Monday, February 15, 2010

ေပတရု

 နိဒါန္း
    ဘုရားသခင္၏  သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ တစ္ဦးစီတိုင္းအတြက္ ထာဝရဘုရားရွင္သည္ ျမင့္ျမတ္လွေသာ အႀကံအစည္ေတာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေပ၏။  မွန္ကန္ေသာလမ္း၊ မွန္ကန္ေသာအသက္တာကို အစဥ္ ပို႕ေဆာင္လိုေပသည္ (ေယရမိ ၂၉း၁၁-၁၂)။    မိဘေမတၱာကိုျမင့္မိုရ္ေတာင္ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္း၍ တင္စားၾကေသာ္   ထာဝရဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္သည္ အသေခ်ၤမက သာလြန္လွေပသည္။ "မိန္းမသည္ မိမိဖြားေသာသားကို မသနားသည့္တိုင္ေအာင္
မိမိႏို႕စို႕သူငယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ႏိုင္သေလာ။အကယ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ေသာ္လည္း သင့္ကို ငါ မေမ့ေလ်ာ့" (ေဟရွာ ၄၉း၁၅-၁၆)။ ထိုမွ် ဂ႐ုစိုက္ေတာ္မူေသာအရွင္သည္   ကြ်ႏု္ပ္တို႕  လမ္းမမွားရေလေအာင္  အေကာင္းဆံုးေသာ ဘဝအသက္တာ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ သမၼာက်မ္းစာအား ေပးခဲ့ေလၿပီ(၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။

ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေပတ႐ုညီေနာင္

     တရံေရာအခါ ရွိမုန္ဆိုေသာသူႏွင့္ ညီ အေျႏၵတို႕သည္ ဂါလိလဲအိုင္ တဝိုက္တြင္   အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျဖစ္ေသာ တံငါအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိၾကေလသည္။ သူတို႕၏အသက္တာတြင္ မွီခိုအားထားစရာဟူ၍ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမွာ ေလွထိုးငါးဖမ္းမွ တစ္ပါး အျခားလုပ္ငန္း ဘာမွ်မရွိေပ။ ထို႕အတူ စိတ္ကူးထဲမွာပင္ အျခားေသာ အရာတို႕အတြက္ ေနရာလပ္မရွိ၊ ကြ်မ္းက်င္ရာ အလိမၼာ  ဆိုသည့္အတိုင္း တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္ က်င္လည္ခဲ့သည္မွာ မိဘမ်ားလက္လြဲအပ္ႏွံျခင္း ပခံုးေျပာင္းတာဝန္ကိုပင္ ရရွိၿပီး   ထိုအသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပညာ၌ပင္ က်င္လည္စြာ လုပ္ကိုင္၍ ဘဝအတြက္ ေကာင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေလၿပီ။ ေနထြက္မွ ေနဝင္ တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္ လံုးပမ္း႐ိုက္ေနေသာ  ထိုညီအစ္ကိုတို႕၏ ဘဝတစ္ခုကို ထာဝရရွင္ဘုရားသည္ သိမွတ္ကာ  အၾကင္နာပြား၍ ဂ႐ုတစိုက္  ရွိေတာ္မူသည္ကို ကား၊ လူသားတို႕ မထင္မွတ္သကဲ့သို႕ေပတ႐ုတို႕ ညီေနာင္တို႕ကိုယ္၌ကပင္စိတ္ဝယ္ မေတြး၊ အိပ္မက္ပင္ မမက္ခဲ့ဖူးသည္မွာ  အထူးထူးေသာ ဆန္းၾကယ္ျဖစ္ရပ္တို႕မွ  ဧကန္ဆန္းၾကယ္ေသာ အျဖစ္ပါေပ။
    
ေခၚဖိတ္ျခင္းစကား ေရာက္လာျခင္း
    သမား႐ိုးက်၊  နိစၥဓူဝ အတိုင္း ဂါလိလဲႏွင့္  တံငါေလွမွာ ေပတ႐ုညီေနာင္တို႕အဖို႕ ဘဝကို တင္စားရပါက စြယ္ေတာ္ရြက္ပမာ ေပတ႐ုညီေနာင္၊ဂါလိလဲႏွင့္  ငါးဖမ္းေလွ  ေပါင္းပါမွဘဝ ဆိုတာ ပီျပင္ရမည္မို႕  သီလေစာင့္ေရး ေဝး၊ အူမ ေတာင့္ေရးပင္စိတ္မေအးရ ပါေခ်တကား။ သို႕ေသာ္တစ္ေန႕ေသာအခါ  ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဂါလိလဲအိုင္နားတြင္ လွည့္လည္တရားေဟာရင္း ရွိမုန္ႏွင့္ အေျႏၵ ညီအစ္ကိုတို႕အား ျမင္ေတာ္မူ၍ ထာဝရအသက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္း အား ေပးလိုေတာ္မူ၏။ ထိုမွ်မက ထိုညီအစ္ကိုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားအား လူမ်ိဳးတကာတို႕အား ရရွိေစလိုသျဖင့္ ပိုက္ကြန္ ျဖန္႕လ်က္ရွိေသာ သူတို႕အား ျမင္ေတာ္မူလ်င္ -
"ငါ့ေနာက္သို႕ လိုက္ၾကေလာ့၊ သင္တို႕သည္ လူကိုမွ်ားေသာ တံငါျဖစ္ေစျခင္းငွာ ငါျပဳမည္"ဟူေသာ အမိန္႕ေတာ္စကားသည္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ။ ဘဝေပး အေျခေၾကာင့္   ျဖစ္လာဘဝကိုႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရင္း ဘဝတစ္ခုမခိုင္ၿမဲေသာ္လည္း ယိုင္လဲျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ဘဝတြင္ ဘုရားကိုကား သူတို႕ဦးထိပ္ထားရန္ မေမ့ခဲ့ ပါေလ။  ခရစ္ေတာ္ အမိန္႕ေတာ္စကား ေျြခေလေသာ္ -'ထိုသူတို႕သည္ ခ်က္ခ်င္း ပိုက္ကြန္ကိုစြန္႕ပစ္၍ ေနာက္ေတာ္သို႕ လိုက္ၾက၏'(မႆဲ ၄း၁၈-၂၀)

ခိုင္ၿမဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
    ေပတ႐ုတို႕ ညီေနာင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းစကားအား ဟိုဟိုဒီဒီမွ ၾကားသိၿပီးသူမ်ား  ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခရစ္ေတာ္အား ကိုယ္ေတြ႕ျမင္႐ံုသာမက ထိုေခၚဖိတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ စကားအား မိန္႕ဆိုေသာအရွင္သည္ ႀကီးျမတ္လွေသာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို  ေကာင္းစြာ သိရွိၾကေလသည္။   ထိုေၾကာင့္လည္း ခရစ္ေတာ္၏  စကားႏွင့္  တရားေတာ္ကို ၾကားေသာအခါတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏  'ငါ့ေနာက္သို႕ လိုက္ၾကေလာ့}ဟူသည့္ စကားမွတစ္ပါး  အျခားေသာ အမႈအေရးအရာတို႕အား သူတို႕၏ အသက္တာတြင္  လႊမ္းမိုး အႏိုင္ယူခြင့္ မေပးေတာ့ေပ။ သည္ထက္မက 'ခရစ္ေတာ္၏ စကားသံ}ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္၍ ထိုတရား  ထိုဘုရား  ေနာက္ကိုပင္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ   ခိုင္မာေသာဓိဌာန္ကိုခ်ကာ လိုက္ခဲ့ေလ ေတာ့သည္။

ထာဝရေကာင္းခ်ီးမဂၤလာစမ္း
    ဘုရားရွင္ျမတ္၏  စကားေတာ္သမၼာတရားဟူသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕တစ္ဦးစီတိုင္းအား မွန္ေသာလမ္းထက္ ေသခ်ာေသာ  ေျပာင္းလဲျခင္းကင္းသည့္သမၼာတရားလမ္းစဥ္၌ သမၼာေကာင္းခ်ီးမ်ားကို ခံစားေစလိုေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလမ္းၫႊန္ျခင္း မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသမၼာက်မ္းစာတြင္ ေတြ႕ရွိ႐ံုမက လက္ေတြ႕ပါ ခံစား စံစား ၾကရသည္ကားအပို မဟုတ္ပါေလ။   'ငါ့ေနာက္သို႕လိုက္ေလာ့' ဆိုသည့္ စကားေတာ္မွာကြ်ႏု္ပ္တို႕အား ထာဝရအသက္ကို ေပးျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ တစ္ဦးစီတိုင္းအားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႕အား ထာဝရအပါယ္ငရဲမွ ထာဝရအသက္ရွင္ျခင္းသို႕  ေရာက္ရွိေစရန္ ဘုရားရွင္၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ အႀကံအစည္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊  ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသည္ လူသား အားလံုးတို႕အတြက္ ထားရွိေတာ္မူေသာ ေမတၱာေတာ္ကို လူသားမ်ားအား ဖြင့္ျပ သိရွိ နားလည္  ခံယူေစ၍ ထာဝရေကာင္းကင္၌  ထာဝရခံစားရန္  အတြက္ႏွင့္ ဘုရားႏွင့္ လူသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ကာ
 တလံုးတဝတည္း မိတ္သဟာယဖြဲ႕၍ 'ဘုရားႏြယ္ဝင္'မ်ား ျဖစ္လာေစေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေပတ႐ုတို႕ညီေနာင္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားျမတ္စကားကို    ၾကားနာၿပီးေနာက္ ထာဝရအသက္ကို ရရွိသည္သာမက သူတို႕၌ရွိေသာ ထာဝရအသက္စမ္းေရသည္ အစဥ္အၿမဲ   စီးဆင္းလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ ထိေတြ႕ စပ္ဆိုင္ေသာ သူတို႕သည္လည္း ဝစြာေသာက္သံုးခြင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေလသည္တကား (ေယာ ၄း၁၄)။
  
နိဂံုး
    ယေန႕တြင္လည္း ရွိမုန္ေပတ႐ုႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းပါတို႕ကို မိန္႕ျြမက္သကဲ့သို႕ သင္ႏွင့္  ကြ်ႏု္ပ္အားလည္းခရစ္ေတာ္သည္ 'ငါ့ေနာက္သို႕ လိုက္ၾကေလာ့၊ လူကိုမွ်ားေသာ တံငါျဖစ္ေစမည္' ဟူ၍ မိန္႕ျြမက္ေနဆဲပင္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘဝအသက္တာအတြက္ ထိုဘုရားႏွင့္ ထိုစကားေတာ္အား ေပတ႐ုတို႕ကဲ့သို႕ အထူးတန္ဖိုးထားဖို႕သည္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏ (ဖိလိ
၄း၁၃)။  အေၾကာင္းမွာ ထိုစကားကို မိန္႕ျြမက္ေတာ္မူေသာ   အရွင္ေယ႐ႈသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝအတြက္  အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးလမ္းျပ ကြယ္ကာေပးႏိုင္ေသာ အရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပတည္း (ေရာ ၈း၂၈)။ ေယ႐ႈက'ငါေပးေသာေရ(တရား)ကို ေသာက္ေသာသူကား ေရငတ္(ခ်ိဳ႕တဲ့) ျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာေရ(တရား)သည္ ထိုသူ (လက္ခံယံုၾကည္သူ)၌ ထာဝရအသက္ရွင္ျခင္းအလိုငွာ  ထြက္ေသာစမ္းေရ ျဖစ္လိမ့္မည္'ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏(ေယာ ၄း၁၄)။   နာမေတာ္ျမတ္၌          
    စယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္   


သက္ထာ၀ရမွ ျပန္လည္ေဖၚျပပါသည္။ ။