Thursday, February 11, 2010

မခြဲပါေလသခင့္အၾကင္နာ





လူမွန္ရင္ေလ

ပုပုရြရြအႏုအလွတို႔

ေတာင့္တေမ်ာ္ေန

အၾကင္နာေတြ..

က်ားက်ားယားယား

မခြဲျခားပဲ

ေတာင့္တလိုေန

အၾကင္နာေတြ...

ဂုဏ္ေတြကြာျခား

အလြာေတြျခားလည္း

ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္

အတူတူမခြဲ

ထာ၀စဥ္ေမ်ာ္လင့္ျမဲအရာက

ေဖးကူထူမ

ေအးအတူပူအမ်ျဖင့္

ဆိုးတူလက္တြဲ

ကူမေလမည့္

အၾကင္နာသခင္ပဲ...

ဘယ္ေလာက္ဆိုးဆိုး

လူေတြမေကာင္းထိုးလည္း

မခြဲသခင့္အခ်စ္

ငါေပြ႔ဖက္မည္

သခင့္အၾကင္နာအခ်စ္မွာပဲ

မခြါအျမဲခိုလႈံမည္အျမဲကြယ္...။ ။