Sunday, February 14, 2010

သင္ရွာလွ်င္ေတြ႕မည္
နိ ဒါန္း။
လူ သား တိုင္း ကိုအ ၿဖဴ အ မည္း မ ခြဲ ၿခား၊ ဆယ့္ ႏွစ္ လ ရာ သီ သင့္ ေလ်ာ္ စြာ ေသာ ေကာင္း ၾကီး မဂၤလာ မ်ား ၿဖင့္ အ သက္ ထင္ ရွား ရွိ သည့္ ဘု ရား ျမတ္ သ ခင္ အား သိ ရွိ လာ ေစ ဖို႕ အ လို႔ ငွာ အ ၿမဲ ေမတၲာ ၿပ ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား သည္ ကမၻာ အ ဆက္ ဆက္ ဘုန္း ၾကီး ၍ မဂၤလာ ရွိ ပါ ေစ ေသာ္ဝ္။

    ေလာ က မွာ ေန ရာ ေဒ သ မ ေရြး လူ မ်ိဳး ဓ ေလ႕ တို႕ မ ၿခား နား အား လံုး ရဲ႕ စိတ္ မွာ ေတာ့ ေလာ က မွာ တ ဆူ တည္း ေသာ ဘု ရား ဟူ သည္ ရွ ိေပ လိမ့္ မည္ ဟူ ၍ ကား၊ ေတြး ထား၊ ေတး ထား ၾက ေပ ၏။ ဘာ သာ တ ရား ၏ စ ကား ၿဖင့္ ဆို ရ ပါ မူ၊ လူ သည္ - - -

၁) ေမြး ရာ ပါ နာမ္ အ သိ စိတ္ ၿဖင့္ ၎၊

၂) အ က်ိဳး ရွိ လွ်င္ အ ေၾကာင္း ရွိ ရ မည္ ဟု ၎၊

၃) မွန္ သည္ မွား သည္ ခြဲ ၿခား တတ္ ေသာ ဩတၲပၸ စိတ္ ၿဖင့္ ၎၊

၄) ၿပည့္ စံု ၿခင္း ဟူ သည့္ (ဘု ရား အ ၿဖစ္) ေတာင့္ တ မႈ ၿဖင့္ ၎၊

၅) စံ နစ္ တ က် တည္ ရွိ ေန မႈ မ်ား အား ၿဖင့္ ၎၊

    စ သည့္ အ ခ်က္ အ လက္ မ်ား အား ၿဖင့္ ဘု ရား ရွိ ေၾကာင္း ကို လူ တို႕သည္ ေတြး ေတာ တတ္ ၾက ေသာ္ လည္း၊ လူ အ ခ်ိဳ႕ သာ လွ်င္ စိတ္ ႏွ လံုး အ ၾကြင္း မဲ႕ ၿဖင့္ ဘု ရား စစ္ ဘု ရား မွန္ ကို ရွာ ေဖြ ေတြ႕ ရွိ ၾက ရ ေလ သည္။
    ဘု ရား ကို လူ တို႕ ရွာ ေဖြ တတ္ ၾက သည္ ဟု ဆို ရာ တြင္ ဘု ရား ရွင္ သည္ လူ တ ခ်ိဳ႕ ကို သာ အ ေတြ႕ ခံ သည္ ဟု မ ဆို လို ပါ။ အ ေၾကာင္း မူ ကား ဝန္ ေလး ၍ ပင္ ပန္း ေသာ သူ အ ေပါင္း တို႕ ငါ့ ထံ သို႕ လာ ၾက ေလာ့။ ငါ သည္ ခ်မ္း သာ ေပး မည္။ ငါ့ ထံ သို႕ လာ ေသာ သူ အား လည္း ငါ သည္ အ လွ်င္း မ ပယ္။ ဟုခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား မိန္႕ ျမြက္ ထား ေတာ္ မူ သည္ မ ဟုတ္ ပါ လား။ တ ဖန္ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို၊ ကိုး ကြယ္ ေသာ သူ သည္ သစၥာ ၿဖင့္ ၎ နမ္ ဝိ ညာဥ္ ၿဖင့္ ၎ ကိုး ကြယ္ ရ မည္ ဆို သည့္ စ ကား ေတာ္ ကို လည္း ေအာက္ ေမ့ ၿခင္း အား ၿဖင့္ လူ အ ခ်ိဳ႕ တို႕ သာ ဘု ရား ရွင္ ၏ စိတ္ ေတာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ ၾက ရ ၿခင္း ပင ္ၿဖစ္ ၏။

အ ယူ လြဲ က ဘု ရား ႏွင့္ လြဲ
    မွား ယြင္း ေသာ၊ သို႕ တည္း မ ဟုတ္ ခ် မွတ္ ထား ေသာ နည္း စံ နစ္ တ ခု မွ ေသြ ဖည္ ေသာ သူ မ်ား တို႕ ကို မိစာၦ ဒိ ဌိ ဟု ေခၚ ဆို ၾက ေပ ၏။ လူ တို႕ သည္ အ ဘယ္ မွ် ရိုး သား ေၿဖာင့္ မတ္ ေန ေစ ကာ မူ၊ သူ ၏ အ ေတြး အ ေခၚ အ ၾကံ အ စည္ တို႕ သည္ လမ္း ေခ်ာ္ မွား ယြင္း ေန ပါ က ထို သူ သည္ ကား ဘု ရား သ ခင္ ၏ စိတ္ ေတာ္ ႏွင့္ မ ေတြ႕ ႏိုင္ ပါ ေခ်။ ဥ ပ မာ ၿပ ရ ေခ် က၊ ၿမန္ မာ စ ကား ပံု တ ခု ကို ( တံ လွ်ပ္ ကို ေရ ထင္၊ ေရႊ သ မင္ အ လိုက္ မွား ) မီး ေမာင္း ထိုး ၿပ ပါ ရ ေစ။ ေရႊ သ မင္ အ ေန ၿဖင့္၊ ေရ ဆာ ငတ္ လြန္း ရ လား ဟု ကြ်န္ ေတာ္ ေတြး မိ ဖူး ပါ ရဲ႕။ အ ဘယ္ သို႕ ဆို ေစ ကာ မူ။ ေရႊ သ မင္ သည္ ရိုး သား စြာ။ ဩတၲပၸ စိတ္ ၾကည္ လင္ စြာ ၿဖင့္ ၿဖစ္ ေန ၿငား ေသာ္ လည္း တံ လွ်ပ္ ကို ေရ ဟု ထင္ ေန ၿခင္း ကို ေထာက္ ေသာ္ ထို ေရႊ သ မင္ သည္ င မိုက္ သား ပင္ ၿဖစ္ ရ ကား အ ဆံုး တြင္ ေသ ပြဲ သို႔ ၿမန္း ရ ေလ ၏။ ထို႕ ေၾကာင့္လည္း ေရာမ ၁း၁၉-၂၀ တြင္ အ ထက္ ပါ နည္း လမ္း မ်ား အား ၿဖင့္ သိ လွ်က္ ႏွင့္ တံ လွ်ပ္ ကို ေရ ထင္ ၿငား က၊ လြတ္ ေၿမာက္ ရာ လမ္း မ ရွိ ဟု ဆို ထား ေပ ၏။
    အ ဘယ္ ေၾကာင့္ နည္း ဟူ မူ ကား၊ သိ အပ္ ေသာ ဘု ရား သ ခင္ ၏ အ ေၾကာင္း အ ရာ တို႕ သည္ သူ တို႕ တြင္ ထင္ ရွား လ်က္ ရွိ ၏။ ဘု ရား သ ခင္ သည္ သူ တို႕ အား ၿပ ေတာ္ မူ ၿပီ။ အ ဘယ္ သို႕ နည္း ဟူ မူ ကား၊ ဖန္ ဆင္း ေတာ္ မူ ေသာ အ ရာ မ်ား ကို ေထာက္ ရႈ သ ၿဖင့္၊ ထာ ဝ ရ တန္ ခိုး ေတာ္ ႏွင့္ ထာ ဝ ရ အ ၿဖစ္ ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာ မ်က္ ၿမင္ မ ရ ေသာ ဘု ရား သ ခင္ ၏ အ ရာ တိို႕ သည္ ကမၻာ တည္ သည့္ ကာ လ မွ စ ၍ ထင္ ရွား လ်က္ ရွိ ၾက ၏။ ထို ေၾကာင့္ သူ တို႕ သည္ ကိုယ္ အ ၿပစ္ ကို မ ဖံုး ႏိိုင္ ရာ။
    မိ ဘ စ ကား နား ဝယ္ ထား က မွား တယ္ လို႔ မ်ား ၾကား ဖူး ပါ သ လား။ ဟု ကြ်ႏု္ပ္ တို႕ ဆို ၾက။ သြန္ သင္ ၾက လွ်က္ ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ တို႕ ကိုယ္ တိုင္ ကား အ ဘယ္ ေၾကာင့္ မ က်င့္ သံုး ၾက ပါ သ လဲ။ တ မန္ ေတာ္ ၁၇ း၂၈ တြင္ ငါ တို႕ သည္ ကား ႏြယ္ ေတာ္ သား ပင္ ဘု ရား မ်ိဳး ေပ ၿဖစ္ ၾက ေလ ဟု ေတြ႕ ရ ေသာ္ လည္း ဘု ရား လမ္း ကို မ လို္က္။ အ မွား လမ္း ကို ၾကိဳက္ ေန သ ေရြ႕ ဘု ရား ၏ စိတ္ ေတာ္ ႏွင့္ ကား ေတြ႕ လိမ့္ မည္ မ ဟုတ္ ပါ ေလ။

အ ေန နီး လွ်က္၊ ခ ရီး ေဝး သည့္ အ ၿဖစ္
    မသဲ။၂၁း၂၈-၃၂ တြင္ သား ႏွစ္ ဦး အ နက္ တ ဦး က ဟုတ္ ကဲ့ ဟု ဆို လွ်က္ လက္ ေတြ႕ မ လုပ္ ဆာင္။ အ ၿခား ေသာ သား က ေတာ့ ၿငင္း ဆို မိ ၿပီး မွ ေနာင္ တ ရ ကာ ဖ ခင္ စ ကား အား အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖၚ သည္ ကို ေတြ႕ ရ ပါ သည္္။ ဒီ ေန ရာ မွာ ေနာင္ တ ႏွင့္ အ တူ ဖ ခင္ ၏ စ ကား အား ေၿမ ဝယ္ မ က် နား ေထာင္ ေသာ သူ သည္ သား လိမၼာ ဟု သတ္ မွတ္ ခံ ရ ၿပီး ဖ ခင္ ၏ စိတ္ ေတာ္ ႏွင့္ လည္း ေတြ႕ ေသာ သူ ပင္ ၿဖစ္ ၏။ တ အိမ္ တည္း ေန၊ တ ဝိုင္း တည္း စား၊ တ ေရ တည္း ေသာက္ အ တူ တူ ေန ထိုင္ ၿငား ေသာ္ လည္း ဒု တိ ယ သား မူ ကား ဖ ခင္ ၏ စိတ္ ေတာ္ ႏွင့္ မ ေတြ႕ ႏိုင္ ပါ ေခ်။ နီး လွ်က္ ႏွင့္ ေဝး ေသာ သူ ပင္ မ ဟုတ္ ပါ လား။
    ယ ေန႕ ေလာ က ကို ဖန္ ဆင္း တဲ႕ ဘု ရား သည္ ဒိဗၺ ေသာ တ။ ဒိဗၺ စကၡဳ အ နာ ဂ တံ သ ဥာဏ္ ေတာ္ တို႕ ႏွင့္ ၿပည့္ စံု ေတာ္ မူ သည္။ ဧ မာ ေႏြ လ ငါ တို႕ ႏွင့္ အ တူ ရွိ ေသာ ဘု ရား ဟု ဆို ေသာ္ ၿငား လည္း ဘု ရား လမ္း ကို မ လိုက္ ၊ အ မွား လမ္း ကို ၾကိဳက္ ေန ပါ က၊ ဒု တိ ယ သား ကဲ့ သို႕ အ ေန နီး လွ်က္ ဘု ရား ႏွင့္ ေဝး ေန ၾက ရ ေပ ေတာ့ မည္။ ရ ေတာင့္ ရ ခဲ လူ ၿဖစ္ ရ တဲ့ အ ဖိုး အ နဂၢ ရ တ နာ ကို ကြ်ႏု္ပ္ တို႕ ေကာင္း စြာ အ သံုး ခ် သင့္ ေပ ၏။  ငါ တို႕ သည္ ကား ႏြယ္ ေတာ္ သား ပင္ ဘု ရား မ်ိဳး ေပ ၿဖစ္ ၾက ေလ ဟု ဆို ေသာ္ ၿငား လဲ ဘု ရား စ ကား နား ဝယ္ မ ထား က အ မွား ႏြံ မွာ နစ္ သ ထက္ နစ္ ကာ လူ ၿဖစ္ ရံႈး ရ လ်င္ မည္ သူ ၏ အ ၿပစ္ ေၾကာင့္ မွ မ ဟုတ္ မိ မိ ၏ အ ၿပစ္ ေၾကာင့္ သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ၏ ဟု ၾကိဳ တင္ ေတြး ေတာ ထား သင့္ ေပ ၏။ ေရာမ ၁ း ၁၉-၂၀ မွာ ရွင္ ေပါ လု ေၿပာ သ ကဲ့ သို႕ ကၽြႏု္ပ္ တို႕ မွာ ဆင္ ေၿခ ဆင္ လက္ မ်ား လည္း ေပး ႏိုင္ မည္ မ ဟုတ္ ပါ ေလ။

ငါ အ စြဲ ႏွင့္ ေနာင္ တ င မြဲ၊
    ပ်က္ အ စဥ္ ၿပင္ ခ ဏ၊ ဟူ ေသာ စ ကား သည္ တိမ္ မ ေယာင္ ႏွင့္ နက္ ၊ အတၲ မာ န အ စြဲ ၾကီး သူ တို႕ အ တြက္ လြယ္ မ ေယာင္ ႏွင့္ ခက္ လွ ေပ ၏။ မသဲ ၁၉း၂၄ ႏွင့္ မာကု ၁၀း၂၅ တြင္ မိ မိ ကိုယ္ ကို အ ေၿခာက္ တိုက္ ဘ ဝင္ ၿမင့္ ေန သူ အား ခ ရစ္ ေတာ္ က ကု လား အုပ္ သည္ အပ္ ႏွ ဖါး ေပါက္ အ တြင္း သို႕ ဝင္ ရန္ လြယ္ ကူ ေသာ္ လည္း ထို လူ မ်ိဳး သည္ ကား ဘု ရား သ ခင္ ၏ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ကို ဝင္ ရန္ ခက္ ခဲ လွ ၏ ဟု မိန္႕ ေတာ္ မူ ၏။ အ ေၾကာင္း မွာ ထို သူ ၏ အ စြ ဲအ လန္း ႏွင့္ ပိုင္ ဆိုင္ မႈ မ်ား က သူ ႏွင့္ ဘု ရား ရွင္ အ ၾကား၊ ဘာ လင္ တံ တိုင္း ၊ ဂ ရိတ္ ေဝါ တံ တိုင္း တို႕ ထက္ ပင္ ခိုင္ ခံ႕ စည္း ၿခား ေစ ေသာ ေၾကာင့္ ပင္ ၿဖစ္ ေလ ၏။ ပ်က္ အ စဥ္ ၿပင္ ခ ဏ ဆို ေသာ စ ကား တြင္ ေနာင္ တ ဆို ေသာ အ ရာ ကား မ ရွိ မ ၿဖစ္ လို အပ္ လွ ေပ ၏။  ထို မွ တ ဆင့္ လြန္ ေသာ အ ခါ မွ သာ အ ေကာင္း ဆို ေသာ ၿပည့္ စံု ၿခင္း သို႔ ေရာက္ ရွိ မည္ မ ဟုတ္ ပါ လား။ ယ ေန႕ လူ သား တိုင္း တို႕ သည္ ကား ဘု ရား သ ခင္ ကို ရွာ ၾကံ ၾက ပါ ၏။ သို႕ ေသာ္ ကိုယ့္ နည္း ကိုယ့္ ဟန္ ၿဖင့္ သာ ရွာ ၾကံ ေန ၾက သူ မ်ား ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ အ ခ်ိဳ႕ သာ လွ်င္ ဘု ရား စစ္ ဘု ရား မွန္ အား ဖူး ေတြ႕ ခြင့္ ရ ၾက ေလ ၏။ အ ယူ သည္း ကာ မည္ သို႕ ပင္ ေကာင္း ရာ ကို ၿပဳ ေစ ေတာ့၊ ေနာင္ တ ဆို ေသာ ေလွ ကား ကို ခါး ေကာ့ ရင္ ေမာ့ ကာ မ်က္ ကြယ္ ၿပဳ ေန လွ်င္ ပ်က္ အ စဥ္ ေသ လွ်င္ င ရဲ ဟူ ေသာ စ ကား ပံု တ ခု ကို စာ ေရး သူ ထပ္ ေရး ၿပ ပါ ရ ေစ ေတာ့။
    အ ေၾကာင္း မူ ကား ခ ရစ္ ေတာ္ က ငါ သည္ ေနာင္ တ ရ ေသာ သူ တို႕ အ တြက္ သာ လာ ၏။ က်န္း မာ ေသာ သူ သည္ ေဆး သ မား ကို အ လို မ ရွိ။ နာ ေသာ သူ တို႔ သာ သ မား ေတာ္ ကို အ လို ရွိ ၾက ၏ ဟု ဆို ထား ေတာ္ မူ ၏။ ယ ေန႕ မိ မိ ကိုယ္ ကို က်န္း မာ ေရး ႏွင့္ ၿပည့္ စံု သူ ဟု ထင္ ေန ေသာ သူ အ တြက္ ကား ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား သည္ သ မား ေတာ္ မ ဟုတ္ ပါ ေလ။ သို႕ ေသာ္ လူ မွန္ လွ်င္ အ ၿပစ္ ႏွင့္ မ ကင္း ဆို ေသာ စ ကား ကို စာ ေတြ႕ သာ မ က၊ လက္ ေတြ႕ သိ မွတ္ ကာ မိ မိ သည္ အနိစၥ သက္ သက္ ၊ ငါ သည္ ဘာ မွ မ ဟုတ္၊ ဘု ရား မ ဖက္ က လူ ၿဖစ္ က်ိဳး ဆံုး ရံႈး ရ မည္ ဟု ယံု ၾကည္ ေသာ သူ တို႕ အ တြက္ ကား ခ ရစ္ ေတာ္ သည္ သ မား ေတာ္ ၿဖစ္ ေလ ၏။ အ ေၾကာင္း မွာ တ ရား ကို ဖက္ ေသာ သူ အ တြက္ အ မ်က္ ေၿပ ရာ ၿငိမ္း ရာ ၿဖစ္ ကာ ၊ ဘု ရား ကို ဖက္ ေသာ သူ တို႕ အ တြက္ ကား ၊ ေဘး ဘ ယာ ကင္း ကာ အ သက္ ရွည္ ရာ ရွည္ ေၾကာင္း ပင္ ၿဖစ္ ေလ ၏။

နိ ဂံုး။
    ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ နာ မ မွ တ ပါး ေကာင္း ကင္ ေအာက္ ေၿမ ၾကီး ေပၚ တြင္ ကယ္ တင္ ႏိုင္ ေသာ နာ မ မ ရွိ ဟု တ မန္ ေတာ္ ၄း၁၂ တြင္ ဆို ထား ေလ ၏။ ထို မွ် မ က ရွင္ ေယာ ဟန္ ၁၄း ၆ တြင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား သ ခင္ က ငါ သည္ လမ္း ခ ရီး ၿဖစ္ ၏။ သမၼာ တ ရား လည္း ၿဖစ္ ၏။ အ သက္ လည္း ၿဖစ္ ၏။ ငါ့ ကို အ မွီ မ ၿပဳ လွ်င္ ( မိ မိ ကိုယ္ ကို အား ကိုး၊ ၾကြား ဝါ ) လွ်င္ အ ဘယ္ သူ မွ် ခ မည္း ေတာ္ ထံ သို႕ မ ေရာက္ ရ ဟု မိန္႕ ဆို ေတာ္ မူ ခဲ့ ေလ ၿပီ တ ကား။ ယ ေန႕ ေလာ က ၏ ခ ရီး သြား ဓမၼ မိတ္ ေဆြ အ ေပါင္း အား စာ ေရး သူ သ တိ ေပး ႏိႈး ေဆာ္ ပါ ရ ေစ။ အ ရြယ္ သံုး ပါး တြင္၊ ေရာက္ ရွိ ေန သည့္ လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ တြင္ ဘု ရား ကို ရွာ ၾကံ ၾက ပါ။ ေသ ၿခင္း ဟူ သည္ ေန႕ ည မ ၿခား ၿဖစ္ ၾကံဳ ေတြ႕ ရွိ ႏိုင္ သည္ မို႕ ေန႕ ည ေရႊ႕ ခိုင္း သည့္ အ ေတြး အ ေခၚ အ လြဲ ေတြ ကို လစ္ လ်ဴ ရႈ လိုက္ ပါ။ ေနာက္ ၿပီး ဘု ရား နည္း ၿဖင့္ သာ ဘု ရား ကို ရွာ ကာ မာန္ မာ န ကို ပယ္ ၿပီး "တ ရား ရွာ ကိုယ္ မွာ ေတြ႕" ဆို သည့္ အ တိုင္း မိ မိ ဘ ဝ အ မွန္ ကို မိ မိ ၾကည့္ ၿမင္ တတ္ ၿပီး သ ကာ လ။ ပ်က္ အ စဥ္ ၿပင္ ခ ဏ ကို လက္ ေတြ႕ က်င့္ သံုး ၿပီး ထာ ဝ ရ ကယ္ တင္ ရွင္ ဘု ရား ၏ ထာ ဝ ရ အ သက္ ကို အ ရ ယူ ႏိုင္ ပါ ေစ ဟု ဆႏၵ ၿပဳ လွ်က္ - -။
နာမေတာ္ၿမတ္၌-
                               
Samuel Soe Lwinမွတ္ ခ်က္ ။  ။ သ ခင့္ စ ကား စာ ေစာင္ ၌  ေဖၚ ျပ ထား ၿပီး ေသာ စာ မူ အား ျပန္ လည္ ေဖၚ ျပ လိုက္ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္။