စံုတစ္ခု ရွိသေလာ' ( ကမၻာ ၁၈း၁၄) ဟူ၍ ေမးေတာ္မူခဲ့သည့္နည္းတူ' ကိုယ္ေတာ္ သည္အလံုးစံုတို႕ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္ မူေၾကာင္းကိလည္း အကြ်ႏု္ပ္သိပါ၏ 'ဟု (ေယာဘ ၄၂း၂ ) တြင္ ေယာဘက အေျဖေပးခဲ့သည့္ စကားကို ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ေပသည္။ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ ကလည္း'ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္း ေသာအမႈတို႕ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္ မူ၏' ဟူ၍ မိန္႔ၾကားျခင္းကို ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ( မႆဲ ၁၉း၂၆)။ထိုက်မ္းခ်က္ႏွင့္အတူ ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၆တို႕သည္ ' အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ ' ဟူ၍ တန္ခိုးေတာ္အစံု၊ညာဏ္ေတာ္အနႏၱ တို႕ကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။


ဂ။ အနႏၱမ်က္ေမွာက္ေတာ္ရွိျခင္း။
ဘုရားရွင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သည္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေနရာတိုင္း၌ရွိေတာ္မူ၏၊ ေယာနသည္ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ လြတ္ၿပီဟု အထင္ျဖင့္ ေျပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘုရားရွင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္က ထပ္ခ်ပ္မကြာ ရွိေနပါသည္။ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက 'မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ လြတ္ျခင္းငွါ အဘယ္အရပ္သို႕မွ် ကြ်ႏု္ပ္မေျပးႏိုင္' ( ဆာလံ ၁၃၉း ၇-၁၂ ) ဟု ဝန္ခံခဲ့ပါသည္၊ 'ငါသည္ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကိုႏွံ႕ျပားသည္ မဟုတ္ေလာ ' ဟု ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေယရမိ ၂၃း၂၄ တြင္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊

ဃ။ ထာဝရတည္ရွိေသာအရွင္။
ဘုရားရွင္ျမတ္သည္ 'ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွစ၍ ေပၚထြန္း ေတာ္မူေသာ သခင္ျဖစ္၏ 'ဟူ၍ မိကၡ၅း၂ တြင္ ေဖၚျပပါရွိပါသည္၊ တဖန္ လုကာ ၁း၃၃ တြင္လည္း 'ထိုအရွင္၏ ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆံုးျခင္း မရွိရဟုဆို၍' ေဟရွာယ ၉း၆ တြင္ 'ထာဝရအဘ'ဟူ၍ တဖန္ ေရာမ ၁၆း၂၆ တြင္လည္း'ထာဝရ ဘုရားသခင္ ' ဟုေဖၚျပထားေလသည္။ တဖန္ 'အိုအရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကာလ အစဥ္အဆက္ အကြ်ႏု္ပ္တို႕ခိုလံႈရာျဖစ္ေတာ္မူ၏'ေတာင္မ်ားကို မေဖၚ၊ေျမႀကီးႏွင့္ ေလာကဓါတ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မမူမွီ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာ အဆက္ဆက္မွစ၍ေနာက္ကမၻာ အဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏' ဟူ၍ ျမတ္ဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ေဖၚက်ဴးထားေလသည္ ( ဆာလံ ၉၀း၁-၂)။ ထိုဘုရားသည္ ကာလအစဥ္ အဆက္ တည္ရွိေတာ္မူေလ၏။

င။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာဘုရား။
သန္႕ရွင္းေတာ္မူျခင္းဟူသည္ အျပစ္တရားမွ ကင္းကြာျခင္း ျဖစ္သည္၊ လူတို႕သည္ အတိုင္းအတာ တခုအထိေတာ့ အျပစ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေစာင့္ထိန္းေနျငားလည္း ျမတ္ေစာရွင္ဘုရားမွာကား အရာခပ္သိမ္းတြင္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေတာ္မူ 'ဘုရားသခင္သည္၌အျပစ္မွ ကင္းလြတ္၍ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏' (တရား ၃၂း၄)၊ဝတ္ျပဳရာ ၁၉း၂ တြင္ 'ငါ ထာဝရဘုရားသည္ သန္႕ရွင္းေတာ္မူ၏' ဟူ၍၄င္း ၊ထိုမွ်မက ဟႏၷက 'ထာဝရဘုရားသခင္ သန္႕ရွင္းေတာ္မူသကဲ့သို႕ အဘယ္သူမွ် မသန္႕ရွင္း ' ( ၁ ရာ ၂း၂ ) ဟုေျြကးေၾကာ္ခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာ သန္႕ရွင္းေတာ္မူ၏ (ဗ်ာ ၁၅း၄)။ ေကာင္းကင္တမန္တို႕ကလည္း 'သန္႕ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႕ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႕ရွင္းေတာ္မူ၏' ဟူ၍ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ဝယ္ ဧက်ဴးေနသည့္အရာကို ေဟရွာယ ျမင္ခဲ့ေလသလို ( ေဟရွာယ ၆း၃) ေပတရုက 'ထာဝရဘုရားသည္ သန္႕ရွင္းေတာ္မူသည့္နည္းတူ သန္႕ရွင္းျခင္းရွိၾကေလာ့'ဟူ၍ယံုၾကည္သူမ်ားအား ႏိႈးေဆာ္ထားေလသည္ ( ၁ ေပ ၁း၁၅-၁၆)။

စ။ တရားမွ်တေသာဘုရား။
တရားမွ်တျခင္းဟူသည္ ဥပေဒသႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ 'သူတို႕ကို မတရားေသာသူတို႕ကဲ့သို႕ ခံေစေသာအမႈသည္၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ေဝးပါေစသတည္း'ဟူ၍ အာျဗဟံက ေလာတအေရးတြင္ ဘုရားရွင္အားေတာင္းဆိုခဲ့ေလသည္ ( ကမၻာဦး ၁၈း၂၅) ။'တရား မွ်တေသာစီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ပလႅင္ေတာ္၏ တည္ရာျဖစ္ပါ၏'(ဆာလံ ၈၉း၁၄)။ ထိုမွ်မက ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက အနာဂါတ္ကာလအတြက္ ေျမႀကီးသားတို႕ကို တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူ၏ ဟူ၍ဆာလံ ၉း၈ တြင္ ဆိုထားေလသည္။ ဘုရားရွင္၏ တရားမွ်တျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ား၌သာ ထင္ရွားေလသည္။ အျပစ္တရားကို စီရင္ရမည့္ အေလွ်ာက္ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ကာ ကိုယ္စားျပဳေစ၍ေလာကီလူသား တို႔အား ခြင့္လြတ္ျခင္းကို ခံစားေစသည္၊ 'ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ထိုခရစ္ေတာ္ကို အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ခန္႕ထားေတာ္မူ၏' (ေရာမ ၃း၂၆ )။ အျပစ္တရားကို ေပးေခ်ေစျခင္းအားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာ ထိုဘုရားသည္ လြန္စြာတရားမွ်တေတာ္မူေလသည္တကား ( ၁ ေယာ ၁း၉ )။

ဆ။ ကရုဏာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာဘုရား။
ရွင္ေယာဟန္က ရိုးရွင္းစြာျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ 'ဘုရားရွင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏'ဟူ၍ေဖၚျပထားေလသည္ ( ၁ ေယာ ၄း၈၊ ၁၆)။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ သူတပါး အက်ိဳးအတြက္ငွါ ကိုယ့္အက်ိဳးမငဲ့ေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ လူသားအတြက္ ဘုရားရွင္ လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ အရာအားလံုးတြင္ အထူးသျဖင့္ ကရုဏာေတာ္အရင္းခံ၍ကယ္တင္ျခင္းလမ္းကို တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကိုစြန္႕ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏' ဆိုသည့္အရာက ထင္ရွားေစပါသည္ (ေယာ ၃း၁၆ )။ 'ငါတို႕သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႕ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို၊ ငါတို႕အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏'( ေရာမ ၅း၈)။ 'ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ဟုေခၚေဝၚျခင္း အခြင့္ကိုငါတို႕သည္ ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႕ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾကေလာ'့ ( ၁ ေယာ ၃း၁)။

ဇ။ သမၼာတရားျဖစ္ေတာ္မူေသာအရွင္။
'သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူထေသာဘုရား' (ထြက္ ၃၄း၆) ဟူ၍ေမာေရွက ေျပာခဲ့သည့္နည္းတူ ေယာဟန္ကလည္း 'ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၄င္း သစၥာေတာ္ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုလွ်က္'( ေယာ ၁း၁၄ ) ဟူ၍ေတြ႕ရသည္။ ေယာ ၈း၂၆ တြင္လည္း 'ငါ့ကို ေစလြတ္ေတာ္မူေသာ သူသည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏' ဟုခရစ္ေတာ္ မိန္႕ေတာ္မူသည့္နည္းတူ 'ငါသည္ သမၼာ (သစၥာ) တရားျဖစ္၏'ဟူ၍လည္း ေယာ ၁၄း၆ တြင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ၄င္းမွာ ဘုရားရွင္ ေျပာေလသမွ်တို႕သည္ သစၥာတရားျဖစ္သည္ ဟူ၍နားလည္ေစရန္ သက္သက္သာမဟုတ္ သမၼာ( သစၥာ)တရားတို႕၏ အရင္းအျမစ္သည္ ဘုရားရွင္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ သမၼာ( သစၥာ)တရားဟူသည္ ဤေလာက၌မရွိႏိုင္ပါေတာ့ေပ။

ဈ။ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာဘုရား။
သမၼာက်မ္းစာ တခုလံုးတြင္ ဘုရားရွင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ရွင္ အျဖစ္ေဖၚျပထားသည္။ ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲ၊ ႏွိပ့္ခ်ျခင္းစသည္တို႔သည္ ဘုန္းေတာ္မဟာ တန္ခိုးအားျဖင့္ ျပဳျပင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ၁ ရာ ၂း၄-၉ တြင္ ေတြ႕ရေလသည္၊ ဒါဝိဒ္သည္ "အရာအားလံုးတို႕သည္ ဘုရားရွင္၏ ပိုင္သအုပ္စိုးမႈတြင္ အေျခခံထားေၾကာင္း ၁ ခ်ဳပ္ ၂၉ တြင္ ]အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္၊ အာဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏'ေကာင္းကင္ေျမႀကီး၌ရွိရွိသမ်ကို ပိုင္သေတာ္မူ၏'ဟူ၍ပါရွိေလသည္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံရၿပီး ေနာက္တြင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာက 'ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္တည္၏၊ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတို႕သည္ ေရွ႕ေတာ္၌အဘယ္မွ် မဟုတ္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ၾက၏၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခတို႕၏၊ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတို႔ကို၊ အလိုေတာ္ရွိေတာ္မူသည့္အတိုင္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏ ၊လက္ေတာ္ကို အဘယ္သူမွ် မဆီးတားႏိုင္၊ အဘယ္သို႕ျပဳသနည္းဟု ကိုယ္ေတာ္ကို ဆိုႏိုင္ေသာသူမရွိ' ဟူ၍ဝန္ခံထားပါသည္ (ဒံေယလ ၄း၃၄-၃၅)။'အလိုေတာ္ရွိသမွ် အတိုင္းျပဳေတာ္မူ၏'( ဆာလံ ၁၁၉း၃ )။ 'မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႕လိုက္၍ အလံုးစံုတို႕ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ'( ဧဖက္ ၁း၁၁) အျဖစ္ေတာ္ဂုဏ္အဂၤါကို ရွင္ေပါလုက သိခဲ့ေလသည့္အတိုင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ တခါတရံ႔ အေျခအေနတို႕သည္ ဆိုးဝါးယုတ္မာလွေသာ အျဖစ္စနစ္ကိုျမင္ေတြ႕ ေနရေသာ္လည္း ဘုရားရွင္သည္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ဟု မသတ္မွတ္သင့္ေခ်၊ ရံဖန္ရံခါ ဘုရားရွင္သည္ ဘုန္းေတာ္အဘို႕ အလို႕ငွါ ခြင့္ျပဳေတာ္မူေလသည္ကား အႀကံအစည္ေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ မိေခ်ာင္းမင္း ေရခင္းျပ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေပ။ထိုသို႕ျပဳမည့္အစား လူ႕ညာဏ္၏ အသိတရား တဘက္တြင္ ဘုရားရွင္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာမွ ေဖၚျပသည့္ အတိုင္းဝန္ခံရန္လြန္စြာ အေရးႀကီး သင့္ျမတ္ေလွ်ာ္ကန္လွေပသည္။

လူေတြၾကံစည္ေတြးဆ၍မမွီႏိုင္ေသာ အတုမဲ့ဘုရားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကိုးကြယ္ခြင့္ ရရွိၾကေပၿပီ၊ လူတို႕၏ အေတြးအေခၚအားျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ႀကံစည္၍မမွီႏိုင္ေပ။ဘုရားရွင္၏ အံ့ဘြယ္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္း၊ အံ့ဘြယ္အျဖစ္ေတာ္၊ အံ့ဘြယ္ ဂုဏ္ေတာ္ေတြအား ဆင္ျခင္၍ခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ရန္မွာ အထူးေကာင္းျမတ္လွေပသည္။ ထိုသို႕ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကာယစိတၱ၊ သုခႏွစ္ျဖာအတြက္ သက္သာဧၿငိမ္းရာ အျဖစ္ကိုသာမက ဇီဝအသက္ကိုေပးေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုး၍တိုး၍သာ ၾကည္ညိဳသဒၵါပြားမ်ားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၆။ ဘုရားရွင္ေဆာင္ရြက္ေသာအမႈမ်ား။

က။ ဖန္ဆင္းျခင္း။
သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္သည္ ရိုးရွင္းစြာပင္ ႀကီးျမတ္ေသာ ညာဏ္ေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဘုရားရွင္က ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးအပါအဝင္၊ အရာခပ္သိမ္းကို ဘာမွ် မရွိျခင္းထဲမွ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ေျခာက္ရက္ဟူေသာ အတြင္႔း မွ်သာျဖစ္ေပသည္။

( ၁ ) ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ( ကမၻာဦး ၁ - ၂ )။

( ၂ ) ဘာမွ မရွိျခင္းထဲမွ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစႈ္ ရွိၿပီးအရာကိုျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ ( ေဟၿဗဲ ၁၁း၃)။

( ၃ ) ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဤေလာကကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ( ေဟၿဗဲ ၁း၂၊ ေယာ ၁း၃)။

( ၄ ) ၂၄ နာရီတရက္ဟူေသာ ရက္အတိုင္း ေျခာက္ရက္အတြင္း ဖန္ဆင္းခဲ့သည္(ကမၻာဦး၁ - ၂ )။

ေန႕ရက္တရက္တိုင္းတြင္ ညဦးႏွင့္ နံက္ ဟူ၍ ဣသေရလ တို႔ သကၠရာဇ္ အတိုင္း ေရတြက္ ျပထားျခင္းတို႕ပင္ျဖစ္သည္။ ထို ေဖၚျပထားေသာ ခုႏွစ္ရက္တြင္ ေျခာက္ရက္မွာ မိမိတို႕၏ အငန္းအတာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး က်န္တရက္တြင္ ရပ္နားခဲ့သည္မွာ ( ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀း၅-၁၁) အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။

( ၅ ) အသီးသီးေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုတို႕သည္ တူညီေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုကို ျဖစ္ပြားေစသည္ (ကမၻာဦး ၁း၁၁-၁၂)။ ထိုတိက်ေသာ ေဖၚျပခ်က္သည္ ေမ်ာက္မွ ဆင္းသက္လာသည္ ဆိုေသာဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္တို႕၏ အေတြးအေခၚကို ယံုမွားသံသယမရွိေစျခင္းငွါ လံုးဝရွင္းလင္းေစသည္။

( ၆ ) အာဒံသည္ ပဌမဦးဆံုးျဖစ္ေသာ ကနဦး လူသားျဖစ္သည္ ( ၁ ေကာ ၁၅း၄၅)။
အာဒံမတိုင္မီ လူလံုးဝ မရွိသကဲ့သို႕ အျခားသူမ်ား ထင္မွတ္ၾကသလို အာဒံမတိုင္မီ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ လူလည္း မတည္မရွိခဲ့ပါ။

( ၇ ) အျပစ္တရားေၾကာင့္ ေသျခင္းတရား ဝင္ေရာက္လာသည္ ( ေရာမ ၅း၁၂)။
အာဒံအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ ဝင္ေရာက္ လာျခင္းေၾကာင့္ အာဒံမတိုင္မီ လူတို႕သည္ ရွင္သန္ႀကီးထြား ေသဆံုးျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ထို႕နည္းတူ အာဒံမတိုင္မီ ၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္း ၊ ပ်က္ဆီး ခဲ့ျခင္းလည္းမရွိခဲ့ပါ။

( ၈ ) တစ္ရက္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ေထာင္ေသာင္းဟု ဆိုအပ္ ေသာ ႏွစ္တို႕လည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သမၼာက်မ္းစာမွ ရက္တို႕သည္ ညဦး၊ နံက္ဟူ၍ဆိုၿပီး၊ အလင္း၊ အေမွာင္ စေသာ ကာလကိုျပဆိုေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလင္း တြင္၄င္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေမွာင္တြင္ လူတို႕သည္ အသက္ရွင္ရန္ လံုးဝ၊ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ပါေလ၊ ထို႕အတူ လူတို႕သည္ႏွစ္ေပါင္း ရာ၊ေထာင္ေသာင္းမက မ်ားစြာ အသက္ရွင္ လာရန္ ဆင့္ကဲျဖစ္ျခင္းအယူအဆ အတိုင္းလည္းလူသည္ ေစာင့္ဆိုင္း၍ေနျခင္း အားျဖင့္ လည္းလူမျဖစ္လာႏိုင္ပါ။သစ္ပင္၊ ပန္းမာလာတို႕သည္ လည္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္သာ ဖန္ဆင္းခံရၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ဝတ္မံႈကူးရန္သတၱဝါမ်ားကိုလည္း ဖန္ဆင္းခဲ့ရေပလိမ့္မည္ ဟု ဆိုစရာရွိပါလိမ့္မည္။

( ၉ ) ကမၻာေျမႀကီးအားခန္႕ျငားစြာ ဖန္ဆင္းျခင္း။
အာဒံႏွင့္ ဧဝတို႕သည္ ဖန္ဆင္းခံရေသာေန႕တြင္ လူႀကီး အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေလသည္ ။သစ္ပင္ ပန္းမာလာ တို႕သည္လည္း ဖူးပြင့္၍ အသီးေဝေဝဆာဆာ ရွိခဲ့ၾကသလို ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္၊ ပင္လယ္ တို႕သည္လည္း စီးဆင္း ေနသည္။ ခုႏွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ အရာအားလံုးတို႕က ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ေသာ အခ်ိန္မွ တည္ရွိေနသည့္ အသြင္ရွိေနၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ တို႕က ေက်ာက္မ်ားကို မိမိတို႕၏ အထင္အျမင္ အေပၚ၌ မွားယြင္စြာ တြက္ခ်က္ ေရတြက္ ျပၾကျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

( ၁၀ ) ေရလြမ္းမိုးျခင္း။
ေရလြမ္းမိုးျခင္းကို ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ ကိုယံုေသာသူမ်ားတို႕က လက္မခံလိုၾက၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ျပက္ရယ္ ျပဳတတ္ေသာသူတို႕သည္၊ မိမိတို႕တပ္မက္ျခင္း အတိုင္းက်င့္ေန၍ ျဖစ္ဘူးေသာ ေလာကဓါတ္ကို ထိုသို႕ အားျဖင့္ ေရႏွင့္ လႊမ္းျမဳပ္၍ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထိုသူတို႕သည္ မွတ္မိခ်င္ေသာစိတ္ မရွိၾက ဟူ၍ ေပတရုကအတိအလင္းဆိုထားေလသည္ကို အရွင္းသားေတြ႕ရေပသည္( ၂ ေပ ၃း၃-၆)။ကမၻာႏွင့္ အဝွမ္းႀကီးစြာေသာ ေရႀကီးခဲ့ျခင္းကို ကမၻာဦး က်မ္းက မွတ္တမ္း တင္ေပးထားသည္။ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ျြကင္းႏွင့္ ေနရာ အႏွံ႕မွ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္ ကုန္းေနသတၱဝါတို႕၏ ရုပ္အျြကင္းမ်ားကိုေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္၍ ေနခဲ့ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည။

( ၁၁ ) ဂူေအာင္းလူသားသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အား သက္ေသ မျပဳ။
ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ျြကင္း ပညာရွင္တို႕သည္ လူေနမႈ အဆင့္ အတန္း နိမ့္က်ေသာ အေျခတြင္ လူတို႕ဂူေအာင္းကာ ေနခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊၄င္းအရာသည္ ေက်ာက္ေခတ္မွ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ ေခတ္သို႕ ဆင့္ကဲတိုးတက္လာေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကိုမွားယြင္းစြာ ေတြးေခၚသည္ထက္၊ ၄င္းဂူေအာင္း သတၱဝါ လူသားတို႕သည္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္၄င္း၊ ဆိုးဝါး ေသာ အနိဌာရံုဆိုးမ်ားေၾကာင့္သာ လူတို႕သည္ဂူေအာင္းေနၾကရေၾကာင္း ေယာဘ ၃၀း၁-၈ ဆိုသည့္အတိုင္းသာမွန္ကန္စြာ ယံုၾကည္ လက္ခံ သင့္ေပသည္။

( ၁၂ ) သက္ရွိသတၱဝါႏွစ္ခ်ီၾကာေသာဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္။
သက္ရွိသတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကာလရွည္ၾကာစြာ မေရမတြက္ ႏိုင္ေသာ ႏွစ္သန္း ခ်ီၾကာၿပီးမွ လူျဖစ္လာသည္ ဟူေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ သည္လည္း လံုးဝျဖစ္ႏိုင္ေျခ မဟုတ္သကဲ့သို႕ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္လည္း လံုးလံုးဆန္႕က်င္ဘက္ပင္ျဖစ္သည္။ ေသးမႊားေသာ မူကြဲအရာ ကေလးမ်ား ေပါင္းစုလာရာမွ အလိုအေလွ်ာက္ႀကီးထြားလာကာ အသက္ရွိေသာ သတၱဝါအျဖစ္သို႕ ေရာက္လာသည္ဆိုသည္မွာ လံုးဝပင္ ယုတၱိယုတၱမတန္ပါေလ။ဘုရားဆိုသည့္ ဖန္ဆင္းအရွင္ကို လက္မခံလိုေသာသူတို႕၏ သိပၸံနည္းလမ္းအရာလည္းလံုဝ သက္ေသသကၠာယ မျပဳႏိုင္ပါ၊ သိပၸံပညာရွင္တို႕ အေျမာက္အမ်ား ယံုၾကည္ၾကသည္ ဆိုသည့္အရာမွာ လည္း မွားယြင္းေလ၏။ အေၾကာင္းအရာမွာ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္ကို လံုးဝမယံုေသာ သိပၸံပညာရွင္ အေျမာက္အမ်ား ရွိေလသည္ ။သမၼာက်မ္းစာက ရိုးရွင္းစြာပင္ ဘုရားသခင္က ဤအရာမ်ားကို ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏ သြန္သင္ခ်က္ကို အျြကင္းမဲ့လက္ခံေသာ သူတို႕က ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သာလွ်င္သက္ဝင္ ယံုၾကည္ၾကသည္။


ခ။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္မေတာ္မူျခင္း။
ဤေလာက၌ရွိသမွ်ေသာအရာတို႕သည္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ေပ်က္ကြယ္ျခင္း တို႕ကိုသာ ဦးတည္ေနပါသည္။ သို႕ပါေသာ္လည္း ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရျပန္ပါသည္။ အသက္ဝိညာဥ္သည္ တည္ၿမဲေနသကဲ့သို႕ ေနသည္ ထြန္းေတာက္ေနၿမဲ၊ သီးပင္စားပင္တို႕သည္ ႀကီးထြားျဖစ္ထြန္းေနဆဲ၊ ၾကယ္တာရာတို႕သည္လည္း သူတို႕၏ အငန္းအတာႏွင့္အညီ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ပ်က္စီး ယိုယြင္းျခင္းကို ဦးတည္ေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ေလာကႀကီးအား ဘုရားရွင္က ေစာင့္ထိန္းေတာ္မူသည့္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါသည္။
ေနဟမိ ၉း၆ တြင္ 'ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အေပါင္းတို႕ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးႏွင့္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိရွိသမ် တို႕ကို၄င္း၊ ပင္လယ္ႏွင္ ပင္လယ္၌ ပါသမ်တို႕ကို၄င္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ အလံုးစံုတို႕ကို ေစာင့္မေတာ္မူ၏'ဟူ၍ပါရွိပါသည္။ထိုအရာတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအရွင္အားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္မျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလု၏ စကားအရ ' သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာ မျဖစ္မွီျဖစ္ေတာ္မူႈ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သာတည္ၾက၏' ေကာေလာသဲ ၁း၁၇၊။ထို႕အတူ 'တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မိမိ အမိန္႕ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ကို မစေတာ္ မူေသာသူသည္ ' ( ေဟၿဗဲ ၁း၃) ခရစ္ေတာ္ဘုရားပင္ျဖစ္ေတာ္မူႈ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ေစာင့္မျခင္း မရွိပါက ဤကမၻာေလာကႀကီးသည္ ပ်က္စီးသြားကာ လံုးလံုး ကြယ္ေပ်ာက္ ၾကရေပမည္။

ဂ။ ေထာက္မေတာ္မူျခင္းအႀကံအစည္ေတာ္။
ဘုရားရွင္၏ ေထာက္မျခင္း လက္ေတာ္သည္ သူ၏ အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ အညီလူသားတို႕အေပၚထားရွိေသာ ေမတၱာ အရင္း ခံပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအမႈအရာအတြက္ ေယာသပ္၏ ညီအကိုတို႕သည္ ကြ်န္အျဖစ္ေရာင္းစားၾကေသာ္လည္း အဆံုးရလာဒ္ကား လူမ်ိဳးေတာ္အား ကယ္တင္ရန္ အေရးပင္ျဖစ္ေလသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေလသည္၊ ' သင္တို႕သည္ ကြ်ႏု္ပ္ကို ညွင္းဆဲမည္ ၾကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႕ျဖစ္သည့္ အတိုင္း၊ လူသားမ်ားအသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ၾကံေတာ္မူ၏' ( ကမၻာဦး ၅၀း၂၀) ဟုေယာသပ္သည္ အကိုတို႕အား စကားျပန္ဆိုခဲ့ေလသည္။ ေရတြင္းအနီးတြင္ ရွမာရိ အမ်ိဳးသမီး ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ေတြ႕ဆံု ဖူးျမင္ေစျခင္းက ဘုရားရွင္ယူေဆာင္ေပးေသာ ေထာက္မျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ လူယုတ္မာ ဟာမန္လက္မွ ဣသေရလ တို႕လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဧသတာ မိဖုရားျဖစ္ကာ ဘုရင့္ပလႅင္ေရွ႕သို႕ ေရာက္ရန္အခြင့္အလမ္းသည္ ဘုရား၏ေစာင့္မေတာ္မူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ နိနေဝၿမိဳ႕သို႕ ျပန္လွည့္သြားေစရန္ အတြက္ ေယာနအား မ်ိဳေစရန္ ငါးႀကီးမွာလည္း ဘုရားရွင္၏ ေထာက္မျခင္းပင္ ျဖစ္သည္၊ 'မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႕လိုက္၍ အလံုးစံုတို႕ကိုစီရင္ျပဳျပင္တတ္ေသာ 'အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္ (ဧဖက္ ၁း၁၁)။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဆိုင္းရပ္စ္က ဣသေရလ လူမ်ိဳးေတာ္တို႕အား ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သို႕ ျပန္ေစကာ ၿမိဳ႕ေတာ္အား ျပန္တည္ေစရန္ အခြင့္ေပးေလသည္။ အကယ္စင္စစ္ 'ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္း အတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႕၏ အက်ိဳးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႕သိၾက၏' ( ေရာမ ၈း၂၈)။ သို႕ရာတြင္ မၾကာမၾကာ ယံုၾကည္သူတို႕က 'ကံေကာင္းျခင္း' 'တိုက္ဆိုင္ျခင္း' စသည္တို႕သည္ အမွန္အားျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ေထာက္မျခင္းအၾကံေတာ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ဆုေတာင္းျခင္းဟူေသာ အံ့ဘြယ္အခြင့္ထူး အခြင့္အေရးအား လက္ေတြ႕က်င္းသံုးျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ေထာက္မျခင္း အၾကံေတာ္ကို အသက္တာတို႕တြင္ ျပည့္စံုေစေၾကာင္း သတိျပဳသင့္လွေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕မသိႏိုင္ေသာ၊ အလွမ္းကြာ၍ ကူမေတာ္မမူႏိုင္ေသာ ဘုရားမ်ိဳး ကြ်ႏု္ပ္တို႕တြင္ မရွိတဲ့အတြက္ ဘုရားရွင္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အားအင္ခ်ည့္နဲကာ ကူမေတာ္ မမူႏိုင္ေသာဘုရား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အား ဂရုျပဳေတာ္မမူေသာ ဘုရားအစား အံ့ဩဘြယ္ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍ သူ၏ အျဖစ္ေတာ္ဂုဏ္ေတာ္တို႕အား လူတိုင္း သိရွိေစရန္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဖြင့္ျပေတာ္မူသည္သာမက အထံေတာ္တြင္ ထာဝရ အတူရွိရန္ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ဘုရားရွင္

ဘုန္းႀကီး၍မဂၤလာရွိပါေစေသာ္ဝ္။

နာမေတာ္ျမတ္၌

Samuel Soe Lwin