Monday, February 15, 2010

ကုေရေနျပည္သားရွိမုန္


ဘုရားရွင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ေဖၚေဆာင္မႈ

ဒီကမၻာ၌ မည္သည့္အရာမွာ အမွတ္မထင္ျဖစ္လာမူ (သို႔) တိုက္ဆိုင္၍ ျဖစ္လာမႈ ဟူ၍ မရွိပါ။ အထူး သျဖင့္ ယံုၾကည္သူတို႔၌ကား တိုက္ဆိုင္စြာ ကံအေၾကာင္းတရား ေထာက္မ၍ ျဖစ္လာရသည္ဟူ၍ ဆိုျခင္းကား လံုးဝဘုရားသားသမီးအေနျဖင့္ မဆီေလွ်ာ္ပါေလ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုးကြယ္ေသာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီတိုင္း၏ အသက္တာအား အရာအားလံုးသိျမင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္
ကုေရေနျပည္သား ရွိမုန္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ေတာ္ကို ထမ္းရြက္ရန္ ႀကံဳဆံုလာရျခင္းသည္ကား တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုသက္သက္မဟုတ္၊ ဘုရားရွင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

ရွိမုန္သည္ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာသူျဖစ္သည္။

ရွင္လုကာ ၂၃ တြင္ ကုေရေနျပည္သား ရွိမုန္သည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ပႆခါပြဲအား ဆင္ႏြဲရန္ ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္ယံုသာမက၊ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ခ်ီတက္ေနၾကတဲ့ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ ေရာမစစ္သားမ်ား အား ေစာင့္ၾကည့္ေနသူျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ (အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ္ျငားလည္း) ထမ္းရြက္ေနရေသာ အျပစ္၏ အက်ိဳးဆက္တရားစီရင္ျခင္းအား ရင္ထုမနာငိုေျြကးေနေသာ လူတစ္စုႏွင့္ စာနာသက္ညႇာေနေသာ လူထုတို႔၏ ခံစားခ်က္အသီးသီးကိုလည္း ခရစ္ေတာ္အား မနာလိုမုန္းထားေသရန္ ဖန္တီးသူတို႔၏ အျခားတဖက္ ၌ ေတြ႕ျမင္ေပၚလြင္ေနေလသည္။ ထိုသူတို႔ထဲတြင္ ရွိမုန္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္ကို သိျမင္ေတာ္မူ ေသာ ဘုရားရွင္သည္ ေရာမစစ္သားတို႔အား အသံုးျပဳလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ေတာ္ကို ကူညီထမ္းရြက္ ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေလျခင္းျဖစ္သည္။

ရွိမုန္သည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္သည္။

ရွင္မာကုသည္ ထိုအရာကို ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္မွာ "အာေလဇႏွင့္ ႐ုဖု၏ အဘရွိမုန္အမည္ ကုေရေနျပည္သား… သူတို႔ေတြ႕လွ်င္ အႏိုင္ျပဳ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ကို ထမ္းေစၾက၏။ မာ၊၁၅း၂၁´´ ထို႔အတူ တမန္ေတာ္ ၁၃း ၁ တြင္ ကုေရေနျပည္သားရွိမုန္အား တဖန္ေတြ႕ရသည္မွာ ပုေရာဖက္ႏွင့္ သင္ ၾကားသူဆရာမ်ား စာရင္းတြင္ ေတြ႕ရေလ၏။ သူသည္ အသင္းေတာ္၏ အားကိုးရေသာသူျဖစ္ခဲ့ေလသည္ သာမက၊ သူ၏ အိမ္သားတို႔သည္လည္း ကယ္တင္ရွင္အား သိရွိယံုၾကည္သူသက္သက္ျဖစ္ယံုမက အသင္း ေတာ္၌ အားကိုးထားအမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ဆက္ကပ္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရေလ၏။ ေရာမ၊ ၁၆း ၁၃ "မတ္ေသာ တပည့္ေတာ္႐ုဖုႏွင့္ သူ၏ အမိတည္းဟူေသာ ငါ၏ အမိကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့´´
ထိုအရာအားလံုးတို႔သည္ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားမဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဘုရားရွင္ႏွင့္သူ၏ သားသမီးတို႔အဖို႔ တိုက္ဆိုင္မႈဟူေသာ စကားသည္ သံုးစရာေနရာမရွိပါေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အရာခပ္သိမ္းကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္သည္ သင္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ အၾကံအစည္အသီးသီးထားရွိေလေသာေၾကာင့္ ေလာကသားမ်ားကဲ့သို႔ ကံသို႔၄င္း၊ လာဘ္ေကာင္းရက္ေကာင္းတို႔ကို၄င္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားကာ ေဝ၀ါးေတြေဝေနဖို႔မလိုပဲ။ ဤေန႔ရက္သည္ ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လမ္းၾကကုန္အံ့ (ဆာ၊ ၁၁၈း ၂၄) ဟူ၍ ဆာလံ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း ရက္ေကာင္းေန႔ျမတ္ကို အစဥ္ဖန္ဆင္းေပးပိုင္သူအား ရွိမုန္ကဲ့သို႔ ယံုၾကည္နာခံ ကာ ဘဝအသက္တာအား ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔။ ကားတိုင္ကို ထမ္းသူတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈဟူသည္ အမွန္ျဖစ္ လာၾကရစၿမဲပင္တည္း။
နာမေတာ္ျမတ္၌

Samuel Soe Lwin