Sunday, February 14, 2010

ကြ်ႏု္ပ္ေၾကာင့္သာ ဤအေၾကာင္းဖန္


ေနႁမင့္ေလ အရူးရင့္ေလဟူ၍သူႂကားဘူးခဲ့သည္ကားမွန္၏၊ သို႔ေသာ္ထိုကဲ့သို႔ ေသာစကားပံုသည္ ကိုယ္တိုင္ႂကံဳလာမည္ဟူ၍ကား လံုးဝထင္မွတ္မထားခဲ့ပါေလ၊ အေႂကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ဆိုရေသာ္ကား တႄကိမ္သည္ ဆိုသာေသာ္လည္း ၊ ႏွစ္ႄကိမ္မွ သည္ သံုးေလးႄကိမ္ေရာက္လာေသာအခါ အဘယ္မွာလွ်င္ တိုင္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္နည္း။ ယခုေသာ္ႂကည့္ပါ။သူ၏ ဘဝတြင္ ေတြ႔ႂကံဳရင္ဆိုင္ေနရေသာ အရာတို႔သည္ကား အဘယ္သို႔မွ
ထင္မွတ္မထားေသာအေႂကာင္းအရာကိစၥမၽားပင္ႁဖစ္ေနသည္။
တေန႔တေန႔ကိုကုန္လြန္ခဲ့ရသည္ကလည္း အလုပ္ႏွင့္လက္ဟူသည္ ႁပတ္သည္မရွိ၊ သို႔တိုင္ေအာင္ တမုဒၵရာဝမ္းတထြာသည္ကား လံုးဝအလြတ္မေပး အနားမေပးပါ၊ သူရုန္းကန္ေနရသည္က နဖူးကေခြ်းေႁခမသို႔ ကၽသည့္တိုင္ ဝမ္းတနပ္ကို မွန္ကန္ရံုသက္သက္သာ ႁဖည့္ဆည္းေပးေနႁခင္းေလာက္သာႁဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ဘဝေပးအေႁခက ခက္ခဲသည့္အထဲမွာ သူ႔အတြက္ ေနႁမင့္ေလ အရူးရင့္ေလႁဖစ္ရသည္က 'ေသႁခင္းတရား၏ေနာက္တြင္ အဘယ္သို႔စိတ္ေအးႏိုင္မည္နည္း' ဆိုေသာအေတြးတို႔က ေန႔ညမႁပတ္ ဝင္ေရာက္မင္းမူေနေလ့ရွိသည္မွာကလည္း၊ ဘဝေပးအေႁခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွၪ္ပါက ' အကၽိဳးကေဆာ့ အကန္းကေမာ့'ဆိုသကဲ့သိုသာ ႁဖစ္၍ ႂကားရသူအေပါင္းကာ အူလိႈက္သဲလိႈက္ရယ္ေကာင္း ရယ္ႂကေပမည္။ ရွိေစေတာ့ ကိုယ့္ဝမ္းနာ ကိုယ္သာသိသမို႔ ဒီဒုကၡမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ေရး လမ္းစေတာ့ရွိရမည္ဆိုေသာ ေမၽာ္လင့္ခၽက္ႁဖင့္ အသက္ဆက္ခဲ့ရသည္က၊ အသက္ပင္ ထက္ဝက္ကၽိဳးခဲ့ေလႃပီ၊ တရားသေဘာႁဖင့္ ေႁပာရပါက 'ေသႁခင္းသို႔ လမ္းတဝက္ခၽိဳးခဲ့ေလႃပီ'။
ရခဲေလေသာဘဝ၀ယ္၊ ခက္ခဲေလေသာ အေႁခအေနအရမၽားႂကားဝယ္ ေမြးသမိခင္ကိုပဲ အေႂကာင္းႁပဳ အႁပစ္တင္ရေလမည္လား၊ ဤသည္ကလည္း မႁဖစ္ႏိုင္၊ ေမြးသမိခင္ဆိုသည္ကလည္း မဟာေကၽးဇူးရွင္ စာရင္းဝင္ႁဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဘာပဲႁဖစ္ႁဖစ္ ေလာကတြင္ အကၽိဳးရွိလွ်င္ အေၾကာင္းေတာ့ရွိရစႃမဲပင္။ ထို႔ေႂကာင့္ တေန႔ဘဝအတြက္ ေတြ႔ကိုေတြ႔ရေပမည္ဆိုသည္က သူ၏ ထာဝရ ေအာင္ဘာေလ ထီဆုႄကီးကို ေမၽာ္လင့္ေနေသာ သူကဲ့သို႔ပင္ ႄကီးမားႄကီးထြားလာသည္မို ေနႁမင့္ေလ အရူးရင္ေလဟူ၍ ဆိုရႁခင္းပါ။
"ေႏြၪီး ဘာကဘယ္လို စိတ္ကူးေပါက္ႃပီး ဒီေကာင္ေလးေတြႏွင့္ ေပါင္းသင္းေနရတာလည္းကြာ၊ လူဆိုတာက တံငါးနားနီးတံငါ၊ မုဆိုးနားနီးမုဆိုးတဲ့ကြ ေတာ္ႂကာမင့္လည္း သူတို႔လို ႁဖစ္သြားၪီးမယ္ေနာ္ သတိထားေပါင္းပါကြာ ေကာင္ေလးရာ"
"စိတ္ခၽပါ ၪီးေလး သာေအာင၊္ စိတ္ခြါကိုယ္ေပါင္းဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေနေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ သတိမႁပတ္ပါဘူးဗၽာ"
"ေအးပါကြာ ဒါႁဖင့္ေကာင္းတာေပါ့"
ၪီးေလးသာေအာင္ဆိုသည္က သူ၏ဘႄကီးႁဖစ္ႃပီး၊ အစစအရာရာတြင္ ေရွ႔ေရးႄကိဳေတြးကာ ႁမင္တတ္သူ ေနာင္ႃပီး သူ၏ေကာင္းစားေရးကိုသာ အစၪ္ေရွ႔ရႈ ေသာသူႁဖစ္သည္။ ယခုေႁပာရႁခင္းက သူ၌ အေပါင္းအသင္းသစ္မၽားႁဖစ္ႂကေသာ၊ ပါးခိုရ္လာႏွင့္ ေမာင္ဗၽက္ေထာင္းတို႔ေႂကာင့္ပင္ႁဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သူအေနႁဖင့္ မိတ္ေဆြသစ္မၽားႁဖစ္ေသာ ပါးခိုရ္လာႏွင့္ ေမာင္ဗၽက္ေထာင္းတို႔အား လုပ္ငန္းသေဘာအရေပင္းသင္းဆက္ဆံေပမဲ့ ၊ လူမႈေရးကတႁခား၊ ဘာသာေရးက တက႑သီးသန္႔ႁခားနားထားေလသည္မို႔ စိုးရိမ္စရာမရွိ။ သူတို႔လမ္းသူတို႔သြား၊ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြား ႁဖစ္ေပသည္မဟုတ္ပါလား။
ယေန႔လည္း အားသည္ကတေႂကာင္း၊ အလုပ္ကိစၥႁဖင့္ ကေလးႃမိဳ႔သို႔ စက္ဘီးေလးနင္းႃပီးထြက္လာရာ၊ ဘာလိုလိုႏွင့္ ေညာင္ပင္သာ ဘက္သို႔ပင္ ေရာက္လု နီးေနႃပီႁဖစ္သည္၊ ဗိုလ္ခၽဳပ္ေစၽးဘက္လြန္၍ ဘုရားသံုးဆူဖက္မေကြ႔ခင္ ရုပ္ရွင္ရံုဘက္ကို ငဲ့ေစာင့္ႂကည့္မိေတာ့ ' ေဟာ့ေရွာ့ ၂ 'ကိုရံုတင္ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ သူရုပ္ရွင္ႄကိဳက္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဟိုအရင္တုန္းက ' ႏွမငယ္ေထြးငယ္ပါေသး' ႏွင့္ ' ေသြးနဲ႔သစၥာတည္ပါမယ္' လိုစေသာ ပညာေပး ကားမၽိဳးကိုသာ ႄကိဳတ္တတ္ေသာေႂကာင့္ လာရင္းကိစၥအတိုင္း ပါးခိုရ္လာ တို႔အိမ္ရွိရာ ဘုရားသံုးဆူဘက္သို႔ ေကြ႔ဝင္လိုက္ႃပီး၊ မီးသတ္စင္ေကၽာ္လာေတာ့ အခန္႔သင့္ပင္ ေရခၽိဳးေနေသာ ပါးရ္ခိုလာကိုေတြ႔ရေလသည္။
" ဟာေႏြၪီး ဘာကိစၥလည္းကြ ေစာေစာစီးစီး၊ ခနေစာင့္ေနာ္ ငါႃပီးပါႃပီ"
"ေအးပါကြာ. ဘာမွမစိုးရိမ္ႏွင့္ငါ မင့္အိမ္ကို ေအးေအးေဆးေဆးအလယ္လာခဲ့တာပါ"
ပါးခိုရ္လာက ခၽင္းတိုင္းရင္းသာႁဖစ္ေပမဲ့ ဗမာစကားေတာ့ ေကာင္းေကာင္းတတ္သည္၊ သူ႔မိဘမၽားက တမူးမွႁဖစ္ႃပီး သူကလည္း အထက္တန္းႃပီးသည္အထိ တမူးမွာ ေန၍ ႄကီးႁပင္းခဲ့သူႁဖစ္ေသာေႂကာင့္ ဗမာစကားကို ဗမာနီးနီးေႁပာႏိုင္ဆိုႏိုင္၍၊ လယ္လယ္ဝယ္ဝယ္ အေပါင္းအသင္းေကာင္းတၪီးႁဖစ္သည္။ အိမ္ေရွ႔တြင္ သူေစာင့္ေနစၪ္ သူ႔မိန္းမႁဖစ္သူ ခင္ခင္ေထြးက လဘက္သုပ္ႏွင့္ ေရေႏြးႂကမ္းအား လာေရာက္ခၽေပးသည္။ ခင္ခင္ေထြးက အမွန္တြင္ ဗမာအမၽိဳးသမီးႁဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အေႂကာင္းပါ၍ ပါးခိုရ္လာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႁဖစ္ႂကႁခင္းႁဖစ္သည္။
" ဆိုပါၪီး ကိုေႏြၪီး ဘယ္လိုလည္း မလာစဖူး အလာထူးလွခ်ည္လားေအာက္ေမ့ေနတာ၊ ခုနကေႁပာစကားအရဆိုရင္ အေႂကာင္းတခုခုေတာ့ ရွိကိုရွိေနတာေပါ့ေနာ္"
"ဟုတ္တယ္ ခင္ခင္ေထြး အမွန္ေတာ့ငါနင္တို႔ လင္မယားကို ေမးခ်င္ေနတာႂကာႃပီကြ ေမးသင့္မေမးသင့္ဆိုတာကိုတာ ခၽင့္ခၽိန္ေနတာ"
" အားနာစရာမရွိ အားနာစရာရွာလို႔ ငါ့ေကာင္ရာ၊ ေမးစရာရွိရင္ေမးေပါ့ ငါသိသေလာက္ေတာ့ေႁဖေပးမွာေပါ့၊ ေအးဒါေပမဲ့ ငါမသိရင္ေတာ့ ငါမသိဘူးလို႔ ေႁဖပါေနာ္ စိတ္ေတာ့မရွိနဲ႔"
ခင္ခင္ေထြးႏွင့္စကားေႁပာေနစၪ္၊ ေရခၽိဳးရာမွ တက္လာေသာ ပါးခိုရ္လာရဲ့အေႁဖစကားကို သူေကာင္းစြာ စၪ္းစားေနခိုက္ အားလံုး ေခတၲမၽ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ သူတို႔၏ ကေလးႁဖစ္သူ ေအာင္မင္းေကၽာ္ကေတာ့ ေႁပးလြားေစာ့ကစားေနသည္မွ အပ အိမ္ရွိအရာအားလံုး ႃငိမ္သက္သြားသည္။ ထိုအခိုက္တြင္ အိမ္ေရွ႔မွ ေစာ့ကစားေနေသာ ကေလးငယ္တသိုက္က ေအာ္ဟစ္ေနႂကသည္။

သူတို႔၏ သားငယ္ေလး ေအာင္မင္းေကၽာ္ကေတာ့ႁဖင့္ ကစားေနရာမွ အီးဗြီဒီေအာက္စက္ကို ဖြင့္ေနႁပန္သည္။ အေႂကာင္းအားေလွ်ာ္စြာပင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ကေလးသီခၽင္းကေလးက၊ သူ၏တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ႁဖစ္ေနေသာ စိတ္အား သာ၍ ရဲေဆးတင္ေပးသည့္အလားပင္ႁဖစ္သည္။

" ေတာင္စြယ္ေတာင္ႂကား လွ်ိေႁမာင္ခၽိဳမ့္ဝွမ္း ပန္းမၽားပြင့္တဲ့ေႁမ၊ ေဝဟင္ယံမွာ ေပၽာ္ရႊင္ငွက္မၽား သံႃပိဳင္သီကၽဴးေန၊ ပင္လယ္ႁပင္မွာ ငါးေတြေစာ့ကစားေန၊ ႁမင့္ႁမတ္သန္႔ရွင္း ထာဝရဘုရားရဲ့ အႂကံေတာ္ပါပဲေလ."
"ေအးငါေမးခၽင္တာက အဲ့ဒါပါပဲ ကြာ"
"ဟယ္ အရင္းမရွိ အဖၽားမရွိနဲ႔"
" ဟုတ္ပါ့ကြာ မင့္ဟာက ရွင္းစမ္းပါၪီးကြာ၊ ငါလည္း ဗမာစကားေတာ့ ဒီေနရာမွာ နားမလည္ေတာ့ဘူးကြာ ေႏြၪီး၊ မင့္နဲ႔ေတြ႔မွ ငါလည္း ဗမာစကား မတတ္ေသးမွန္းသိလာရေတာ့တယ္ကြာ ဟား..ဟား..ဟား"
အခုမွ သူေႁပာခၽင္လြန္းအားႄကီးသြား၍ စကားက မလယ္ရႈပ္ႁဖစ္သြားမွန္း သူခၽက္ခၽက္သေဘာေပါက္လိုက္သည္။ ထို႔ေႂကာင့္ သူအရိုးရွင္းဆံုးႁဖင့္ ေမးရန္ အစႁပဳလိုက္သည္။
" ဒီလိုကြာ ေယရႈဘုရားက အစိမ္းေသဆိုတာ တကယ္လားကြာ ငါအဲ့ဒါကို အရမ္းသိခၽင္တယ္၊ ေနာက္ႃပီး သူက ဘာ့အတြက္ေႂကာင့္ သူ႔ေသႁခင္းက ဒီေလာက္ အေရးပါရတာလည္း "
သူ၏အေမးစကားကိုႂကားေတာ့ သူ႔အထင္ႏွင့္တႁခား ပါးခိုရ္လာႏွင့္ ခင္ခင္ေထြးတို႔ကအႁပံဳးပင္မပၽက္ သူ႔အား ေသေသခၽာခၽာႂကည့္ကာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႁဖင့္ နားစြင့္ကာ ေနႂကေလသည္။ သူ၏စကားအဆံုးမွာေတာ့ ပါးခိုရလာက စကားဆက္သည္။
" ေအးေပါ့ကြာ ။ေမးေတာ့လည္း ေႁဖရတာေပါ့ အမွန္ေတာ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားက လူေတြသတ္လို႔ေသတဲ့ဘုရားမဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ လူသတ္လို႔ေသတဲ့ဘုရားဆိုရင္ေတာ့ ငါလည္း မကိုးကြယ္ပါဘူး "
" ဟာ..အားလံုးက ဒီလိုပဲေႁပာေနႂကတာပါပဲ မင့္ကၽမွ ဘယ္လိုႁဖစ္ရတာလည္း ငါနားမရွင္းေတာ့ဘူး၊ ဒါဆိုရင္ေတာ့ တေနရာရာမွာ မွားေနႃပီ ပါးခိုရ္လာ "
" ဟုတ္တယ္ ေႏြၪီး မင့္ေႁပာသလို တေနရာရာမွာ လြဲေနတာကြ၊ ဒီေန႔လူေတြက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တိုင္းကို ယံုႂကည္သူလို႔ထင္ႂကတာကိုက ပထမအမွားပဲ ေနာက္ႃပီး ခရစ္ယာန္အမည္ခံတိုင္းက ဒီအေႂကာင္းကိုသိတယ္ဆိုတာက ဒုတိယအမွား ေနာင္ႃပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ ယံုတမ္းေတြႏွင့္ ႁပည့္ေနတဲ့ မဟုတ္တမ္းရားစကားေတြက တကယ့္အမွားေတြပါပဲ၊ မင့္ရွင္းေအာင္ ငါရွင္းႁပမယ္
၁။ အခၽက္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားက လူသတ္လို႔ေသတဲ့ဘုရားမဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဆိုရတာက ေဟာ့ဒီမွာႂကည့္ 'ငါသည္ ကိုအသက္ကို ကိုယ့္အလိုအေလွ်ာက္စြန္႔၏ ' ဆိုတာပါပဲ ေနာက္ႃပီး ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကားတိုင္ခရီးစၪ္မွာႂကည့္ရင္လည္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ' အကြ်ႏု္ပ္၏ အသက္ဝိညာၪ္အား ကိုယ္ေတာ္လက္သို႔အပ္ပါ၏ ' လို႔ဆိုထားတယ္ကြာ ေနာက္ လူသတ္သမားက လွံႁဖင့္ ထိုးသတ္ရန္ႂကည့္ႃပီး ေသမေသကိုစမ္းေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ' အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ႃပီးေနႃပီးသား ႁဖစ္ေႂကာင္းကို အရွင္းသားအတိုင္း ' လို႔ေတြ႔ႁမင္ႏိုင္ပါတယ္ကြာ၊ ဒါ့ေႂကာင့္ ငါကလူသတ္လို႔ေသတဲ့ဘုရားဆိုရင္ေတာ့ ငါလည္း မကိုးကြယ္ဘူးလို႔ေႁပာရတာေပါ့ကြာ"
ရွင္းႁပေနသည္က စိတ္ေရာကိုယ္ပါမိုထင္ရဲ့ သူ႔ေနႁဖင့္ နားေထာင္ရသည္ကလည္း တဆင့္စကား သမၼာကၽမ္းစကားတို႔သည္ တလြဲတေခၽာ္ႁဖစ္ေနႃပီး၊ ကေႁပာင္းကႁပန္ႁဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ႁမင္ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းႁဖစ္မိသည္။ ေနာက္တဆက္တည္းပင္ ပါးခိုရ္လာက ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေသႁခင္း၏အေရးပါပံုအား ဆက္၍ရွင္းႁပေလသည္။
၂။ အခၽက္က " ခရစ္ေတာ္ ဤေလာကကို ၾကြလာရႁခင္းက တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္သလို သာမန္အမႈလည္းမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး၊ ဤေလာကကို ၾကြလာမည့္အေႂကာင္းကို ဟိုႏွစ္ေပါင္း ဘီစီ ၇၀ဝ ကတည္းက ႄကိဳတင္ေႁပာထားေသာ ကတိေတာ္စကားႁဖစ္ႃပီး၊ သူ၏ေမြးဖြားႁခင္းမွအစ ေသႁခင္းတိုင္ေအာင္ အနာဂတၲိဆိုတဲ့ တေဘာင့္စကားေတြႏွင့္ ႄကိဳတင္ေႁပာဆိုထားတဲ့အရာေတြပါ။ လက္ေတြ႔ရွင္းရွင္းဆိုႂကပါစို႔ အခု မင္းတို႔ငါတို တေတြအေနႏွင့္ ကာယ၊ ဝစီ၊ မေနာ ဆိုတဲ့ အကုသိုလ္အႁပစ္ေၾကြးေတြကို ေန႔ရက္အစၪ္တိုင္းကၽဴးလြန္ေနႂကႃပီး၊ ကုသိုလ္တပဲ ငရဲတပိႆာ ဆိုတဲ့အတိုင္း သူ႔ကို ကိုယ္မကယ္ႏိုင္သလို၊ ကိုယ့္ကိုလည္း သူမကယ္ႏိုင္ဆိုတဲ့အေႁခအေနမွာ ဘုရားရွင္ က တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလြတ္၍ ကိုယ္စားႁပဳ ယႂတာခံခဲ့ႁခင္းႁဖင့္ အသက္လမ္းတံခါးကို ဖြင့္ေပးခဲ့တာက လူတိုင္းအတြက္ႁဖစ္ေပမဲ့ ၊ မာန္ခဝါခၽႃပီး လက္ခံယံုႂကည္ေသာသူတိုင္းအတြက္ ထာဝရအႁပစ္စီရင္ႁခင္းမွ လြတ္ကင္းကာ အို၊ နာ၊ ေသႁခင္းမွ လြတ္ကင္းရာ တမလြန္ေအးႃငိမ္းရာဘဝကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးသက္သက္မို႔ လြန္စြာအေရးပါအရာ ေရာက္လွပါတယ္ကြာ၊ ဒါကိုမသိႏိုင္ရန္ သမၼာကၽမ္းစာမွကေတာ့ ဤေလာက၏ ဘုရားသည္ သူတို႔၏ဉာဏ္မၽက္စိကိုကြယ္ေစ၏ လို႔ဆိုထားတယ္ကြ"
သူေႁပာေသာစကားမၽားကို နားေထာင္ေနေသာ သူပင္လွ်င္ ဤသို႔ထင္မွတ္မထားခဲ့ေပ၊ ထိုသို႔ဆိုပါက ခရစ္ေတာ္သည္ အစိမ္းေသဟူ၍ ဆိုေသာ္လည္း သူႏွင့္ ေလာကီလူသားတို႔အတြက္ ေသရန္ၾကြဆင္းလာႁခင္းႁဖစ္ႃပီး၊ ေသႁခင္းတရားကလည္း ကတိေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ေသႁခင္းတရားကို ေႁပာဆိုထားေသာ ကတိစကားႏွင့္အညီး ေသႁခင္းတရားမွ ရွင္ႁပန္ထေႁမာက္ေတာ္မူခဲ့သည္ကို၊ သမၼာကၽမ္းစာမွာသာမက အႁပင္သက္ေသမၽားႁဖင့္ပင္လွ်င္ စစ္မွန္ေႂကာင္းႁပသေနေပသည္။
ဤသို႔မွန္ေနပါက သူ႔အေနႁဖင့္ ထပ္ဆင့္၍သိလိုသည္မွာကား 'ေယရႈအသက္ရွင္ေႂကာင္း အဘယ္သို႔သိႏိုင္ပါအံ့နည္း '။
" ဒီလိုဆိုရင္ ငါ့အေနႏွင့္ ေယရႈကိုကိုးကြယ္ႁခင္တယ္ကြာ၊ အဲ့ဒီလိုကိုးကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ငါ့အေနႏွင့္ ဘယ္လိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရမလဲဆိုတာ ေႁပာပါၪီး"
" ေဟာ့ဒီမွာ ေႏြၪီး 'ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္ေတာ္မူသည့္အေႂကာင္းကို ႁမည္းစမ္း၍သိမွတ္ႂကေလာ့၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုခိုလံႈေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏' လို႔သမၼာကၽမ္းစာက ဆိုထားပါတယ္ ေႏြၪီးရာ ဆႏၵရွိသူအတြက္ေတာ့ ဘုရားရွင္က ကယ္မေဖးကူရန္ အဆင္သင့္ပါကြာ "
" ဟုတ္ပါႃပီေကာကြာ ငါအခုဘာလုပ္ရေတာ့မွာလည္း"
" ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးႁဖင့္သာ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ ေႏြၪီးရာ ကဗၽာကာရန္ မညီတာကို ဘုရားက မႂကည့္ပါဘူး၊ စိတ္ႏွလံုးကိုသာႂကည့္တဲ့ဘုရားက အသက္ထင္ရွားရွိေတာ္မူသည့္အေႂကာင္းကို သက္ေသထူပါလိမ့္မယ္ကြာ "
သူ႔အေနႁဖင့္ ဘုရားဟူသည္ ဘုရားသာႁဖစ္ႃပီး၊ အမွားအမွန္ကို သိႁမင္လာသည္ႏွင့္အမၽ လက္ေတြ႔ကၽကၽသိရွိႏိုင္ရန္ ပါးခိုရ္လာတို႔အား ေရွ႔မွတိုင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႃပီး ခရစ္ေတာ္ဘုရားအား အသက္ထင္ရွားရွိပါက သက္ေသထူေပးရန္ႏွင့္ မိမိဘဝအသက္တာတြင္ ဆက္လက္၍အုပ္စိုးလမ္းႁပေပးေတာ္မူရန္ ေတာင္းခံလိုက္ေလသည္ႏွင့္ အမၽ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေမၽာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ေသာ ဘဝ၏ ကြက္လပ္တို႔သည္ တမဟုတ္ခၽင္း ႁပည့္လွ်ံသြားကာ ႃငိမ္သက္ႁခင္း၊ ဝမ္းေႁမာက္ႁခင္း၊ ေပၽာ္ရႊင္ႁခင္းတို႔က ရင္တြင္းမွ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ စီးဆင္းေနသည္က ပါးခိုရ္လာ ေႁပာေသာစကားႁဖင့္ ေႁပာရပါက ' အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္း' ကဲ့သို႔ႁဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ႁမင္ခံစားေနရေလသည္။
ကိုယ္ကာယအတြက္ ကိုယ္ကာယ အစာကိုေကြ်းေလမွ ခႏၵာသည္ ဝႁဖိဳးကၽန္းမာလာႏိုင္ေပသည္။ စိတ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ အစာအဟာရကိုလည္း စိတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစာအဟာရကသာ လိုက္ဖက္ညီေထြေစ၍ စိတ္ကိုကၽန္းမာဝႃဖိဳးေစႏိုင္ေပသည္။ ထို႔နည္းတူစြာ နာမ္သက္ဝိညာၪ္အတြက္လည္း နာမ္သက္ဝိညာၪ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နံဝိညာၪ္ဘုရားႏွင့္သာ ဆက္ႏြယ္ေလပါမွ နာမ္သက္ဝိညာၪ္သက္ ကၽန္းမာ၍ ကိုယ္ခႏၵာစိတ္ဝိညာၪ္ သံုးပါးစလံုး ေအးႃငိမ္းခၽမ္းသာရေလသည္တကား။
ေနႁမင့္ေလ အရူးရင့္ေလႁဖစ္ခဲ့ေသာ ေႏြၪီး အခုေတာ့ ဘုရားရိပ္ရဲ့ေနႁခည္ေအာက္မွာ ေသာကေတြကင္းရွင္း၍ ဘဝခရီးက ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝအတြက္ ေမၽာ္လင့္ခဲ့ေသာ ေနာင္တမလြန္ေရးအတြက္ ေအာင္ဘာေလ ဆုႄကီးကိုလည္း ယခုေတာ့ ဘုရားကိုသိုလ္ႁဖင့္ ရရွိခံစားရႃပီ၊ စိတ္ေအးလက္ေအးႁဖင့္ အသက္သာသစ္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ရႃပီႁဖစ္ေသာေႂကာင့္ ၊ ေနႁမင့္ေလေလ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သိကၽြမ္းႁခင္းက ရင့္သန္ေလေလပင္ႁဖစ္ေနေလ၏။ ။
ဓမၼအေဆြမၽားဘဝအေမာေႁပ၍ ခိုင့္ခန္႔ႏိုင္ႂကပါေစ
နာမေတာ္ႁမတ္၌
Samuel Soe Lwin