Monday, February 15, 2010

အေမးရွိ၍ ေျဖပါမည္

နိဒါန္း


''ယေန႕ေခတ္တြင္ အသင္းေတာ္ေတြ မိႈလိုေပါက္ပြား၊အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြ ေငြလိုေဖာင္းကားေနၾကတယ္''
ဟူ၍မၾကာမၾကာ စာေရးသူၾကားေနရသလို၊ ဘယ္လိုျမင္သလဲ၊ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတဲ့ အေမးကလည္း ေမးမွေမး။ ထိုအျဖစ္ထိုေမးခြန္းမ်ားက ယံုၾကည္သူအတြင္းမွေရာ၊ အျပင္မွေရာ၊တစ္နည္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္ အတြင္းအျပင္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္ရန္ မဟုတ္ေသာ္လည္းသမၼာက်မ္းစာ၌ 'ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကို မခ်ီးမြမ္းဘဲ၊
သူတပါးခ်ီးမြမ္းပါေလေစ' (သု ၂၇း၂)ဟု ပါရွိသကဲ့သို႕၊ မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္းအတြက္  အျခားသူ၏ ႏႈတ္ပါးစပ္ ပါရွိေလသည္။ (မ ၁၆း၁၃-၁၆)၌ ၾကည့္ပါက သခင္ေယ႐ႈသည္ ေပတ႐ုအား  'လူေတြက ငါ့ကို ဘယ္လို ျမင္သလဲ၊ မင္းတို႕ကေကာ ငါ့ကို  ဘယ္လိုျမင္သလဲ' ဆိုေသာ ေမးခြန္းအား ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ အျခားသူအား မေမးခင္ မိမိကိုယ္မိမိလည္း မေမးသင့္ပါ။ ေမးသင့္ေသာသူမွာ အျခားသူကိုမဟုတ္၊ ဘုရားရွင္ကိုသာ  ဦးစြာ ေမးသင့္ေပ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ အျခားသူကို အရင္ေမးသင့္ပါသနည္း ဟူမူကား၊ လူတို႕ထံမွအေျဖသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးဆခ်က္၊  ယူဆခ်က္မွ လာသည္ျဖစ္၍ မည္သည့္ အေျဖယူရမည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕မသိႏိုင္သကဲ့သို႕၊ မိမိကိုယ္မိမိ အရင္ေမးၾကည့္ပါကလည္း မိမိစိတ္သည္ မိမိအား လွည့္စားႏိုင္ေပ၏။  ဘုရားရွင္အား အရင္ေမးျခင္းသည္ကား  တိက်ေသာအေျဖကို ရေပမည္။ တိက်ေသာအေျဖ ရၿပီးေသာအခါ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕ သူတပါးအား ရဲဝံ့စြာေမ၍၊ ရဲဝံ့ေသာအေျဖကိုလည္း ေပးရဲေပလိမ့္မည္။

မိမိဆႏၵျဖင့္ အမႈေဆာင္သူမ်ား။

    (တ ၁၉း၁၃-၁၈)တြင္ သေကဝယဇ္ပေရာဟိတ္မင္း၏ သားခုနစ္ေယာက္တို႕သည္ ရွင္ေပါလု၏ေအာင္ျမင္ျခင္း မ်ားကို အားက်ကာ ေယ႐ႈ၏ နာမေတာ္အား ေပါ့ေပါ့ေတြး၍အမႈေတာ္ျမတ္ကိုလည္း  အေလးအနက္မထားဘဲ နတ္ဆိုးအားေယ႐ႈနာမျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ ယုဒလူတို႕၏ သေဘာထားတစ္ခုကား 'သခင္ေယ႐ႈ၏ နာမေတာ္ကိုျမြက္စမ္းၾကျခင္း' ျဖစ္သည္။  သူတို႕သည္ တရားေတာ္ကိုတရားကဲ့သို႕ မျမင္႐ံုသာမက ဘုရားကိုပင္ ကေလးကစား
သည့္အလား 'ျမြက္စမ္း'ၾက၏ဆိုသည့္ ႐ိုးရာဘာသာတစ္ခုကဲ့သို႕ထင္ကာ ဘုရားနာမေတာ္အား မေလးမစား ပ်က္ရည္ျပဳ ကစားေသာေၾကာင့္ နတ္ဆိုးတို႕က 'ေယ႐ႈကို ငါသိ၏။ေပါလုကို ငါသိ၏။ သင္တို႕ကား အဘယ္သူနည္း'ဟု ေမးျခင္းအားျဖင့္ နတ္ဆိုးမ်ားပင္ ဘုရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘုရားလူမ်ားကိုသိေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။ သေကဝ၏ သားတို႕မွာကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူတို႕မဆိုင္ေၾကာင္း မသိ၍ ျပဳမိေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္႐ႉးကိုယ္ပတ္ကာ အေျဖမေပးႏိုင္ဘဲ နတ္ဆိုးတို႕၏ တိုက္ခိုက္ျခင္း
ကိုခံရကာ အရွက္မမဲ့ေစဖို႕ အဝတ္မပါဘဲ ထြက္ေျပးၾကရေလသည္ (တ ၁၉း၁၆)။ ထိုမွ်မက ထိုအျဖစ္ဆိုးသည္ ဧဖက္ၿမိဳ႕၌ ဟိုးေလးတေၾကာ္ျဖစ္ကာ လူေတာမတိုးဝံ့စရာ ျဖစ္ရေလ၏။ ဤသည္ကား မိမိဆႏၵ၏ လွည့္စားျခင္းကိုခံရကာ ဒုကၡေရာက္ၾကရေသာ  သေကဝသားတို႕၏   အျဖစ္အပ်က္ပင္ ျဖစ္ေပ၏ (တ ၁၉း၁၇)။

ပတ္ဝန္းက်င္အားျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း။
    ယခုေခတ္သည္ကား    မ်ိဳး႐ိုးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်မ္းစာေက်ာင္းၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ ဝါသနာပါ၍ ပါဝင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပါဝင္၍လည္းေကာင္း၊ အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရပါ၏။ ဘုရားရွင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အားျဖင့္ အခန္႕သင့္၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ရန္ (လုကာ ၁၄း၂၈-၃၀)တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းဆင္ျခင္ သတိျပဳသင့္ ေပ၏။
    တိုက္အိမ္ကို တည္ေဆာက္ေသာသူသည္ အဖိုးအခကို ခ်င့္တြက္၍ ျပင္ဆင္ထားမွသာလ်င္ ထိုတိုက္ႀကီးၿပီးသြားေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္၊ မတည္ႏိုင္မည္ကို  ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ဟု  ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မိန္႕ေတာ္မူထားပါသည္။ ယေန႕ 'သာလ်င္ စံမည္၊ နာလ်င္ လန္ေသာ'သူတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သာသနာကြင္းမ်ားတြင္ 'အမႈေဆာင္ျခင္းသို႕ မေရာက္ဘဲ၊ အေမွာင္မ်ားစုရာ' ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ အၫွီရွိရာ ယင္အံုကာ ငါးခံုမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္ ဆိုသကဲ့သို႕ ထင္မွတ္မွားျခင္းခံေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။ အသက္ထက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ခႏၶာ စိတ္ ဝိညာဥ္ကို ေပးအပ္ပူေဇာ္ႏိုင္မည္လား စသျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ႐ိုးသားစြာမစစ္ေဆး၊ဘုရားရွင္ကို မေမးျမန္းပဲ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 'အနံ႕အသက္ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ရွိေနရျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။သို႕တည္းမဟုတ္က 'ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ ငါ့ကြ်န္သည္အမႈေဆာင္၍ ေအာင္လိမ့္မည္။  ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းသို႕ေရာက္၍ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္လိမ့္မည္' ဟူ၍ (ေဟရွာယ ၅၂း၁၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မဂၤလာရွိမည္ မဟုတ္ပါလား။

ဘုရားရွင္အားျဖင့္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ျခင္း။
    ယံုၾကည္သူတိုင္း ခရစ္ေတာ္၏သက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သက္ေသမ်ားအားလံုး ကား အခ်ိန္ျပည့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ (သိုးထိန္းႀကီးမ်ား)ဟူ၍ေတာ့ မေခၚဆိုပါ (၂ေကာ၃း၂၊ မ၅း၁၄-၁၆)။  သာ၍ ရွင္းလင္းေစရန္ သမၼာက်မ္းစာ ထဲမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တို႕၏ အသက္တာ အားျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပ လိုပါ၏။

(က) နတ္ဆိုးစြဲဘူးေသာသူ (မာ ၅း၁၈-၁၉)
    'သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရွိပါမည့္အေၾကာင္းေတာင္းပန္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အခြင့္မေပး။ သင္သည္ ကိုယ့္အိမ္သို႕ သြားေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သနားျခင္းစိတ္ေတာ္ႏွင့္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးျုပေတာ္မူသည္ကို သင္၏ အေဆြအမ်ိဳးတို႕အား ျပန္ၾကားေလာ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏'
    ထိုယံုၾကည္သူသည္ ခရစ္ေတာ္ထံမွ မစသနားျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားအား ကာယ၊ ဝိညာဥ္၊ စိတ္ သံုးျဖာလံုး အတြက္ ျပည့္ဝစြာရရွိၿပီးသူ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သို႕ ထပ္ခ်ပ္မကြာလိုက္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ အခြင့္ေပးေတာ္မမူေပ။  သို႕ေသာ္ ထိုသူသည္ ၫူစူျမည္တမ္းျခင္းမရွိဘဲ သူ႕ဆႏၵအလိုကိုခရစ္ေတာ္မေပး၍ (ဓမၼဆရာ၊ သိကၡာေတာ္ရ၊ သင္းအုပ္ဆရာ၊ဓမၼကထိက --- )စေသာ ဘြဲ႕နာမမ်ား မရခဲ့ေသာ္လည္းနတ္ဆိုးစြဲဘူးေသာသူသည္ ]ေဒကာေပါလိျပည္တြင္ သတင္းၾကားေျပာသည္ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႕သည္ အံ့ဩျခင္း ရွိၾက၏} ဟူ၍ အငယ္ ၂၀ တြင္ ေတြ႕ရပါ၏။

(ခ) အျခားေသာသူမ်ား
    ေမာေရွ၊ ဒါဝိဒ္၊ အာျဗဟံ၊ ေပတ႐ု၊ ေယာဟန္ မွစ၍ ေယရမိတို႕သည္ ]အိုအရွင္ထာဝရဘုရား၊ အကြ်ႏု္ပ္သည္မေဟာမေျပာတတ္ပါ။  သူငယ္ ျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လ်င္ထာဝရဘုရားကလည္း အကြ်ႏု္ပ္သည္ သူငယ္ျဖစ္ပါသည္ဟု မေျပာႏွင့္} ဟူ၍  ေယရမိအား ဆိုခဲ့ေလ၏ (ေယရ ၁း၄-၁၀)။   မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း   သူတို႕အားလံုးတို႕သည္ ရာထူးကိုမငဲ့။ ထားရာေန ေစရာသြား အသက္ရွင္ခဲ့သူတို႕ျဖစ္ေသာ နတ္ဆိုးစြဲဖူးေသာသူ၊ ေမာေရွ၊ ဒါဝိဒ္၊ ေယရမိ အစရွိသူတို႕အားျဖင့္ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီ မဟုတ္ပါလား။ ထိုသို႕ေသာ  ယံုၾကည္သူမ်ားကို  ယေန႕လည္း ဘုရားရွင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္၏။  သေကဝ၏ သားမ်ားႏွင့္  ဘုရားဆႏၵကို ဥေပကၡာျပဳေသာ သူတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ယေန႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ အေမွာင္ေတာ္ေတြ စုေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါရေစေတာ့ ---

နာမေတာ္ျမတ္၌
စယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္