Sunday, February 14, 2010

သံုး ခု ေသာ နိ ယာ မ။
သင္ တို႔ သည္ အ ေသ ေကာင္ ရွိ ရာ အ ရပ္ ၌ အ သက္ ရွင္ ေသာ သူ ကို အ ဘယ့္ ေၾကာင့္ ရွာ ၾက သ နည္း။ ဤ အ ရပ္ ( သခ်ႋဳင္း) ၌ မ ရွိ၊ ထ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၿပီ။ လူ သား သည္ ဆိုး ေသာ သူ တို႔ လက္ သို႔ အပ္ ႏွံ ျခင္း၊ လက္ ဝါး ကပ္ တိုင္ မွာ အ ေသ သတ္ ခံ ျခင္း ကို ခံ ရ မည္။ သံုး ရက္ ေျမာက္ ေသာ ေန႔ ၌ ထ ေျမာက္ လိမ့္ မည္ ဟု ဂါ လိ လဲ ျပည္ ၌ ရွိ ေတာ္ မူ စဥ္ သင္ တို႔ အား မိန္႔ ေတာ္ မူ ေသာ စ ကား ကို ေအာက္ ေမ့ ၾက ဦး -- (လု ကာ ၂၄း၅-၇၊ မာကု ၁၆း၆-၇၊ မႆဲ ၂၈း၆)။

ခ ရစ္ ေတာ္ သည္ ကြ် ႏု္ပ္ တို႔ လူ သား မ်ား အား လံုး အ တြက္ ထ ေျမာက္ ျခင္း အ ေၾကာင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း အ တိ အ လင္း မိန္႔ ဆို ထား ပါ သည္ (ေယာ ၁၁း၂၅)။ ေလာ က စ ကား ပံု တြင္ ပင္ ေခြ်း ထြက္ မ်ား မွ ေသြး ထြက္ နည္း မည္ ဟူ ၍ ရွိ သ ကဲ့ သို႔ ၊ အ နာ မ ခံ ႏိုင္ လွ်င္ အ သာ မ စံ ႏိုင္ ေပ။ ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ အ စဥ္ အ လာ အ ရ ဦး စြာ အ ေသ ခံ ျခင္း တစ္ ဖန္ ျမဳပ္ ႏွံျခင္း ၿပီး မွ သာ လွ်င္ ရွင္ ျပန္ ထ ေျမာက္ ျခင္း ကို ေတြ႔ ရ ေပ မည္။ ထို နည္း တူ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ ခ ရစ္ ယာန္ အ သက္ တာ တြင္ လည္း သ တိ ခ်ပ္ သင့္ သည့္ အ ခ်က္ မွာ ၊ ---

၁။ ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ အ ေသ ခံ ျခင္း။
ကြ် ႏု္ပ္ တို႔ သည္ ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ အ မွန္ ေသ ၾက ရ ပါ မည္။ ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ ေသ ရ မည္ ဟု ဆို ရာ တြင္ အ ဘယ္ သို႔၊ အ ဘယ္ ေန ရာ တြင္ ေသ ရ မည္ နည္း။ အ ျပစ္ တ ရား ၌ ေသ ရ ပါ မည္။
ေသ ရ မည့္ က ႑ မ်ား မွာ--
- အ ျပစ္ တ ရား ၌ ေသ ျခင္း။
- ဇာ တိ ပ က တိ ၌ ေသ ျခင္း။
- သူ႔ မ ယား ကို ျပစ္ မွား ျခင္း။
- မ တ ရား ေသာ ေမ ထုန္။
- ကိ ေလ သာ ညစ္ ညဴး ျခင္း။
- ရုပ္ တု ကို ကိုး ကြယ္ ျခင္း။
- ရန္ ၿငိဳး ထား ျခင္း။
- ရန္ ေတြ႔ ျခင္း။
- ဂုဏ္ ၿပိဳင္ ျခင္း။
- အ မ်က္ ထြက္ ျခင္း။
- ျငင္း ခံု ျခင္း။
- ကြဲ ျပား ျခင္း။
- မ နာ လို ျခင္း။
- သင္း ခြဲ ျခင္း။
- လူ႔ အ သက္ သတ္ ျခင္း။
- ယစ္ မ်ိဳး ကို ေသာက္ ျခင္း။
- ပြဲ ( ကာမ ) လုပ္ ျခင္း စ သည့္ အ ရာ တို႔ တြင္ ကြ် ႏု္ပ္ တို႔ သည္ ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ အ မွန္ ေသ ရ မည္ ျဖစ္ သည္( ဂ လာ တိ ၅း၁၉-၂၁)။ ထို ကဲ့ သို႔ ေသာ အ ျပစ္ တ ရား ၌ ေသ ရာ တြင္ လူ႔ အ စြမ္း အ စ ျဖင့္ မ ရ ႏိုင္ ေပ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ လည္း ဆင္ ျခင္ ရန္ မွာ "ထို သူ တို႔ ၾကား လွ်င္ အ လြန္ မိန္း ေမာ ေတြ ေဝ ျခင္း ရွိ ၍၊ သို႔ ျဖစ္ လွ်င္ အ ဘယ္ သူ သည္ ကယ္ တင္ ေတာ္ မူ ျခင္း သို႔ ေရာက္ ႏိုင္ မည္ နည္း ဟု ေျပာ ဆို ၾက ၏။ ေယ ရႈ သည္ လည္း သူ တို႔ ကို ၾကည့္ ရႈ ၍၊ ဤ အ မႈ သည္ လူ မ တတ္ ႏိုင္၊ သို႔ ေသာ္ လည္း ဘု ရား သ ခင္ သည္ ခပ္ သိမ္း ေသာ အ မႈ တို႔ ကို တတ္ ႏိုင္ ေတာ္ မူ သည္ ဟု မိန္႔ ေတာ္ မူ ေလ ၏" (မႆဲ ၁၉း၂၆၊ မာကု ၁၀း၂၇၊ လုကာ ၁း၃၇)။ ခ ရစ္ ေတာ္ သည္ လူ သား အား လံုး တို႔ အ တြက္ ေသ ျခင္း ယ ၾတာ ကို ရင္ ဆိုင္ ၿပီး ေသာ အ ခါ တြင္ ခ်က္ ျခင္း ထ ေျမာက္ သည္ မ ဟုတ္ ပါ။ ေျမ ႀကီး ထဲ တြင္ သံုး ရက္ ျမဳပ္ ႏွံ ျခင္း ကို ျပဳ ရ ပါ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကြ် ႏု္ပ္ တို႔ သည္ လည္း ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား နည္း တူ အ ေသ ခံ ျပီး သည့္ ေနာက္ ျမဳပ္ ႏွံ ျခင္း ကို ခံ ရန္ လို အပ္ လွ ပါ သည္။ "ငါ့ ေၾကာင့္ အ သက္ ဆံုး ရံႈး ေသာ သူ သည္ အ သက္ ကို ေတြ႔ လိမ့္ မည္" မႆဲ ၁၁း၃၉။

၂။ ျမဳပ္ ႏွံ ျခင္း။
ျမဳပ္ ႏွံ ျခင္း မ ရွိ ေသာ လူ ေသ ၏ ကိုယ္ ခ ႏၶာ သည္ အ ပုပ္ ႏွံ႔ တ ေထာင္း ေထာင္း ျဖင့္ ပါတ္ ဝန္း က်င္ တြင္ ဒုကၡ ႏွင့္ ယွဥ္ ေသာ အ ႏာၱ ရယ္ ဆိုး က်ိဳး မ်ား ကို ျဖစ္ ေပၚ ေစ တတ္ ေလ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ခ ရစ္ ယာန္ အ သက္ တာ တြင္ အ ျပစ္ တ ရား တို႔ ၌ ေသ ရံု သာ ေသ ၍ ထ ေျမာက္ ရန္ ကား မ ျဖစ္ ႏိုင္ ေသး ပါ။ စစ္ မွန္ ေသာ ေနာင္ တ ႏွင့္ အ တူ ခ မည္း ေတာ္၊ သား ေတာ္၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ဝိ ညာဥ္ ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာ အ မည္ နာ မ သံုး ခု ၌ ဗ တၱိ ဇံ ကို ခံ ယူ ၾက ရ ပါ မည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အ ေသ ခံ ေတာ္ မူ ျခင္း ၌ ဗ တၱိ ဇံ ကို ခံ ေတာ္ မူ ျခင္း အား ျဖင့္ သ ခင္ ဘု ရား ႏွင့္ အ တူ သ ျဂႋဳလ္ ျခင္း ကို ခံ ရ ၾက ၏ (ေရာ မ ၆း၄) ဟု ေတြ႕ ရသည့္ အ တိုင္း ကြ် ႏု္ပ္ တို႔ ၏ ခ ႏၶာ၊ စိတ္၊ ဝိ ညာဥ္ အား အ ၾကြင္း မဲ့ ျဖင့္ မိ မိ အ လို ကို ျငင္း ပယ္ ကာ ဆက္ ကပ္ အပ္ ႏွံ ေသာ အ သက္ တာ အား ျဖင့္ ျမဳပ္ ႏွံ (စေတး) ျခင္း ျပဳ မွ သာ လွ်င္ သ ခင့္ နည္း တူ ဒု တိ ယ ေျခ လွမ္း အ စ ျပဳ ျခင္း ျဖစ္ ေပ ေတာ့ သည္။ ထို မွ သာ လွ်င္ အ ပုပ္ ႏွံ႔ ကင္း စင္ မည္ မ ဟုတ္ ပါ လား (ေရာမ ၆း၁၃)။

၃။ ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ အ သက္ ရွင္ ျခင္း။
"အ ေၾကာင္း မူ ကား၊ ခ ရစ္ ေတာ္ သည္ ခ မည္း ေတာ္ ၏ ဘုန္း တန္ ခိုး အား ျဖင့္ ေသ ျခင္း မွ ထ ေျမာက္ ေတာ္ မူ သည္ နည္း တူ၊ ငါ တို႔ သည္ လည္း အ သစ္ ေသာ အ သက္ တာ ၌ က်င္ လည္ ရ ၾက သ တည္း" (ေရာ မ ၆း၄၀) "တ နည္း ကား အ ေသ ခံ ေတာ္ မူ ျခင္း ၏ ပံု သဏၭာန္ ကို ေဆာင္ ၍ ထို သ ခင္ နည္း တူ ငါ တို႔ သည္ စိုက္ ပ်ိဳး (ျမဳပ္ ႏွံ) လွ်က္ ရွိ သည္ မွန္ လွ်င္ ထ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ျခင္း ၏ ပံု သဏၭာန္ ကို ေဆာင္ ၍ စိုက္ ပ်ိဳး လွ်က္ ရွိ ၾက လိမ့္ မည္" (ေရာ ၆း၅)။
ထို႔ ေၾကာင့္ (၂ ေကာ ၅း၁၇) တြင္ ၾကည့္ ပါ က။ အ ျပစ္ တ ရား ၌ ေသ ျခင္း အ ေၾကာင္း ကို ကြ်ႏု္ပ္ ေျပာ ၿပီး သ ကဲ့ သို႔ ဤ အ ရာ သည္ ဘု ရား သ ခင္ ၏ အ မႈ သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း။ ယ ခု (ေရာ မ ၆း၄) တြင္ လည္း ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ ကို အ သစ္ ေသာ အ သက္ တာ ၌ အ သက္ ရွင္ ေစ မည့္ သူ မွာ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ထ ေျမာက္ ေစ ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား သ ခင္ ပင္ ျဖစ္ ေပ သည္။ ထို ကဲ့ သို႔ အ သက္ ရွင္ ေစ ေသာ အ ခါ တြင္ ေအာက္ ပါ အ က်ိဳး ေက်း ဇူး မ်ား ထြက္ ေပၚ လာ ပါ မည္။ ၎ တို႔ မွာ---
- ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း အ ရာ ၌ အ သက္ ရွင္ ျခင္း (၁ ေပ ၂း၂၄)။
- သု စ ရိုက္ ၌ အ သက္ ရွင္ ျခင္း (ေရာ ၆း၄)။
- ဆား အ ျဖစ္ ႏွင့္ အ သက္ ရွင္ ျခင္း (မႆဲ ၅း၁၃)။
- အ လင္း အ ျဖစ္ ႏွင့္ အ သက္ ရွင္ ျခင္း (မႆဲ ၅း၁၄)။
- ဘု ရား သား သ မီး အ ျဖစ္ ႏွင့္ အ သက္ ရွင္ ျခင္း (ေယာ ၁း၁၂)။
- အ သစ္ ေသာ သ တၱ ဝါ ျဖစ္ လာ ျခင္း (၂ ေကာ ၅း၁၇)။
- ဝိ ညာဥ္ အိမ္ ကို တည္ ေဆာက္ ေသာ သူ (၁ ေပ ၂း၅)။
- ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ အ စိတ္ အ ပိုင္း ျဖစ္ လာ ျခင္း (၁ ေကာ ၂း၂၇၊ ဧဖက္ ၅း၃၀)။
- အ သီး မ်ား စြာ သီး သူ (ေယာ ၁၅း၁၆)။
- ခ်စ္ ျခင္း၊ ဝမ္း ေျမာက္ ျခင္း၊ ျငိမ္ သက္ ျခင္း၊ စိတ္ ရွည္ ျခင္း၊ ေက်း ဇူး ျပဳ ျခင္း၊ ေကာင္း ျမတ္ ျခင္း၊ သ စၥာ ေစာင့္ ျခင္း၊ ႏူး ညံ့ ျခင္း၊ သိမ္ ေမႊ႔ ျခင္း၊ ကာ မ ဂုဏ္ ခ်ဳပ္ တည္း ျခင္း (ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃)။
ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ ကိုး ကြယ္ ေသာ ဘု ရား သ ခင္ မ တတ္ ႏိုင္ ေသာ အ ရာ ဟူ ၍ ေလာ က တြင္ ဘာ မွ မ ရွိ ပါ။ ေနာက္ ဆံုး ေသာ ကာ လ တြင္ "ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ အ သက္၊ အ ရွက္၊ ကိုယ္ က်ိဳး မ ငဲ့ ကြက္ဘဲ" သူ႔ ေနာက္ လိုက္ ပါ မည့္ သူ မ်ား အ တြက္၊ ခ ရစ္ ေတာ္ သည္ ေမ တၱာ ေရွ ႔ ထား လွ်က္ ေစ တ နာ အ ျပည့္ က ရု ဏာ တ ရား အ ျပည့္ ျဖင့္ မိန္႔ ေတာ္ မူ သည္ ကား "ငါ့ ထံ သို႔ လာ ေသာ သူ ကို ငါ သည္ အ လွ်င္း မ ပယ္" (ေယာ ၆း၃၇) ဟူ ၍ အ တိ အ လင္း က တိ သ စၥာ စ ကား ေတာ္ ကို ေပး ထား ပါ သည္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ အ လို ေတာ္ အ တိုင္း ယ ေန႔ မွ စ ၍ ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ ေသ ျခင္း၊ ျမဳပ္ ႏွံ ျခင္း၊ အ သက္ ရွင္ ျခင္း အ မႈ တို႔ ကို ျပဳ ႏိုင္ ဖို႔၊ ဆု ေတာင္း ျခင္း အား ျဖင့္ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ၏ လက္ ဝါး ကပ္ တိုင္ ၌ ေလွ်ာက္ လွမ္း ႏိုင္ ဖို႔၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ၏ လက္ ဝါး ကပ္ တိုင္ ၌ ဦး စြာ အ ေသ ခံ ၾက ပါ စို႔ (ဂလာတိ ၂း၂၀)။ ခ ရစ္ ယာန္ အ သက္ တာ ၌ ေအာင္ ျမင္ ျခင္း အ တြက္ ျဖတ္ လမ္း နည္း ဟူ ၍ မ ရွိ ႏိုင္ ပါ (ေယာ ၁၄း၆)။

နာ မ ေတာ္ ျမတ္ ၌
Samuel Soe Lwin
မွတ္ ခ်က္။ ။ သက္ ထာ ၀ ရ မွ ျပန္ လည္ ၍ ေဖၚ ျပ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္